Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ylli Ndroqi
Rezultate gjithsej: 8

Ora News (ish "CHANNEL ONE"; ish "T E K N O T R A D E")

K12412002L
(Projektimin, transmetimin dhe ritansmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike)

Tiranë 631740 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

YLDON

K31618007S
(Import-eksport me shumice e pakice, zyre kembimi valutor,agjensi udhetimi, etj.Veprimtari financiare te transferimit te parave ne emer dhe per llogari te subjektit financiar jobanke.Bar-kafe. Aktivitet ne fu)

Tirane 65060113 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ORA

K71505003O
(Aktivitetin radioteleviziv privat vendor. Ajo perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te des)

Tiranë 31218655 ALL

LANDON

K92226004H
(Ne fushen e ndertimit, duke perfshire por jo kufizuar ne: Studimin, projektimin, konsulencen,sipermarrjen zbatuese dhe / ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te v)

Tirane -280152 ALL

REN-DON

L41622002A
(Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve , duke perfshire ketu ndertime per qellime banimi, ndertime me karakter social, kulturor, industrial, kanalizime, rehabilitime rrugesh, ndertime rrugesh, )

Tirane -219636 ALL

PS 31

L42215016R
(Tregti me shumice dhe pakice. Import - eksport, transport, tregtim, shitje dhe shperndarje e produkteve ushqimore te shportes, si dhe e lendeve te para per industrine ushqimore.Mbledhja dhe shperndarja e len)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DON - UCD

L51326022D
(Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do te jete por duke mos u kufizuar ne: Import, eksport, distribucion dhe tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshme, mallra industriale, produkte kaixen lighting)

Tirane 19891460 ALL

YLDON MEDIA GROUP

L91616036F
(Ushtrimi i aktivitetit ne fushen e prodhimit dhe shitjes ne menyre dixhitale e produkteve dhe sherbimeve audio e video; Prodhim filma artistike te cdo lloji dhe cdo metrazhi, Organizim i aktiviteteve kinemat)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni