Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Stelian Mataj
Rezultate gjithsej: 4

GOLD FORTUNE GROUP

M01712003E
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarise së saj: a) emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime)

Tiranë ALL

GOLD PLEASURE (Ish GOLD LEISURE)

M02017003K
(Emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite frnanciare per t)

Tiranë ALL

GOLD CONSULTANCY

M02017006L
(Emetimin e parase elektronike, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, kembimin valutor, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per veprimtarite financiare per t)

Tiranë ALL

GOLD FORTUNE

M02122036O
(Ofrimin e sherbimeve financiare te shoqerise komisionere dhe/ose te agjentit te tokenit digjital (TD) pas marrjes te licencave perkatese nga autoritetet shteterore ne perputhje me ligjin "Per Tregjet e Kapitali)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni