Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ylli Ndroqi
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

YLDON

K31618007S
(Import-eksport me shumice e pakice, zyre kembimi valutor,agjensi udhetimi, etj.Veprimtari financiare te transferimit te parave ne emer dhe per llogari te subjektit financiar jobanke.Bar-kafe. Aktivitet ne fu)

Tirane 65060113 ALL

LANDON

K92226004H
(Ne fushen e ndertimit, duke perfshire por jo kufizuar ne: Studimin, projektimin, konsulencen,sipermarrjen zbatuese dhe / ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te v)

Tirane -280152 ALL

REN-DON

L41622002A
(Aktivitet ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve , duke perfshire ketu ndertime per qellime banimi, ndertime me karakter social, kulturor, industrial, kanalizime, rehabilitime rrugesh, ndertime rrugesh, )

Tirane -219636 ALL

PS 31

L42215016R
(Tregti me shumice dhe pakice. Import - eksport, transport, tregtim, shitje dhe shperndarje e produkteve ushqimore te shportes, si dhe e lendeve te para per industrine ushqimore.Mbledhja dhe shperndarja e len)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DON - UCD

L51326022D
(Objekti i Veprimtarise se Shoqerise do te jete por duke mos u kufizuar ne: Import, eksport, distribucion dhe tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshme, mallra industriale, produkte kaixen lighting)

Tirane 19891460 ALL

YLDON MEDIA GROUP

L91616036F
(Ushtrimi i aktivitetit ne fushen e prodhimit dhe shitjes ne menyre dixhitale e produkteve dhe sherbimeve audio e video; Prodhim filma artistike te cdo lloji dhe cdo metrazhi, Organizim i aktiviteteve kinemat)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni