Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2721

RILINDJA DEMOKRATIKE

J61826013S
(Objekti i veprimtarisë se shoqërisë është botimi, publikimi online dhe shpërndarja e gazetës "Rilindja DemokratikeRD"')

Tirane ALL

BES & ÇEL. KONSTRUKSION

K94627404G
(Investitor ne fushen e ndertimit dhe tregtimit te banesave.)

Lushnje -314620 ALL

GREEN TERRA

M41713046T
(Administrim dhe ndërtim i serave, administrim dhe blerje të tokave bujqësore, arë, ullishtë, pemtore etj., Real Estate. Shoqëria mund të financohet nga shoqëri private vëndase dhe të huaja.)

Tiranë ALL

GREEN POINT

M41713028V
(Administrim dhe dhënie me qera magazina bujqësore, ambiente për magazinim dhe ambiente frigoriferike, magazina dhe ambiente industriale, ambiente përpunimi dhe ambalazhimi, sera etj., Real Estate. Shoqë)

Tiranë ALL

Edmond Bllako

L37719001O
(Prodhim dhe tregtim birre.)

Kolonje ALL

P.H.B.F

L11817009L
(Projektimi, ndertimi i veprave civile, industriale turistike, bujqesore, kompletimi, arredimi dhe instalimet e nevojshme petr to, punime restaurimi te te gjitha llojeve.Ndertime rrugore, ndertim vepra arti r)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

" Caffe Plus "

L52110126D
(Bar , Kafe,Lounge, restorant.Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektivave te shoqerise si dhe mund te bleje )

Tirane 1447956 ALL

ILIR SINANI

M31309052H
()

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AE COMMERCE

L42929403J
(Import eksport,tregtim artikuj te ndryshem ushqimore, industrial me shumice dhe pakice .Import eksport te mallrave te ndryshem, perpunim, amballazhim artikuj ushqimore. Tregtim mallrat te ndryshem kontenier )

Patos 7812212 ALL

ADMIR PAHUMI.

L71407512F
(Avokat)

Durres ALL

ADMIR PAHUMI.

K82116501F
(Internet)

Durres ALL

Alban Xhelili.

K52304505D
(Sherbime kontabiliteti dhe financiare, hartim i i pasqyrave financiare dhe auditim ligjor i pasqyrave financiare. Auditues ligjor.)

Durres 478731 ALL

Jurgen Golemi.

M01826503P
(Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne lidhje me tatimtaksat, konsulence per transaksionet, vleresime dhe sherbime konsulence per biznesin, transaksione qe kane te bejne me pasuri te luajtshme dhe te paluajtsh)

Durres ALL

Fast & Energy Solar

L71627031S
(Importi, tregtimi, instalimi, operimi, mirembajtja dhe cdo veprim tjeter qe lidhet me panele diellore fotovoltaike.Tregtimi dhe furnizimi i energjise elektrike.Shoqeria mundet te realizoje cdo lloj operacion)

Tiranë ALL

THE PARTNERS

L41412018A
(Ofrimi i sherbimeve ligjore per personat fizike dhe juridike, shqiptare dhe/apo te huaj, keshillimi, pergatitja e dokumentave ligjore si dhe perfaqesimi ne çdo gjykate dhe perpara organeve te tjere shtetero)

Tirane ALL

Technical Building Solutions (TBS)

L71808029J
(Kompania do te ushtroje aktivitet tregetar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, duke perfshire por pa u kufizuar ne: blerjen, shitjen (me pakice dhe shumice) te materialeve te ndertimit, ndertimin, germim)

Tiranë ALL

OMNIX CONTRACTING AND ENGINEERING

L01605502K
(Punime ndertimi, planifikimi, projektimi perfshire por pau kufizuar ne ndertime civile dhe industriale, pune publike, qendra biznesi dhe rezidenca, hotele dhe godina akomodimi, rruge, autostrada, ura dhe te )

Durres -3768891 ALL

ALTRADE

K72424008K
(Import export, tregti shumice pakice mallra te ndryshem.)

Tiranë ALL

WATER TRANSFORMER

K91406017L
(Prodhim, tregetim dhe shperndarje te energjise elektrike dhe pershtatje e infrastruktures per shperndarjen e energjise elektrike ne pergjithesi. Projektim, realizim i impianteve te prodhimit te energjise elk)

Tiranë ALL

EM TECHNOLOGY AND SERVICES

K81618020E
(Modelim prodhim tregtim karta te parapaguara telekomunikacioni normale dhe elektronike.Prodhim,tregtim,shperndarje te aparateve dhe aksesoreve te telefonise fikse dhe celulare.Dizenjimi,modelimii,prodhimi,i)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni