Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Samir Mane
Rezultate gjithsej: 43

GREEN COAST

L41329038D
(Objekti paresor i veprimtarise se shoqerise eshte Projektimi, ndertimi, venia ne shfrytezim e nje kompleksi turistik, nje strukture hotelerie dhe e objekteve turistike sezonale ne Palase. Shitja e objekteve me )

Tiranë -7208478 ALL

ALBANIAN ENERGY SUPPLIER

L42304017T
(Import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike. Ndertimi, zhvillimi dhe menaxhimi i impianteve, sistemeve, te prodhimit, shperndarjes, transmetimit te energjise elektrike.)

Tirane -1029231 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

QENDRA TREGTARE UNIVERS

L42411002K
(a.Shitje blerje dhenie me qera te pasurive te paluajtshme. <br/>b.ndermjetesim per blerje shitje e dhenie me qera te pasurive te paluajtshme. <br/>c.tregti me shumice e pakice te mallrave industrial e ushqim)

Tirane 314633197 ALL

Spar Albania (ish "ALMARK") (shoqerite e perthithura "RFZ Building"; "Spar Elbasan")

L51603008A
(Shoqeria ka per objekt paresor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve te listuara me poshte: ngritjen, hapjen dhe administrimin te marketeve, supermarketeve dhe hipermarketeve "SPAR" ne Shqiperi dhe jashte saj;)

Tirane -375480000 ALL

"BFI Invest" (ish "Balfin AgroTc") (perthithur nga “SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E)”)

L51721007Q
(Investime per pasuri te paluajtshme, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Importi, eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile)

Tirane -376857 ALL

BFI Trade

L52417021B
(Blerja, shitja, shkembimi dhe tregtimi i mineraleve dhe mallrave te tjere te ndryshem industrial, me shumice dhe pakice, brenda dhe jashte Shqiperise; Import-eksport dhe transport i mineraleve dhe mallrave t)

Tirane ALL

Stella Mare

L62309016P
(Transporti detar, transporti nderkombetar rrugor, transporti rrugor brenda vendit dhe sheperndarje, transporti hekurudhor, sherbime magazinimi, cdo aktivitet tjeter ligjor te lejuar nga ligji. Agjensi Detare dh)

Tiranë ALL

Elite Urban Development (ish "KUPA ELITE CONSTRUCTION")

L62423019U
(Ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve, projektim e zbatim, supervizion, rikonstruksione; Studime, konsulence per te gjitha llojet e projekteve dhe punimeve ndertimore; Veprimtari sipermarrje per kerkesa)

Tirane ALL

RETAIL PARK

L71515042Q
(Tregtimi i artikujve te ndryshem, importi-eksporti, shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike, elektronike, lende te pare per industrine, materiale ndertimi e hidrosanitare, pajisje zyrash,kancelari,p)

Tirane ALL

Green Coast 2 (Perthithur nga "GREEN COAST")

L72115009L
(Projektimi, Ndertimi, venia ne shfrytezim, administrimi, mirembajtja, menaxhimi, operimi i Resorteve Turistike, Enklavave te Zhvillimit te Objekteve dhe Fshatrave Turistike dhe Njesive te Hotelerise. Ndertim)

Tirane ALL

MAK ELITE OFFICES (ish "TIRANA ELITE OFFICES"; ish "ALBCHLOR")

L72316033S
(Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë: (I) Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit; (ii) Projektim, mbikëqyrje dhe zbatim i punimeve ndërtimore të çfarëdolloj. (ii)

Tirane ALL

BALFIN REAL ESTATE & HOSPITALITY (ish "BALFIN REAL ESTATE")

L81507052H
(Veprimtari ekonomike ne fushe e real estate (pasurive te paluajtshme), qe ka te bej me negocime, ndermjetesime, perfaqesime te te treteve ne fushen e real estate si ne tregun e brendshem ashtu edhe ne ate nd)

Tiranë ALL

Go Green

L81911036L
(a. Ofrimi i sherbimeve ne fushen e energjise elektrike dhe energjise se rinovueshme. Sherbime ne mbikeqyrjen e punimeve te ndertimit te sistemeve te prodhimit, rrjetit te shperndarjes, transmetimit, etj te e)

Tiranë ALL

Rolling Hills By the Lake (ish "MM TRADING")

M01706031C
(a. Investime në zhvillimin e Pasurive te Paluajtshme. b. Ndërtimi i objekteve civile apo industriale dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve te kesaj natyre per vete dhe per të trete. c. Mbikqyrje dhe zba)

Tirane ALL

ON SOLUTIONS

M02219018E
(a. Kryerja, realizimi dhe ofrimi i sherbimeve te kujdesit ndaj klientit. <br/> b. Realizimi i tele-shitjeve. <br/>c. Regjistrimi dhe administrimi i faqeve te internetit (website) per shitjen e produkteve onl)

Tirane ALL

Wind Stream

M02402010A
(Shoqeria synon te zhvilloje dhe operoje parqe eolike. Gjate fazes se zhvillimit, shoqeria do te marre te drejta te perdorimit te tokes, kontrata te lidhjes me rrjetin dhe gjithe lejet e nevojshme per ndertim)

Tirane ALL

BELLEVEDERE KORÇA (ish "BELLEVEDE KORÇA")

M04216001A
(Shoqeria ka per objekt paresor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve te percaktuara me poshte: a. realizimi veprimtarive ekonomike ne fushen e ndertimit te objekteve civile dhe/ose industriale, zbatimi i punim)

Korçe ALL

ALBA DISTRIBUTION

M11821015H
(Import - eksport, shitje dhe shperndarje e produkteve joushqimore te cfaredo lloji, ne vecanti e pajisjeve elektrike, elektronike, elektro-shtepiake, kancelari etj. Ofrimi i sherbirnit te konsulences ne fushe)

Tirane ALL

MARINA RESIDENCES VLORË

M12103049U
(Zbatimi i detyrimeve qe rrjedhin nga Vendimi nr 4/3 date 29.03.2021 i AIDA-s (Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve), per investimet shtese te lidhura me marinen e Vlores dhe ne sherbim te saj, duke)

Tirane ALL

"MANE DEVELOPMENT"

M22119033A
(Investimi ne blerjen, ose perfitimin e te drejtave per zhvillimin e pasurive te paluajtshme, si dhe ushtrimi i te gjitha aktiviteteve qe kane te bejne me ose plotesojne, direkt apo indirekt, aktivitetin e me)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni