Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 560

ALBANIA 2017

L71605063O
(Ndertim dhe Projektim. Importi- eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile, veshjeve te te gjitha llojeve, shitja me shumice e pakice e mallrave industriale e ushqimore. Tregtimi i artikujve )

Tirane ALL

A G I A 2004

K51901009G
(Importimin dhe eksportimin, prodhimin, perpunimin, transformimin dhe tregtimin e mallrave dhe paisjeve te ndryshme te konsumit, paisjeve elektronike, materialeve te ndertimit dhe mallrave ushqtmore. Shoqeria)

Tirane ALL

TNSH sh.p.k (përthithur nga "TV KLAN")

K72407011O
(Prodhim dhe transmetim te programeve radio televizive.)

Tirane 555446 ALL

BABARAMO

K42704604M
(Tregti, import-eksport i te gjitha mallrave.Hotel,bar-kafe.)

Gjirokaster ALL

Genci Dulaku.

L21920017V
(Peshkim profesional.)

Tirane ALL

Enea Buza.

L51616022I
(Sherbime dhe konsulence ne fushen e teknologjise, duke ofruar krijimin dhe integrimin e sistemeve te informacionit per shoqeri dhe individe.)

Tirane ALL

ILIRIA DEVELOPMENT sh.p.k (perthithur nga "CONCORD INVESTMENT")

K72208033U
(Aktivitete te blerjes, shitjes, zhvillimit, tregtise dhe/ose cdo lloj transaksioni ne lidhje me pasuri te paluajtshme apo te luajshme apo te te drejtave te tjera te lidhura me to, qiraja financiare ose e uzu)

Tirane ALL

ILIRIA DEVELOPMENT 2

K81426028K
(Shitblerje te pasurive te paluajtshme ndertim dhe zhvillim.)

Tirane ALL

UNION NET (perthithur nga "UNION GRUP")

L11408037F
(Ofrimin, ne çfaredo lloj forme, te sherbimeve administrative dhe manaxheriale per llogari te te treteve duke perfshire, por pa u kufizuar ne administrimin, bashkerendimin dhe drejtimin e shoqerive te treta.)

Tirane 798310 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ASHEL (perthithur nga "ASHEL GROUP")

L38222701M
(Tregtim artikuj te ndryshem, artikuj ushqimor me pakice dhe shumice, mbetje metalike, import eskport. Transport rrugor nderkombetare mallrash per te tretet dhe me qera.)

Shkoder 7743749 ALL

"BFI Invest" (ish "Balfin AgroTc") (perthithur nga “SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E)”)

L51721007Q
(Investime per pasuri te paluajtshme, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj. Importi, eksporti, shitja me shumice dhe pakice e produkteve tekstile)

Tirane -376857 ALL

Balfin Property Franchising

K82229006O
(Shitja,blerja,dhenia me qira e pasurive te paluajtshme.Ndermjetesim per blerje ,shitje dhe dhenie me qira te pasurive te paluajtshme.Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industriale dhe ushqimore tregetim)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BOOKSTORE

L12323007M
(Shitje librash, revistash dhe sherbime te ndryshme. Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjis)

Tirane 1264887 ALL

CE2 DEBT COLLECTION (ish "ALBANIAN MIDSTREAM PIPELINE")

L11628012L
(Ofrimi i sherbimeve te specializuara per mbledhjen e te gjitha detyrimeve te prapambetura qe personat fizike dhe juridike i detyrohen paleve te treta per llogari te ketyre te fundit.Mbledhja e kredive te llo)

Tirane ALL

Green Coast 2 (Perthithur nga "GREEN COAST")

L72115009L
(Projektimi, Ndertimi, venia ne shfrytezim, administrimi, mirembajtja, menaxhimi, operimi i Resorteve Turistike, Enklavave te Zhvillimit te Objekteve dhe Fshatrave Turistike dhe Njesive te Hotelerise. Ndertim)

Tirane ALL

MAK ELITE OFFICES (ish "TIRANA ELITE OFFICES"; ish "ALBCHLOR")

L72316033S
(Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë: (I) Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit; (ii) Projektim, mbikëqyrje dhe zbatim i punimeve ndërtimore të çfarëdolloj. (ii)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RFZ Building (Perthithur nga "Spar Albania")

K82405001V
(Importi,eksporti, shitja me shumice e pakice e produkteve tekstile,veshjeve te te gjitha llojeve.Shitja me shumice e pakice e mallrave industriale dhe ushqimore.Tregtim artikujve te ndryshem.Importi,eksporti)

Tirane 472063691 ALL

SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) (ish "SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE") (perthithur nga "MANE TCI") (shoqeria e perthithur "BFI Invest")

L22022002F
(Investime per pasuri te paluajtshme, import-eksport, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj.)

Tirane -1730955 ALL

URANO ENGINEERING CONSULTANTS ( perthithur nga "SARP & LAB")

L81707505J
(Projektim, zbatim, supervision dhe kolaudim I ndertimeve civile, industrial, sociale, rrugore, portuale, aeroportuale etj. Prodhim, tregtim i produkteve kimike per ndertimet, punimet laboratorike, testime dh)

Durres ALL

" SIDI EDUCATION " ( perthithur nga "Sidi Group")

L81919012F
(Import-eksport me pakice dhe shumice te librave ne gjuhe te huaj.Arsim privat plotesues dhe jo-plotesues.Organizim te provimeve te gjuhes angleze ne kuadrin e arsimit joplotesues.Organizim te trajnimeve dhe t)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni