Skip to content

ONE TELECOMMUNICATIONS (Ish TELEKOM ALBANIA, Ish ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-10 13:38:53
JSON

NIPT: J61814094W
Administrator: Borislav Nikolaev Borisov, Emil Petkov Georgakiev, ATHANASIOS PARASKEVAS, Iris Pekmezi, Ralitsa Agayn-Guri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, zotërimin, operimin dhe ofrimin e rrjetit publik të telefonisë së lëvizshme të standartit GSM. Të ofrojë shërbimin e roamingut ndërkombëtar. Komunikimi bazë i telefonisë celulare në rrjetin lokal bazuar në kanalet radio. Komunikim bazë në rrjetin ndër-qytetare që lidhen me transmetimin radio. Komunikim ndërkombëtar të çdo lloj transmetimi dhe vale. Komunikim i të dhënave në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar etj. Ofrimi i shërbimit të arkëtimeve të klientëve të palëve të treta në emër dhe për llogari të tyre etj. Shoqëria autorizohet të ofrojë çdo veprimtari radio-televizive dhe/ose shërbime të tjera të cilat janë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9742 dt. 28.05.2007 "Për transmetimet numerike në Republikën e Shqipërisë", në fuqi dhe siç mund të ndryshohet në të ardhmen, si dhe me dispozitat e ligjit 8410 dt. 30.09.1998 "Për radion dhe televizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe siç mund të ndryshohet në të ardhmen. Shoqëria autorizohet të ofrojë zgjidhje të teknollogjisë së informacionit (ICT) për pajtimtaret. Nga këto zgjidhje biznesi përfitojnë si konsumatorët ashtu dhe shoqëritë e çdo sektori të industrisë, qofshin ato biznese të vogla apo korporata të mëdha. Shoqëria mund të kryejë transaksion në lidhje me prona të luajtshme ose të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qera ose hipotekë ose çdo aktivitet të çdo lloji tjetër i cili mund të konsiderohet e nevojshme nga bordi i administratorëve në mënyrë që të arrihet qëllimi i shoqërisë. Të kryejë aktivitetete reklamuese dhe botuese. Të nënshkruajë bono ose garanci të çdo lloji, përfshirë garancitë e pagesës së një kambiali. Të perfitoje direkt ose indirekt interesa në Shoqëri të tjera të cilat kanë objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë në Shqipëri edhe jashtë saj. Të kryejë import të mallrave me përdorim të dyfishtë si përdorues fundor. Shoqëria autorizohet të ofrojë, për shoqëritë filiale në Shqipëri apo jashtë saj, shërbime konsulence dhe manaxhimi, si dhe çdo shërbim tjetër në lidhje me aktivitetet e këtyre kompanive. Të kryejë ofrimin e shërbimeve GPS (kombëtare dhe ndërkombëtare); Të kryejë ofrimin e shërbimeve "Cloud"; Të kryejë ofrimi e të gjitha shërbimeve që kanë të bëjnë me faqet e internetit, duke përfshirë por pa u kufizuar edhe në mirëmbajtjen dhe zhvillimin (hosting solution) e tyre; Të kryejë ofrimin e shërbimeve të "Cloud PBX"; Të kryejë ofrimin e shërbimeve të ERP dhe financiare "cloud"; Të ofrojë shërbime në fushën e Teknologjisë së Informacionit (IT)), duke përfshirë për pa u kufizuar edhe në (LAN/WAN); Të ofrojë shërbime në fushën e internetit pa kabull (Wi - Fi); Të kryejë ofrimin e të gjitha shërbimeve të tjera të cilat lidhen me Teknologjinë e Informacionit (IT); Të kryejë ofrimin e shërbimeve të ndërtimit dhe hostimit (mirëmbajtjes) së faqeve të internetit; Të realizojë shitjen e domeneve të internetit (web domain); Të kryejë ofrimin e shërbimeve për karikuesat/ngarkuesit elektrike (hardware dhe software); Të kryejë ofrimin e shërbimeve në pajisjet e internetit, hardware dhe software; Të kryejë ofrimin e shërbimeve për elektroshtëpiaket, duke përfshirë por pa u kufizuar në shit/blerjen e tyre në favor të klientëve të shoqërisë; Të kryejë ofrimin e shërbimeve për pajisje të tjera hardware të teknologjisë së informacionit (IT). Të kryejë ofrimin e shërbimeve në fushën e kamerave të survejimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ONE TELECOMMUNICATIONS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/11/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Bullgari, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 813 822 000,00
Numri i pjesëve: 813 822
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALBANIA TELECOM INVEST AD, një shoqëri aksionare, e regjistruar dhe që vepron në bazë të ligjeve të Republikës së Bullgarisë, me numër regjistrimi 205404422, me seli dhe adresë në 82, Patriarch Evtimi Blvd., 1463 Sofia, Bullgari, përfaqësuar nga Z. Spas Dimitrov Roussev dhe Z. Elvin Vehip Guri (Sipas marrëveshjes për transferimin e aksioneve Nr. 2338 Rep., Nr. 912/6 Kol., datë 07.05.2019, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 5
Femër/Mashkull: 3 M/2 F
Anëtarë Bordi: Paulina Ivanova Dobreva (kryetare e Bordit), Aigest Milo, Pëllumb Kallaba
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Bashkimi me përthithje

Më datë 22.04.1996, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave VKM nr. 279, u vendos bashkimi me anë të përthithjes i shoqërisë anonime "Albanian Mobile Communications" me "Uzina e Telekomit" e cila është regjistruar si person juridik me vendim gjykate nr. 14617, datë 23.04.1996. Albanian Mobile Communications sh.a ka një kapital themeltar prej 2.000.000 (dy milion) lekësh dhe Uzina e Telekomit sh.a ka një kapital prej 26.593.000 (njëzet e gjashtë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë) lekësh. Caktimi dhe vlerësimi i aktivit dhe pasivit të shoqërisë së re është bërë mbi bazën e mbylljes së bilancit të vitit 1998 për AMC. AMC ka marrë në dorëzim materialet, makineritë, pajisjet dhe mjetet monetare të “Uzinës së Telekomit” sh.a në llogari të AMC sha. Shoqëria anonime e krijuar quhet "Albanian Mobile Communications" Tiranë, me kapital 813.822.000 (tetëqind e trembëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e dy mijë) lekë i ndarë në 813.822 aksione.

II. Më datë 30.12.2013, me anë të urdhrit Nr. 3196 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania", u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "Albanian Mobile Communication" sh.a, dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekt i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Bashkisë Fushë-Krujë.

III. Më datë 07.01.2014, me anë të Urdhrit Nr. 47 Prot, Nr. 1319 Regj, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “ Bailiff Services Albania” shpk, drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit “ Albania Mobile Communication” sh.a.

IV. Më datë 22.07.2015, u regjistrua në Regjistrin e Përgjithshëm Tregtar bashkimi i shoqërisë aksionare me emërtimin “Cosmote Mobile Telecomunications” me shoqërinë “CosmosHolding Albania”. Shoqëria “Cosmote Mobile Telecomunications” është shoqëria përthithëse dhe shoqërisë COSMOHOLDING ALBANIA është shoqëria e përthithur, e cila do të vlerësohet e prishur pas bashkimit dhe do të ç’regjistrohet nga regjistri tregtar. Pas bashkimit, Cosmote Mobile Telecomunications është aksioneri kryesor i shoqërisë AMC me 99.76% të kapitalit të shoqërisë.

V. Më datë 22.04.2016, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u aprovua një limit investimi deri në 500 milion Euro për: 1 . Huatë e dhëna nga shoqëria për kompanitë e grupit OTE dhe obligacionet e lëshuara nga kompanitë e grupit OTE. Kohëzgjatja do të jetë nga një (1) javë deri në dhjetë (10) vjet.

VI. Më datë 15.03.2017, me anë të Urdhrit Nr. 391 Regj., Nr.436 Prot, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “AFA-2010” sh.p.k., drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative në kuotat e palës debitore "TELEKOM ALBANIA" sh.a, në kuotat që zotëron në shoqëri të tjera të regjistruara në regjistrin tregëtar. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është shpërblimi i dëmit ndaj kreditorit Artan Tabaku.

VII. Më datë 28.03.2017, me anë të Urdhrit Nr. 391 Regj., Nr.546 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4496 Prot., datë 28.03.2017, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ AFA-2010 ” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur në kuotat e kapitalit të "TELEKOM ALBANIA" sh.a, me seli në Rruga "Gjergj Legisi" Tiranë.

VIII. Më datë 17.04.2019, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar nr. 1001 Rep dhe nr. 392 Kol, ndërmjet Cosmote Mobile Telecommunications (Kolateraldhënësi) , ” FIRST INVESTMENT BANK AD” (Kolateralmarrësi) dhe “ALBANIA TELECOM INVEST AD” (Kolateraldhënësi i ardhshëm) .

Më datë 17.04.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese, nr. 1000 Rep, nr. 391 Kol, ndërmjet “Cosmote Mobile Telecommunications” (Barrëdhënesi) dhe “ FIRST INVESTMENT BANK AD” (Barrëmarrësi) dhe ALBANIA TELECOM INVEST AD (Pranuesi).

Në mbështetje të marrëveshjes së huasë të lidhur më 05.03.2019 ndërmjet FIRST INVESTMENT BANK AD në cilësinë e huadhënësit dhe ALBANIA TELECOM INVEST AD në cilësinë e huamarrësit, FIB do t’i vërë në dispozicion ATI disa hua në shumën totale prej 48.500.000 (dyzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro, ku njëra prej këtyre huave në shumën 45.000.000 (dyzet e pesë milion) euro do të përdorëet për blerjen nga ana e ALBANIA TELECOM INVEST AD të 99.76% aksioneve të Telekom Albania Sh.a nga Cosmote Mobile Telecommunications.

Për qëllimet e transaksionit, Cosmote Mobile Telecommunications, në cilësinë e palës shitëse dhe ALBANIAN TELECOM INVEST AD në cilësinë e palës blerëse kanë lidhur një marrëveshje për shitblerjen e aksioneve më 15 janar 2019, sipas kushteve të së cilës ALBANIAN TELECOM INVEST AD bëhet zotërues i aksioneve të TELEKOM ALBANIA. Parakushti i dhënies së huasë nga ana e FIRST INVESTMENT BANK AD është krijimi i barrës siguruese mbi aksionet e barrësuara nga Cosmote Mobile Telecommunications në cilësinë e barrëdhënësit, barra siguruese e të cilit pranohet nga ALBANIAN TELECOM INVEST AD si pronar i vetëm i ardhshëm ligjor dhe përfitues i të gjithë aksioneve të barrësuara.

IX. Më datë 07.08.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 2176 Rep dhe 798 Kol me barrëdhënës “Albania Telecom Invest” AD sha, barrëmarrës “First Investment Bank” AD sha.

X. Në datën 05.03.2019, është nënshkruar një marrëveshje kredie bankare, me anë të së cilës barrëmarrësi i ka dhënë barrëdhënësit një kredi në shumën prej 48.500.000 (dyzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro. Për të siguruar shlyerjen e detyrimeve të kredisë, barrëdhënësi krijon në favor të barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 99.9% të aksioneve të shoqërisë. Më 07.08.2019, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 2171 Rep dhe 793 Kol.

XI. Me date 14.06.2021, u nenshkrua marreveshja siguruese ndermjet ALBANIA TELECOM INVEST AD (barredhenes), dhe OTP BANK PLC, DSK BANK AD, BANKA OTP ALBANIA SHA (barremarres). Ne mbeshtetje te marreveshjes se kredise me afat lidhur me date 03.06.2021, barremarresit kane vene ne dispozicion te huamarresit nje hua ne shumen 37.000.000 (tridhjete e shtate milion) euro.
Ndryshime
Shënime: Borislav Nikolaev Borisov - Afati i emërimit Nga : 07/05/2019 Deri : 07/05/2022. Anetar i Bordit te Drejtoreve. Drejtori Ekzekutiv dhe Kryetar i Bordit te Drejtoreve, Ralitsa Agayn-Guri,, duke vepruar individualisht, me te drejten per te deleguar, ka kompetencat dhe pergjegjesite e meposhtme: menaxhimin e veprimtarise se perditshme te Shoqerise ne perputhje me vendimet dhe udhezimet e Keshillit Mbikeqyres, Bordit te Drejtoreve dhe Asamblese se Aksionareve, sipas rastit, te marra kohe pas kohe; cdo tremujor, do t'i dorezoje Bordit te Drejtoreve dhe Keshillit Mbikeqyres nje raport ne lidhje me te gjitha faktet dhe rrethanat qe mund te jene me rendesi, rezultatet financiare te periudhes perkatese, si dhe nje parashikim per tremujorin pasardhes; punesimin dhe shkarkimin nga puna e stafit te Shoqerise dhe caktimin e pagave dhe shperblimeve te tjera ne perputhje me politikat dhe rregulloret e miratuara nga Keshillit Mbikqyres, Bordi i Drejtoreve dhe Asambleja e Ortakeve, te zbatueshme kohe pas kohe; ndermarrjen e te gjitha vepnmeve te tjera per te garantuar ushtrimin e aktivitetit normal te Shoqerise nga pikepamja e ligjit per shoqerite tregtare, Statutit, Keshillit Mbikeqyres dhe Bordit te Drejtoreve (sipas rastit); Duke nisur nga data 12.07.2021 CEO i Shoqerise, Z.Emil Georgakiev dhe z. Borislav Borisov, anetar i Bordit te Administratoreve, duke vepruar bashkerisht do te krvejne sa me poshte, ne perputhje me kufizimet ne Statutin e Shoqerlse, por duke qartesuar qe keto kufizime nuk do te zbatohen kundrejt Bankes e cila eshte e autorizuar te procesoje te gjitha urdherat e pageses pa kufizim shume apo monedhe dhe sipas pikave te tjera te miratuara ne vendimin nr.22, date 08.07.2021, te Keshillit Mbikqyres te shoqerise. mbajtjen e librave te kontabilitetit sic parashikohet ne ligj dhe ne parimet e kontabilitetit; per nenshkrimin e cdo marreveshje, kontrate, transaksioni, duke mos tejkaluar shumen prej 50,000 (pesedhjete mije) Euro ose ekuivalentin e saj ne cdo monedhe tjeter, per transaksion ose per nje seri transaksionesh te lidhura ne teresi, si dhe hapjen ose mbylljen e llogarive bankare. Per cdo marreveshje, kontrate, transaksion, qe tejkalon shumen prej 50, 000 (p
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga "Vangjel Noti", Ndërtesa Nr.20, 1026, Laprakë

Adresa:
1) Elbasan, Cerrik, Lagjja Nr. 1, Rruga Jorgji Dilo, Zona Kadastrale 1389, Nr. pasurisë 1/135+2-9N
2) Tiranë, Rruga Don Bosko, Zona Kadastrale 8330, Nr. pasurie 9/763
3) Korçë, Maliq, Sheshi Punëtori, rruga Blloku nr.3, nr. pasurise 3/43-N7, zona kadastrale 2573, Maliq
4) Tiranë, Njësia Administrative Nr.5, Rruga Sami Frashëri, Zona Kadastrale 8270, Nr.Pasurise 5/120-N4
5) Fier, Ish-Mapo Industriale, Lagjia Apollonia, Fier
6) Durrës, Fushë Krujë, Lagjja Qendër Fushë Krujë, Njësi Shërbimi 2 Katëshe, Kati I-rë, zona kadastrale 1664, Nr. Pasurisë 2/64, pranë Rajonit të Policisë
7) Durrës, Fushë Krujë, Ndërtese Private 1 katëshe, Zona kadastrale 1664, Nr pasurise 5/252, tek Tregu 9 fshatareve
8) Shkodër, Fushë Arrëz, Lagjia Qafaj, Rruga Qendër, Ndërtesë 3 -Katëshe, Kati l-rë, Fushë-Arrëz, Pukë
9) Durrës, Lagjja 11 Maji, Rruga Maliq Muço, kioskë tek lulishte Pranvera, përballë Postës Shqipëtare
10) Elbasan, Mollas, Zona Kadastrale 2717, Nr. Pasurisë 163/61, Qendër
11) Gjirokastër, Përmet, Bulevardi "Odise Paskali" objekt banimi 2 katësh, Kati i 1, dyqani Nr. 7, zona kadastrale 2917, Nr pasurise 15/39 – N7, Përmet
12) Tiranë, Kashar, Yzberisht, rruga Mikel Maruli, zona kadastrale 3866, nr pasurie 301/202-N3
13) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, Rruga Kavajës, Pallati Nr. 3, Kati 1
14) Tiranë, Njësia administrative nr 2, rruga Mihal Grameno, zona kadastrale 8160, nr pasurie 3/1099
15) Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, pranë Institutit të Sporteve, Njësi Shërbimi
16) Tiranë, Vlorë, Lagjia 29 Nëntori, Pallati Nr. 128.
17) Fier, Dushk, Lagjja e Stacionit, Rruga Shëtitorja e Dushkut, Zona Kadastrale 1583, Nr Pasurie 2/2
18) Berat, Ura Vajgurore, Lagjia 18 Tetori, Rruga Dimal, Godina 2 Katëshe, Nr.23, Zona Kadastrale 3682, Nr pasurise 1/177, Ura Vajgurore, Berat.
19) Durrës, Lagjia Nr. 5, Rruga Dëshmorët, Godina Nr. 388, kati l-rë Nr.3, përbri sheshit të autobuzave.
20) Elbasan, Lagjja Emin Matraxhiu, Rruga "Kamber Sejdini", pranë kompleksit " Dardan, kati 1, Zona Kadastrale 8521, Nr. pasurisë 12/309-N3
21) Durrës, Krujë, Kodër Thumanë, Ndërtesa Private me Zonë Kadastrale 2182, Nr. Pasurie 213/15.
22) Tiranë, Njësia bashkiake Nr. 11, Kodër Kamëz, Nish Tulla Nr. 1, ZK. 8320, Ndërtesë Private Nr.1
23) Durrës, Lagjia Nr. 4, Bulevardi Kryesor, tek ish Procredit Bank, PH. 1208
24) Shkodër, Lagjia Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Parë, Kati i Parë, Nr. Pasurie 2/101 -N19, Zona Kadastrale 8591
25) Tiranë, Kashar, Lagjja Yzberisht, Rruga Aleksandri i Madh, Nr. i pasurisë 305/154, z. kadastrale 3866
26) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga e Kavajës, Dyqan me Nr.Pasurie 4/98 Zona Kadastrale 8380
27) Tiranë, Kamëz, BATHORE, Lagjja Nr.3, Objekt informal 1 kat, Bathore
28) Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr. 4, Shkalla 1, Kati i l-rë
29) Vlorë, Delvinë, Lagjja Sinan Ballaci, Sheshi Sulejman Delvina, zk. 1464, nr. pasurise 5/26, kati I-rë
30) Elbasan, Belsh, Rruga Haziz Dervishi, Belesh Qendër, Zona kadastrale 1147, Nr. pasurisë 267/24
31) Korçë, Pogradec, Bulevardi Reshit Çollaku, Pall. 16, kati I-re, Zona Kadastrale 8582, Nr Pasurise 4/17 – N7, Pogradec
32) Tiranë, Rruga Nacionale Tiranë-Durrës, Qendra Komerciale "Gintas", Dyqani Nr. 11, Laprakë.
33) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rr. "Medar Shtylla", Ndërtesa Nr. 32, Hyrja 4
34) Lezhë, Rubik, Rruga "Marjana Graf, Lagjia e Mesme, Ndërtesë 1-Katëshe, përpallë ALBtelekomit, Zona Kadastrale 3244, Objekti 4/202
35) Vlorë, Lagjia Pavarësia, Nr pasurie 29/472- N8, Zona Kadastrale Nr. 8603
36) Shkodër, Lagjia "Vojo Kushi", Rr. Qemal Dracini, Nr. Pasurie 1/411, Zona Kadastrale 8592, përballë Sahatit
37) Durrës, Lagjja Nr. 16, Rruga Mujo Ulqinaku, Pallati 757, kati I-rë, Zona kadastrale 8513, Nr. pasurie 2/190-N5
38) Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Bregu i Lumit, ndërtesë private, nr 1, kati përdhe, pranë farmacisë qendrore
39) Elbasan, Lagjja Vullnetari, Rr. Spiro Shuteriqi, Pallati 645, shk.3, ap.3, Kati I-re.
40) Tiranë, Rruga Hoxha Tahsim, Pallati 288
41) Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbej, tek ish Godina Telekomit, Kati I-rë.
42) Elbasan, Gostimë, Rr. Shushice-Byshek, KM 1, Z.K. 3445, Pasuria Nr.149/9/2, Ndërtesë 2 katëshe.
43) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Pallati 20, shk. 1, kati I-rë, ap. 2
44) Dibër, Peshkopi, Bulevardi Elez Isufi, Dyqanet e ish - Turizmit, Kati i parë.
45) Tiranë, Rruga Metush Luli, zona kadastrale 8120, nr. pasurisë 7/171+1-9, pallati 27/1, shk.1, kati i pare, ap.9, Allias
46) Durrës, Bulevardi Dyrrah, Pallati 370, Kati parë, Apt.1
47) Lezhë, Rrëshen, Rr. "Gjergj Fishta", Nr. Pasurisë 2/192, Zona Kadastrale 3224, përballë Pallatit të Kulturës
48) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 1, Rruga Shemsi Haka, pallati nr.2, shk.1, apt.1
49) Elbasan, Gramsh, Lagjja Sporti, Bulevardi 10 Korriku, Zona Kadastrale Nr. 1842, Nr pasurisë 8/282
50) Fier, Lushnje, Njësia Shërbimi, nr. pasurie 108/27- N, zona kadastrale 1018, fshati Allkaj
51) Tiranë, Kryevidh, SPILLE, Fshati Spille, rruga Kryesore, objekt 1 katësh, zona kadastrale 3501, pasuria nr.9/29
52) Tiranë, Sheshi Avni Rustemi, Rr. Luigj Gurakuqi, tek ish-Foto Skenderbeu, Nr Pasurisë 6/7, Volumi 38, fq 35
53) Vlorë, Sarandë, Lagjia Nr. 3, Rruga Jonianet, Godinë 6 - katëshe, Kati I-rë
54) Tiranë, Rruga Skënder Kosturi, Godinë Banimi 5 Kate, Zona Kadastrale 8330, Nr pasurisë 7/170-N2, Kati Përdhe, pranë ish Stacionit të Trenit
55) Tiranë, Farkë, MJULL BATHORE, Rruga e Elbasanit, Ndërtese Private 3 katëshe Nr. 10, Kati 1, Zona Kadastrale 2704, Nr. pasurisë 185/44
56) Berat, Lagjia 30 vjetori, Rruga Antipatrea, Zona Kadastrale 8502, Pasuria Nr. 15/184+1-1, Kati I-rë.
57) Berat, Lagjia Muzakaj, Rruga Antipatrea, Zona Kadastrale 8501, Nr. pasurisë 15/510, Berat.
58) Berat, Kutalli, DRENOVICE, Godinë 1 Katëshe në Zonën Kadastrale 1542, Nr. Pasurisë 540, Fshati Drenovicë, Berat
59) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 6, Rruga Konferenca e Pezës, godina 1 katëshe, zk. 8240, nr. 5
60) Tiranë, Rruga Ali Shefqeti, Godinë 1 Katëshe, pranë Shkollës Androkli Kostallari
61) Kukës, Lagjja nr.1, nr. pasurisë 23/268, zona kadastrale 2315
62) Fier, Lagjia Apollonia, Rruga Brigada 11 Sulmuese, pranë kryqëzimit të Zogut të Zi, Pallati Fatjola Nr.1
63) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 9, Rruga e Dibrës, Banesa nr. 157
64) Durrës, Sukth, Ndërtesë informale 1 katëshe me sip 15+26 m2, pranë mbikalimit Sukth i Ri
65) Berat, Velabisht, Godinë 2 katëshe, kati I-rë, pranë Urës së Re Velabisht
66) Vlorë, Sarandë, Lagjja Nr. 2
67) Kukës, BAJRAM CURRI, Lagjja Dardania, Rruga Besëlidhja e Malësisë, Zona kadastrale 1347, Nr. pasurise 6/60 N1
68) Durrës, Manëz, Rruga Ali Beqja, Objekt 5 katësh, kati I-rë, Zona kadastrale 2590, Nr. pasurisë 54/19
69) Tiranë, Kamëz, Lagjja Bathore, Kryqëzimi Rruga Demokracia me Rrugën Banka Botërore, Banesa Nr.45
70) Tiranë, Rruga Kastriotët, Ndërtesa 3 - katëshe, Kati I-rë, Nr. Pasurisë 1/564, Njësia Administrative Nr. 11
71) Berat, Çorovodë, Lagjia Çlirimi, pall 5, Hyrja 1, zona kadastrale 1420, Nr pasurisë 4/56- N1, Çorovodë, Skrapar
72) Dibër, Peshkopi, Lagjia Gjok Doci, Rruga "Abdyl Frashëri, Kati i l-rë, Numër Pasurie 13/59+3-1, tek kryqëzimi
73) Tiranë, Njësia Administrative nr.4, rruga "Aleksandër Moisiu", banesa nr.9, nr.pasurie 5/108-N3, z.k 8120
74) Vlorë, Orikum, Pallati 72, Shkalla 1, Kati 1
75) Tiranë, Rruga Don Bosko, Pallati 326, kati përdhe
76) Elbasan, Fshati Shirgjan, Z.K. 3376, Ndërtesa pranë Kryqëzimit, të llixhës.
77) Durrës, Lagjia 14, Rr. "Bajram Tusha", Pall 402, pranë shkollës 9 vjeçare Hasan Koçi, Shkozet
78) Tiranë, Kamëz, VALIAS, Rruga Abdi Bej Toptani, Objekti nr. 48
79) Shkodër, Shkodër, Lagjja Partizani, Rruga Europa, Zona Kadastrale 8592, Nr pasurise 8/258, Godinë 5 katëshe, Kati I-rë
80) Durrës, Lagjja nr.6, Rruga Aleksandër Goga, Nr Pasurie 1/689, Zona Kadastrale 8513, Njësi Shërbimi me sip.60 m2
81) Durrës, Lagjja nr.12, Rruga Dëshmorët, nr. pasurisë 2/5-N1, kati i parë, zona kadastrale 8514
82) Lezhë, Mamurras, Lagjia Zef Hoti, Pallati Nr. 1, Kati l-rë, përballë Raiffeisen Bank.
83) Dibër, Shupenze, Njësi shërbimi, kati i parë, ish ambientet e Ndërmarrjes Tregtare, zona kadastrale 3444, numër pasurie 100/1
84) Tiranë, Kashar, Zona Kadastrale nr. 1/67, Nr Pasurie 249/1, Godinë 1 Katëshe, Rruga Ura e Limuthit
85) Elbasan, Lagjia Kongresi i Elbasanit, Bulevardi Qemal Stafa, Pall 16, Zona Kadastrale 8521, Nr pasurisë 3/181-N6
86) Gjirokastër, Rruga e Lumit, Zona Kadastrale 8541, Nr Pasurie 5/14
87) Elbasan, Librazhd, Lagjja Nr.1, Sheshi Gjorg Golemi, Zona Kadastrale 2446, Nr. pasurise 8/11 –N3
88) Fier, Levan, Banesë në qendër, Fshati Levan, Zona Kadastrale 2436
89) Fier, Patos, Lagjia 1 Maji, Pall. 10, kati I-rë, Zona Kadastrale 2890, Nr Pasurisë 5/39 – N1, Patos, Fier
90) Tiranë, Farkë, LUNDER, Qendra Tregtare Tirana East Gate (TEG), Rruga e Elbasanit, km. 5-të, Lundër.
91) Fier, Lagjia 28 Nëntori, Rruga Shëtitorja, Pallati 2 Katësh, Zona Kadastrale 1090, Nr Pasurisë 4/110 – N3, Ballsh, Mallakastër, Fier
92) Shkodër, Vau Dejës, Lagjja Demokracia, Zona kadastrale 8598, Nr. pasurisë 6/73, Vau i Dejës
93) Kukës, Lagjja nr.4, rruga Dituria zona kadastrale 2315, nr. pasurie 33/46
94) Durrës, Ishëm, Rruga Likmeta, Zk. 2453, Nr. Pasurisë 335/7, Kati i I
95) Durrës, Lagjja nr. 13, Rruga Bajram Curri, ndërtesë 1 katëshe, nr. pasurie 9/23, zk.8518
96) Vlorë, Himarë, Spile Zona kadastrale 1952, nr. pasurie 170/25
97) Vlorë, Lagjia Lef Sallata, Bulevardi Skele
98) Vlorë, përbri Supermarket CONAD, Vlorë
99) Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Pallati përballë Albtelekomit, Kati I
100) Berat, Kuçovë, Lagjia Llukan Prifti, Rruga e Re, PallNr 4, kati I-rë, Zona Kadastrale 2310, Nr pasurisë 8/81+1-3/1, Kuçovë
101) Tiranë, Rruga Ded Gjon Luli, Nr.13 14
102) Tiranë, Kavajë, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2539, Nr pasurisë 319/33, vol.22, fq,37, Fshati Luz i Vogël, Kavajë
103) Lezhë, Milot, Rr. "Ndoc Deda", Lagjia Nr.1, Pallati 4-katësh, Kati 1, 10 metra larg nga Gjimnazi
104) Vlorë, Lagjia 29 Nëntori, Rruga Aranit Serbi, Kati I -rë, Nr. pasurie 23-35-N4, ZK. 8603
105) Fier, Lagjia Kongresi i Përmetit, Zona Kadastrale nr. 8532, Nr. Pasurie 6/1+2-15, Pall. 102, Shk.2
106) Korçë, Pogradec, Lagjja nr. 5, Rruga Unazë, Zona Kadastrale 8581, Nr pasurisë 8/551-N2
107) Kukës, Krumë, Lagjja Nr. 2, Rruga Kastriotët, Zona kadastrale Nr. 2282, Nr. pasurie 4/160
108) Elbasan, Prrenjas, Rruga Nacionale, Zona Kadastrale 2924, Nr. pasurisë 4/47-N
109) Shkodër, Pukë, Rruga Ymer Puka, Ndërtesa 45, Hyrja Nr. 1, Zona kadastrale 3069, Pasuria Nr. 39/1
110) Shkodër, Koplik, Pallati Ramekaj, Kati i 1-rë, Zona Kadastrale 2220, Nr pasurisë 6/156+1 -N1
111) Elbasan, Librazhd, Lagjja nr.2, Rruga Iliria, banesë private, zk. 2446, nr. pasurie 8/211
112) Durrës, Sukth, Lagjia Kulle, Rruga Kulle - Manez, Objekt me Nr. Pasurie 65, Zona Kadastrale 2321
113) Dibër, Klos, Lagjia Nr. 1, Sheshi Ahmet Zogu, Ndërtesë private 3 katëshe, Nr. 7, kati I-rë, Zona Kadastrale 2161
114) Tiranë, Paskuqan, BABRRU QENDER, Rruga Demokracia, Ndërtesë private nr. 5, pranë stacionit të autobuzave, Qendër Babrru, Paskuqan
115) Berat, Kuçovw, Lagjja Tafil Skëndo, Rruga Stanislav Zuber, Pallat 6 Katësh, Kati i parë, Z.K 2310, Pasuria nr.6/23-N5
116) Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha.
117) Durrës, Lagjia Nr. 3, Rruga Epidamn Nr. 97, Kati i pare.
118) Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Rruga "11 Nëntori", pranë Hotel Turizmit, Kati 1, Zona Kadastrale 8521
119) Fier, Lushnje, Lagjja Skënder Libohova, godinë 1- katëshe, zona kadastrale 8572, nr pasurie 8/101-N16, përballë Bashkisë Lushnje
120) Tiranë, Rruga Bardhyl, Pallati 4 katësh, kati I-rë, Zona kadastrale 8370, Nr. pasurie 6/40-N10
121) Shkodër, Bulevardi Skënderbeg, Zona Kadastrale 8594, Nr. pasurisë 5/636, përballë Rajonit Nr. 5
122) Gjirokastër, Lagjia 18 Shtatori
123) Berat, Poliçan, Lagjja Qendër, Sheshi Tomorri, Godina katëshe, Nr.354, Kati I-rë
124) Tiranë, Dajt, LINZE, Rruga Aleksandër Moisiu, Pallati Vllaznia, Kati l-rë, Dyqani Nr. 1/1
125) Elbasan, Lagjja e Re, Zona Kadastrale 8524, Nr. pasurisë 5/249 – N2
126) Durrës, Maminas, Lagjja Qendër Mamina, Rruga Qendër, Godinë 3 katëshe, Nr. 1, kati I-rë, Zona Kadastrale 3796
127) Tiranë, Njësia bashkiake Nr.11, Rr. Vangjel Noti, Objekti Nr.134, Zona Kadastrale 8310
128) Tiranë, Kashar, YRSHEK, Ndërtesë 2 katëshe, Kati I-rë, përballë Shkolles 9 vjeçare të Fshatit Yrshek, Kashar
129) Durrës, Lagjia Nr. 13, Rruga Pavarësia, Zona Kadastrale 8518, Pasria Nr. 39/170/ND-Nr. 22, Kati I rë, PLazh
130) Vlorë, Lukovë, Rruga Nacionale Sarandë - Vlorë, km 20, godina 1-katëshe, qendër, Fshati Lukovë
131) Kukës, Lagjja Nr. 2, Rruga Islam Spahiu, Zona Kadastrale 2315, Nr pasurisë 28/151
132) Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Nr. 215, Hyrja 3, Pallati 177, Zona kadastrale 8250
133) Tiranë, Njësia Administrative nr 9, Rruga Asim Vokshi, Pallati Nr. 135, Kati I-rë, Zona Kadastrale 8330, Pasuria Nr. 8/429/N2
134) Gjirokastër, Këlcyrë, Lagjja Nr. 2, Objekt 2 katësh, kati I-rë, Zona Kadastrale 2132, Nr pasurise 6/127, Këlcyrë, Gjirokastër
135) Tiranë, Rruga Ali Demi, pallati 249, kati I-rë
136) Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Godinë 3 katëshe, kati I-rë, Zona Kadastrale 8571, Nr pasurisë 22/162, 50 m pranë tregut fruta perimeve, Lushnje
137) Fier, Terbuf, Cerme Sektor, Ndërtesë 1-katëshe Zona Kadastrale 3578, Nr pasurisë 3/201-2
138) Tiranë, Rruga 5 Maji, ndërtesë private Nr.92, pranë shkollës Tirana Jonë
139) Tiranë, Kashar, Rruga Unaza e Re, pranë Alpha Bank, ZK. 3866, Nr. Pasurie 215/189+1-N3
140) Durrës, Shijak, Lagjja Popullore, Pallati 3 katësh, Nr. 32, Kati I-rë, përballë Xhamisë
141) Fier, Lushnje, Lagia "Skënder Libohova", Shëtitorja "Kongresi i Lushnjës", zona kadastrale 8527, vol. 24, faqe 119
142) Durrës, Lagjja nr. 17, Rruga Vëllazerimi, zk. 8517, nr. pasurie 12/102-1
143) Dibër, Bulqizë, Lagjja Minatori, Rruga Naim Frashëri, Pallati Nr. 4
144) Elbasan, Lagjja 5 Maji, Rr. Lef Nosi, Z.K. 8525, pasuria Nr.27/179-ND, kati I-rë.
145) Tiranë, Paskuqan, Lagjja Qendër e Re, rruga Demokracia, godinë 4-katëshe, kati 1, nr 3
146) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.3, Rruga Qemal Stafa, nr.583, kati i parë
147) Fier, Shegan, Banesë private Nr. 24, Shegan - Fier
148) Berat, Lagjia 28 Nëntori, Kati I-rë, Zona Kadastrale 8502, Nr pasurisë 27/249 – N2, Berat
149) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 1, Shkozë, Rruga Ali Shefqeti, Godina nr. 34, Kati 1, Zona Kadastrale 3976, Nr Pasurie 28/10
150) Tiranë, Njësia Adminstrative nr. 2, Rruga Shefqet Ndroqi, ndërtesa 1 katëshe, dyqani nr. 2
151) Rrogozhinë, Lagjia Nr.2, Rr Elbasanit, Objekt 1 katësh, Zona Kadastrale 3234, Nr Pasurisë 4/477-N1,
152) Fier, Divjakë, Godinë 2 katëshe, kati 2-të, ngjitur me Shkollën 9 vjeçare Mize, Divjakë
153) Tiranë, Kashar, MEZEZ, Fshati Mëzez, zona kadastrale 2679, pasuria nr 29/26
154) Korçë, Rruga "Viktor Eftimiu", kati I-rë, zona kadastrale 8653, nr. pasurie 4/219
155) Korçë, Lagjja Nr.3, Shëtitorja Fan Noli, objekti nr. 28
156) Tiranë, Njësia bashkiake nr. 5, Rruga Pjetër Bogdani, Vila 2 katëshe, Zona kadastrale 8270, me nr. pasurie 3/51, tek Zona e ish Bllokut.
157) Tiranë, Njësia Administrative nr. 3, Rruga Qemal Stafa, pallati nr.343, shk.4, ap.1/3, kati i I-re
158) Fier, Divjakë, Sheshi S. Barbara, Zona Kadastrale 1492, Nr. Pasurisë 630/58-N2
159) Tiranë, Njësia Administrative nr.4, Rruga e Dibrës, Pallati nr. 405, Kati Parë, Dyqani nr.7
160) Durrës, Lagjja Nr.12, Rruga Koço Kazanxhi, ZK.8513, Nr. Pasurisë 4/63+1-317, Kati I-re
161) Tiranë, Vorë, Njësi Shërbimi, Kati Përdhe, tek Pallati ish-Mapos, ngjitur me Dyqanin e Vodafone
162) Korçë, Ersekë, Lagjia Nr.5, Sheshi Rilindja, Pall 71, kati përdhe, Zona Kadastrale 1594, nr pasurisë 7/56- N1, Ersekë, Kolonjë
163) Shkodër, Lagjia Skënderbeg Rr. Kole Heqimi, Nr.56, kati i l-rë, Zona Kadastrale 8593
164) Lezhë, Shëngjin, Bulevardi "Nënë Tereza", Vila Nr.60, kati l-rë, Zona Kadastrale 3126, pranë Shkollës 9 vjeçare.

Faqja Web:
www.telekom.com.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.02.2022
Dokumenta te ndryshem
Akti I themelimit dhe statuti
Projekt per bashkimin me perthithje te AMC me Uzina e Telekomit date 22.04.1996
Kontrate dhurimi vullnetar 15.09.2004
Kontrate dhurimi 02.09.2004
Urdher per privatizimin e aksioneve te AMC 04.01.2005
Urdher per privatizimin e aksioneve te AMC 06.02.2001
Kontrate shitblerje aksionesh 25.07.2000
Kontrate dhurimi aksionesh 08.09.2004
Kontrate dhurimi 01.06.2005
Kontrate dhurimi te aksioneve te shoqerise 06.04.2005
Kontrate shitje aksionesh 23.12.2005
Kontrate dhurimi kuotash dhe kapitalesh 07.01.2008
Marreveshje shitje aksionesh 05.03.2009 (fq 26)
Kontrate dhurimi aksionesh 19.11.2009
Kontrate shitblerje aksionesh 10.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 14.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 04.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 19.05.2010
Kontrate per shitblerje aksionesh 05.05.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 30.06.2010
Urdher per venien e sekuestros konservative 30.12.2013
Marreveshje per dhurimin e aksioneve 03.11.2015 (fq 6)
Vendimi i asamblese se aksionereve 22.04.2016
Urdher vendosje sekuestro konservative 15.03.2017
Marreveshje per transferim aksionesh 04.03.2019
Marreveshje siguruese 17.04.2019
Marreveshje e transferimit te aksioneve 07.05.2019
Marreveshje e transferimit te aksioneve 07.05.2020
Kontrate shitblerje aksionesh 17.05.2010
Marreveshje barre siguruese 17.05.2010
Marreveshje siguruese date 14.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 066 939 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 182 982 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 720 737 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 850 440 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 155 826 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 781 835 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 928 089 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 423 985 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 554 210 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 7 044 493 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 12 422 603 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 854 852 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 307 450 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 788 846 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 125 963 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 606 674 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 546 844 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 411 661 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 086 660 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 12 315 396 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 551 593 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 20 017 737 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala