Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:POSTA SHQIPTARE SH.A (Ish-Alba Post Sh.a)
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ONE ALBANIA (Ish ONE TELECOMMUNICATIONS, Ish TELEKOM ALBANIA, Ish ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION)

J61814094W
(Ndertimin, zoterimin, operimin dhe ofrimin e rrjetit publik te telefonise se levizshme te standartit GSM dhe telefoni fikese. Komunikimi haze itelefonise celulare ne rrjetin lokal bazuar ne kanalet radio. Komun)

Tiranë 781835000 ALL

ALBTELECOM (Perthithur nga “ONE ALBANIA”)

J61824053N
(Sherbimet e komunikimeve elektronike, te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per komunikimet elektronike ne territorin e Republikes se Shqiperise, si dhe ne perputhje me percaktimet e licensave qe jepen p)

Tiranë ALL

INTERPOST (perthithur nga POSTA SHQIPTARE SH.A)

L21409002T
(Ndertimin e sistemeve te integruara. Tregtimin me shumice e pakice, si dhe import eksportin e paisjeve te telekomunikacionit, VOIP, IPTV, informatikes, elektronikes, rrjeteve kompjuterike.paisje elektronike te )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni