Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nexhat Sheqi
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

REJSI FARMA

J91419001U
(Tregti te barnave dhe mallrave farmaceutike, import-eksport i tyre. Tregti e lendeve te para per produktet farmaceutike. Tregti mallra kozmetike, te kujdesit shendetesor, mallra te ndryshem te fushes se shende)

Vorë 110034360 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

R&S FARMA

L41702003D
()

Tiranë 4421846 ALL

SHEQI IMPORT

L51412016H
(Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, produkte dhe nenprodukte mishi te paketuara dhe te parapaketuara, ne kushte ambjentale apo frigorferik)

Tiranë ALL

Albpanel NGR

L61605017K
(Prodhimi i elementeve MDF duke përdorur si lëndë të parë mbetjet apo produkte fibroze si dhe riciklimi i tyre. Krijimi i ndërmarrjeve apo kooperativave bujqësore, blegtorale apo të kulturave të tjera m)

Tiranë ALL

SIREJ

M21418006F
(Tregtia me shumice dhe pakice te mallrave farmaceutike, barnave, produkteve kozmetike e te kujdesit te shendetit; investime ne instrumenta financiare, pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive tregtare; investime)

Tirane ALL

ALB-PANEL ENERGY

M22227010F
(Tregtinë me shumicë dhe pakicë te impiante te energjise se rinovueshme, të paneleve fotovoltaike dhe mallrave te tjere te lidhura me to, projektimin , montimin dhe mirembajtje e sistemeve te prodhimit te)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni