Skip to content

MONDI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-06 13:05:21
JSON

NIPT: K06424006S
Administrator: Roze Dedvukaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregeti me shumice dhe pakice, import eksport te gazit te lengshem, naftes dhe nenprodukteve te tyre,vajrave lubrifikante. Tregeti me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave industriale, ushqimore,bujqesore dhe blegtorale, konfeksione,bojra, llaqe, bime medicinale. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit, ndertim, zbatim, projektim. Transportit per vete dhe te trete.
Emërtime të tjera Tregtare: MONDI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/02/2000
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Roze Dedvukaj; Marije Kapllaj; Nikollë Vecaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Shkoder, Rrethinat, Hot i Ri, SH 8417 E, marka Ford tipi EAS transit

2. Shkoder, Rrethinat, Hot i Ri, AA 537 CG, Tip Kamion, Mercedes Benz, ngjyre e bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Me date 12/11/2013, me ane te Kontrates se Pengut Nr.1209 Rep. Nr.2745 date 08.11.2013, lidhur midis pengmarresit/kredidhenes Raiffeisen Bank sh.a dhe bashkekredimarresve shoqerive "Mondi" sh.a dhe "Alpin" sh.p.k dhe pengdhenesit Nikolin Dedvukaj, pranuesit te kontrates se pengut Roze Dedvukaj. (nuk shkarkohet si dokument)

II. Me date 21/11/2014, me ane te Kontratës së Pengut mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në shoqëri, Nr.1802 Rep, Nr.3584 Kol, datë 19.11.2014 midis Raiffeisen Bank sh.a Pengmarrës/Kredidhënës dhe Shoqëria “Mondi” Kredimarrës dhe shoqëritë “Alpin” shpk, “Dedvukaj” shpk Bashkëkredimarrës, Zj.Roze Dedvukaj Pengdhënës dhe Z.Nikolin Dedvukaj Pranues i Kontratës së Pengut, me objekt: Pengdhësit si një garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakthyeshme të Detyrimeve të Garantuara me anë të këtij akti (i) në mënyrë të pakthyeshme japin peng Aksionet/Kuotat në favor të Kredidhënësit (ii) në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të Kredidhënësit , Raiffeisen Bank dhe (iii) çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga Pengdhënësit.

III. Me date 07/06/2016, me ane te Urdhrit, Nr. 1249/7-0509-16 Prot, datë : 31.05.2016, protokolluar nga QKB, me Nr.2324 Prot, date: 03.06.2016, lëshuar nga studio permbarimore “ Kodra Bailiff Service”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektin “ Mondi” shpk,me NUIS K06424006S, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtare.Dokumenatcioni do te qedroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 04/07/2016, me ane te Urdhrit, Nr. 1248/9-509-16 Prot, datë : 24.06.2016, protokolluar nga QKB, me Nr.3469 Prot, date: 27.06.2016, lëshuar nga studio permbarimore “ Kodra Bailiff Service”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin e subjektit “ Mondi” shpk,me NUIS K06424006S.

V. Me date 08/07/2016, depozitimi i Kontrates se Pengut mbi Kuotat e pjesmarrjes ne shoqeri Nr. 293 Rep dhe 634 kol date 06.07.2016.

VI. Me date 14/08/2018, me ane te Deklarates Noteriale Nr. 733 Rep. Nr. 385 Kol. date 31.07.2018, leshuar nga Banka Raiffeisen Sha, per heqjen dore nga pengu mbi kuotat sipas Kontrates se Pengut Nr. 2745 Rep. Nr. 1209 Kol, date 08.11.2013, Kontrates se Pengut Nr. 3584 Rep. Nr. 1802 Kol. date 19.11.2014 dhe Kontrates se Pengut Nr. 634 Rep. Nr. 293 Kol. date 06.07.2016 si dhe mbi depozitimin e Kontrates se Hipotekes date 08.11.2013, Nr. 2743 Rep. Nr. 1207, pasi shoqerite ALPIN Shpk, DEDVUKAJ Shpk dhe MONDI SHa nuk kane me detyrime prane Raiffeisen Bank Sha. Ky deklarim do te perdoret nga ana e pengdhenesve per te kryer procedurat e heqjes se pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerite e sipercituara. (nuk ka dokument te depozituar)

VII. Me date 16/08/2018, me ane te Urdhrit Nr.4157Prot , Nr. 139-18 Regj date 13.08.2018 protokolluar nga QKB me Nr.9389Prot., date 13.08.2018, leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative, mbi aktivet e subjektit “MONDI” sh.a., me Nipt K06424006S duke bllokuar cdo procedure aplikimi dhe regjistrimi deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

VIII. Me date 05/11/2018, me ane te Urdherit Nr.4604 Prot , Nr. 139-18 Regj date 30.10.2018 protokolluar nga QKB me Nr.12334 Prot., date 31.10.2018, leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative, mbi aktivet e subjektit “MONDI” sh.a., me Nipt K06424006S, te vendosur me Urdherin Nr.4157 Prot , Nr. 139-18 Regj date 13.08.2018.

IX. Me date 20/10/2020, depozitimi i Marrëveshjes Siguruese Nr.2469 Rep, Nr.1106 Kol, datë 01.10.2020, midis Bankës së Bashkuar të Shqipërisë Barrëmarrësi dhe shoqërisë "Dedvukaj" Barrëdhënësi.

X. Me date 28/03/2021, depozitimi i Marrëveshjes Siguruese Nr.762Rep, Nr.299 Kol, datë 18.03.2021, midis Bankës UNION Barrëmarrësi dhe Roze Dedvukaj Barrëdhënësi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Rrethinat, Hot i Ri, Rruga Ded Gjon Luli, Fshati Hot i Ri, nr pasurie 258/12, zona kadastrale 1965

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.06.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 20.06.2010
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 13.11.2013
Kontrate Pengu date 19.11.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 31.05.2016
Urdher per Heqje Sekuestro date 24.06.2016
Kontrate Pengu date 06.07.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 13.08.2018
Urdher per Heqje Sekuestro date 30.10.2018
Marreveshje Siguruese date 01.10.2020
Marreveshje Siguruese date 18.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 794 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 471 994,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 633 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 556 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 949 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 775 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 161 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 574 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 068 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 192 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 817 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 550 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:93 178 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:58 302 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:80 883 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 568 884,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:87 352 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:74 003 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:107 019 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 157 846 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 105 766 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 223 376 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 139 936 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 251 528 635,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja