Skip to content

LANDON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-03 13:29:12
JSON

NIPT: K92226004H
Administrator: Farudin Arapi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit, duke perfshire por jo kufizuar ne: Studimin, projektimin, konsulencen,sipermarrjen zbatuese dhe / ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te veprave me karakter shfrytzimi dhe / ose administrimi publik dhe / ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urrave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave etj. Ne fushen e turizimit, transportit , mjedisit, prodhimit, sherbimeve te ndryshme, tregetise dhe telekomunikacionit.
Emërtime të tjera Tregtare: LANDON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/10/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “ECOGADES LANDON BALCAN”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 01/08/2012, me NIPT L22006005S, me seli qendrore ne Tirane Berzhite Rruga Tirane - Elbasan, Km. 14, Palma Nova Resort, Komuna Berzhite dhe me administrator Farudin Arapi. “LANDON” zotëron 80% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 03.06.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 09.01.2011, me kërkesë të administratorit të shoqërisë, u vendos Pushimi i perkohshem i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 19.06.2012, me vendim të asamblesë së përgjithshme, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

III. Me datë 18.04.2016, me kërkesë të administratorit të shoqërisë, u kërkua pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data 18.04.2016-pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

IV. Me datë 03.08.2020, në bazë të shkresës, Nr.4430/2k Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, u urdhërua: Sekuestrimi i 51% të kuotave të shoqërisë “Landon” SHPK, me NIPT- K92226004H, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.

V. Me datë 05.08.2020, në bazë të shkresës Nr.1211 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.1184., datë 03.08.2020, u vendos: Emërimi i administratorit z.Arjan Baci, për administrimin e pasurive të sekustruara.

VI. Me datë 08.10.2020, në bazë të shkresës Nr.1604 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Ndryshimi i administratorit të mëparshëm dhe emërimi i administratorëve z.Erald Totri dhe Erion Riçku, për administrimin e pasurive të sekuestruara, në bazë të Urdhrit të Brendshëm 1587, datë 07.10.2020.

VII. Me datë 22.07.2021, në bazë të shkresës Nr.2177 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe i dokumentacionit bashkelidhur, u kerkua: Zevendesimi i emrit te administratoreve te meparshem me administratorin z. Skender Methasani, sipas percaktimeve ligjore.

VIII. Me datë 29.09.2022, në bazë të shkresës Nr.2783 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u vendos: Sekuestrimi i 51% të kuotave të shoqërisë “LANDON” me Nuis (Nipt) K92226004H, sipas vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

IX. Me datë 22.11.2022, në bazë të shkresës, Nr.2374/6 Prot., nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, u vendos: Konfiksimi i pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht: 51 % të kuotave të shoqërisë “Landon” SHPK, me NUIS (NIPT) - K92226004H, ne emer të shtetasit Ylli Ndroqi.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Berzhite Rruga Tirane - Elbasan, Km 14, Palma Nova Resor.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 21.06.2012
Vendimi i Gjykatës së Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr.17 datë 03.11.2022
Urdhër Ekzekutimi i Vendimit Penal Nr.17 datë 03.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -118 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -280 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -276 172,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -212 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -103 997,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -563 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 5 310 690,00
Punuar Nga : P. Nikolli