Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 28057

Sokol Tola

L53304230P
(Servis per auotmjete. Tregti me pakice e pjeseve te kembimit te perdorura per automjete. Dhenia me qera e automjeteve.Lyerje Makinash,Tregti me pakice makinash)

Elbasan ALL

Elton Lilaj.

L53302406V
(Riparim dhe sherbimi i automjeteve, sherbime me karroatrec, shitje - blerje automjetesh. Dhenie makinash me qera. Mbledhja, depozitimi, shkaterrimi i mjeteve ose pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit apo)

Fier ALL

RAMAZAN SHTYLLA

L53116203D
(Librari, BAR KAFE, Kancelari,Sherbim Arredimi)

Elbasan ALL

Enea Paheshti

L52703207J
(Kontabilist i Miratuar, konsulence fiskale, hartim planesh biznesi, hartim i pasqyrave financiare. Agjent sigurimesh. Ndermjetesime ne shit-blerje apo dhenie me qera te objekteve te ndryshme, pasurive te pal)

Elbasan ALL

Ilirjan Dume

L52212509E
(Kancelari, internet, fotokopje. Libra, biblioteke, shtypshkrime, shtepi botuese, printime, sherbime grafike dhe publicitare, lidhese fashikujsh. Tregti materiale ndertimi, pjese hidraulike, elektrike, akseso)

Durres ALL

Genti Xhaferi

L52130058T
(Servis, Sherbim dhe tregtim te produkteve Elektronike, Elektrike, Hidraqulike, Kondicionimi, Druri, Ndertimi.)

Tirane ALL

Santi Zela

L52109525O
(Tregti me pakicë të artikujve ushqimorë dhe industrial. Servis kompjuterash dhe celularësh, tregti pajisje kompjuterike. Agjent i shoqërisë EasyPay sh.p.k (institucion i Parasë Elektronike) për kryer)

Shijak ALL

ALTION MEMUSHI

L32113004D
(Riparim, montim kondicioneresh. Blerje, shitje kondicioneresh dhe pajisje kondicionimi.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIDAKTALBA (Shoqeria e perthithur ""LABORAL"SH.P.K.")

K22223005Q
(Studim, projektim, per pajisje didaktike dhe laboratore mesimore, hartim botim tekste shkollore, qender kualifikimi e trajnimi shkencor, perpunim, amballazhim, tregtim me shumice e pakice mjete didaktike per)

Tirane 24287421 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIMENSIONE TE REJA ( shoqeria e perthithur "SELEN ME"- K24310401T)

J64520413J
(Tregeti artikuj te ndryshem, import-eksport,tregti, qepje perde dhe riparime te ndryshme tekstili, çarçaf, mbulesa tavoline e piceta.)

Tirane 10584233 ALL

"URBAN ENERGY ALBANIA"

L72322038T
(Kerkimin, studimin, realizimin, mirembajtjen dhe administrimin e: Puneve, aktiviteteve dhe sherbimeve per mbikqyrjen e ambienteve, per ekologjine dhe per rikuperimin energjetik. Aktivitet dhe sherbime per s)

Tirane ALL

CODELAND

M01730003C
(Disenjim sofiware-i, ku perfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software, ku perfshihe)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JOTI ( shoqeria e perthithur "JOTI SHA 2010" - L13818401D)

J63423456C
(Transport dhe Tregtim Karburantesh dhe Gazi, Ambiente Sherbimi (Lokal).Bar Bufe,Restorant, Hoteleri, Sherbime te ushqimit social, Lavazho Servis mjetesh dhe shitje pjese kembimi.Ofrimin e sherbimit parking.)

Fier 4540558 ALL

interweb.al

L32301103Q
(Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, ofrimi domain-esh, sherbimin e web hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, pergatitja dhe mirembajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketingu on)

Tirane ALL

KONNECT

L52010019L
(Veprimtari ndernrjetesimi dhe keshilledhenese ne fushen e tatim-taksave, tregtise, juridike, marketingut dhe komunikimit te pershtatshem, ne mbeshtetje te fillimit proceseve Start-up (celja fillestare e nje )

Tirane ALL

MCN SERVICES

L41820014T
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te te treteve me seli ne Shqiperi apo ne edo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Sh)

Tirane ALL

EL - ALBA TRANS ( ish "EL - ALBA")

J62014003V
(Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit. Agjensi transporti udhetaresh dhe agjensi turistike brenda dhe jashte vendit. Transport i mallrave per vete dhe per tretet, tregti me shumice dhe pakice te arti)

Tirane 426094 ALL

"ITALTECH"

L76607204M
(Punime mekanike ne pergjithesi.Punime stampimi,mbledhje,kabllim,saldim dhe perpunim mekanik per llogari te vet dhe llogari te te treteve.Realizimi ,menaxhii dhe mirembajtja e aparaturave e impianteve industr)

Vlore ALL

MUZA

J71707002V
(Shtypshkrimi i veprave letraro artistike, me pakice dhe shumice, reklamave, revistave kartolinave, etiketave, gazetave, formulareve te ndryshem, dhe prodhime te ndryshme tipografie. Tregtimin me shumice dhe )

Tirane 138695 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB EMILJA ( ish '' SEFA N. & I BIRI IMPORT EKSPORT ")

J72118002O
(Tregtim makinerive dhe lendes se pare per industrine e shtypshkrimeve dhe industrine e paketimit. Prodhim dhe tregetim te te gjitha llojet e produkteve te karakterit industriale, bujqesore, materiale ndertimi, )

Tirane 1907672 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni