Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 13972

Zana Rruplli

L91519030P
(Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër dëmtuesve të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në am)

Tirane ALL

Albanian BlockChain

M11510041B
(Krijimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve software, telekomunikacioni, teknologji informative te prodhuar prej saj ose personave te trete. Realizimin e zhvillimit, shitjes dhe implementimin e tyre bre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Alketa Dika

K83017201O
(Tregti me shumice e pakice te barnave dhe mallrave farmaceotike, import-eksport i tyre. Tregti te produkteve farmaceotike, te kujdesit shendetsore, ortopedike, kozmetike, higjeno sanitare, aksesore, ushqim per )

Elbasan 9109266 ALL

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore

M12027029I
(Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfu)

Tiranë ALL

Çakir Yapi Sanayi ve Ticaret A.S.Dega-Shqiperi

M11510043R
(Te gjitha llojet e punimeve te ndertimit, riparimit, modifikimit dhe kontraktimit.)

Tirane ALL

Klajdi Farrici

L97604902E
(Tregtim artikujsh te ndryshem, kancelari, shtypshkrime dhe tonera. Punime ndertimi, germime dheu me punime eventuale murature dhe betonarme. Hidroizolime, termoizolime, punime bojatisje dhe lyerje. Tregtim me p)

Mat ALL

MULAJ CONSTRUCTION

M11511001B
(Ndertim dhe Projektim, Konsulence Ndertim, Ekonomike dhe Juridike,Ndertim, Projektim i objektesh te permasave te ndryshme , shtepi , vila, ndertesa shumkateshe dhe komplekse pallatesh , Ndertim objektesh Civile)

Tirane ALL

EUROFORM

K61517038T
(Shtypshkrime te letres kompjuterike,teksteve te ndryshme shkollore,artistike,gazeta,revista,import-eksport te makinerive per shtypshkrime,si dhe pjeseve te kembimit te lendes se pare,transport e tregtim te mall)

Tirane 770740 ALL

HASTA ENGINEERING

M11511002J
(Projektim, zbatim. Te punimeve ne fushat e inxhinierive dhe arkitekturore dhe te gjitha fushave te lidhura me to.)

Tirane ALL

IATP-AL

M11511003R
(Import-eksport, instalim, prodhim dhe tregetim te energjise se rinovueshme, prodhimin e farave per qellime vetjake, ngritje impianti dhe kultivim te peshkut, ushtrimin e veprimtarise se keshillimit per biznes d)

Tirane ALL

ARETE

M11511006S
(Ne fushen e tregtise import-eksport, me shumice e pakice: te te gjitha produkteve ushqimore, te produkteve, nenprodukteve blegtorale, bujqesore fruta-perime, te artikujve te ndryshem industrial si veshmbathje, )

Tirane ALL

VITAMINA HUB

M11511008L
(Multimedia dhe Audiovizual. Realizim prodhimesh Audio Video (Filma te gjate, filma te shkurter, dokumentare, animation, video industriale, reportazhe, leksione, reklama, spote tv, vido klipe, sigla televizive e)

Tirane ALL

THE WAVE

M16511201A
(Ndertime civile dhe industriale)

Vlore ALL

REFAB Construction

M11511009T
(Ne fushen e ndertimit. Ndertime civile, turistike industriale dhe natyrave te tjera, ndertim objektesh banimi dhe sherbimesh, ndertim objektesh publike e jopublike, ndertim objektesh turistike, ura, rruge, heku)

Tirane ALL

Dorjan Zyka

L01621012V
(Riparime kompjuteri, shitje me pakice kompjutera, shitje pajisje elektronike si dhe riparimi i tyre, shitje dhe mirembajtje sisteme survejimi dhe akses, riparime printera dhe fotokopje, zhvillim sotfware, imple)

Tirane ALL

DELIBROS (ish DELI BRO'S")

M11511010A
(Bar , Restorant , Piceri , Fast-Food , prodrumi dhe perpunimi I protudkteve ushqimore dhe nenprodukteve te saj.ImportEksport te mateiialeve dhe pajisjeve te ndryshme ne fushen e Hoteleri-Turizmit, Bar , Restora)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENDI 94 (Ish E N D I)

K01423004K
(Import-eksport, tregeti te materialeve te ndertimit.Ndertim ne pergjithesi.Punime Restaurimi dhe rikonstruksioni objektesh civile, ekonomike, riparime, sistemime e tarracime terrenesh ne qytet.Prodhim dhe tregt)

Tiranë 8568162 ALL

E-Law

M11511014J
(Sherbime konsulence ligjore dhe asistence per personat juridike dhe fizike ne fushen civile, penale, administrative, bankare, tregtare. Konsulence dhe informacion biznesi, konsulence per shoqerite tregtare. Per)

Tirane ALL

LE BAZAL

M11511015R
(Objekti i aktivitetit të shoqerise do të jete: bar -kafe – restorant, veprimtari të tjera ne fushen e gastronomise. Import Eksport, shitje-blerje mallrash të ndryshme, shitje blerje pajisjesh mjekesore pr)

Tirane ALL

Qualiconsult Balkans

M11511016C
(Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence, cerulikim per ndertimin dhe zbatimin e veprave ndertimore publike dhe private, objekte turistike, ushtarake, kulti, industriale, dhe te veprave te te gjitha l)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni