Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18082

BIG MAQELLARA

M16616702U
()

Diber ALL

Olive

M14016801T
(Hoteleri, Turizem , Restorant ,Bar, Spa, Stacionplazhi ,Kend lojrash dhe argetimi,Pishina dhe Akua park, SherbimParkimi.Marrje dhe dhenie me qira te hoteleve, resorteve, trojeve dhe ambjenteve te tjera biznesi )

Ksamil ALL

VIVERE IN ALBANIA

M11616021U
(Shoqeria ushtron aktivitet konsulence tekniko-ligjore ndaj te huajve qe hyjne rregullisht ne Shqiperi per qellime kalimi tranzit, per qellime qendrimi afatshkurter, afatgjate, ose te perhershem. Shoqeria, ofron)

Tirane ALL

LEVERATE ALBANIA

M11616023N
(Objekti i veprimtarise se Shoqerise ne Shqiperi eshte ofrimi i sherbimeve qe lidhen me teknologjine e informacionit.Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, operacione me)

Tirane ALL

EDK ALBANIA

M11619016A
(Tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore, higjenosanitare, etj.)

Kamez ALL

HTS COMPANY

M11619018P
(Projektim dhe Mbikqyrje-Kolaudim te punimeve te zbatimit, si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, mige, autostrada, h)

Tirane ALL

MAGNA CONSTRUCTION

M11619023F
(Investime ne fushen e ndertimit, infrastrukture,sherbime dhe teknologji.Projektim, montim, mirembajtje, riparimi I kabinave elektrike, shitje-blerje,import-eksport i paisjeve elektrike te tensionit te mesem dhe)

Tirane ALL

BALLA & CO

M11619036N
(Exchange, pike rimbushje telefonie, pagesa faturash, gjoba, betj.)

Tirane ALL

Executive Lease

M11619037V
(Dhenie me Qira te Automjeteve te tonazheve te ndryshme.Shitblerje e Automjeteve te tonazheve te ndryshme.Shitblerje e Pasurive te Patundshme.Dhenien e ndihmes dhe konsulences per njohjen dhe shfrytezimin e ofer)

Tirane ALL

ATAMEN

M12819001G
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare(fotovoltaike) dhe energjise se eres (eolike) ne Republiken e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institu)

Berat ALL

MUSABELLIU CONSTRUCSION

M11619048N
(Ne fushen e ndertimit dhe zhvilimit,germime dheu dhe trasport dheu si dhe import eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave fe ndryshme industrial, ushqimore, makineri e pjese kembimi. pajisje elektrike, )

Tirane ALL

(IDCB) shpk International Distribution Clothing Brand

M11619049V
(Shitje me shumice dhe pakice, konfeksione, parfumeri, kozmetike . Prodhim Konfeksionesh fasoneri. Import – Ekport. Shkembime Monetare. Shitje me shumice, Real Estate. Sherbime Ndermjetesimi Financiar, Intersh)

Tirane ALL

CCE-GROUP

M11619050C
(Ndertime Civile dhe Ekonomike, Shperbime te Pastrimit dhe/ose gjelberimit DDD, Punime Elektrike, Shtrim Linjash TM dhe TU, Kabina etj, Punime Hidraulike, Ndertim Ujsjellsa, Punime Bojatisje dhe/ose Lyerje, Hidr)

Tirane ALL

YOUR MYSTIC

M11619504G
(Shitje totalisht online.)

Durres ALL

ALWAYS

M11619052S
(Import-Export.Dhenie -Marrje me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme shitje-blerje e pasurive te patundshme; ndertimi i punimeve civile dhe industriale, sisteme hidraulike, instalime, ndertim rruges)

Tirane ALL

INDRIT GJUZI

M11620005M
(Tregtim me pakice te mallrave si dhe shitje online te artikujve te ndryshem per kozmetike)

Tirane ALL

PARKU ARKEOLOGJIK APOLLONIA

M11620011K
(Menaxhimin sipas standarteve me te mira bashkekohore i Parkut Arkeologjik Apollonia. Implementimi i një modeli te ri menaxhimi të Parkut Arkeologjik te Apollonise duke synuar menaxhimin cilesor te aseteve ekz)

Tirane ALL

B - KLLOGJERI

M12820201A
(Import - eksport te automjeteve te ndryshme, aksesore automjetesh, shitblerjeve te automjeteve te perdorura, Transport kombetare dhe nderkombetare te mallrave te ndryshem per vete dhe per te trete, dhenia-marrj)

Elbasan ALL

MOODBOARD

M11620502S
(Dizenjimi i artikujve të ndryshëm të konfeksioneve. Konfeksionimi i çantave dhe veshjeve të ndryshme. Import, eksport të të gjitha pjesëve të aktivitetit të konfeksioneve.)

Durres ALL

MARILE (ish CISAF ALBANIA)

M11620025D
(Shitje me pakice e shumice te produkteve edile. importeksport te te gjitha mallrave ne lidhje me aktivitetin te ndertimit. Sherbime konsulenca.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni