Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 23566

HIDROTEK-KO

K33904024U
(Ne fushen e shpimit me sonde, prodhim i tubave metalike te shpimit dhe import eksport i lendeve dhe materialeve ndihmese ne fushen e shpimit dhe tregti te materialeve te ndertimit dhe pjese kembimi. Prodhim dhe)

Korçe 52696 ALL

Ideal Sina

L81420021R
(Tregti me pakice te materialeve te ndertimit)

Tirane ALL

KONAN MOTORS

L52304502D
(Tregtim i automjeteve të reja e të përdorura, pjesëve të këmbimit për automjete, riparimin e automjeteve)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Startrans

L43421404K
(Transporti i mbetjeve inerte. Transport inertesh. Agjent për sigurimin e automjete për llogari të SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA. Dhenie me qira e autoveturave dhe tregtimi i tyre. Transport i punonjesve per te t)

Fier 3198106 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

REJ.ON.OIL

L37326401P
(Tregeti me shumice e pakice te karburanteve te vajrave lubrifikante,te naftes bruto , te gazit te lengeshem dhe nenprodukteve te tyre,ngritjen e pikave te shitjes te ketyre produkteve,import –eksport te mallr)

Diber 1202931 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

METAL-KONSTRUKSION VATA

K58427301U
(Prodhime produkte metalike,import-eksport te mallrave te ndryshme me shumice dhe pakice.Tregtim me shumice e pakice te produkteve metalike)

Lezhe 15175275 ALL

Adrian Çyçllari

K97507001A
(Tregeti me pakice te artikujve industriale dhe pjese kembimi per makina.)

Korce ALL

Erjon Isufi

L21320507D
(Import ekport sherbim dhe tregti te gomave te gjithe kadegorive,tregti bateri automjetesh ,servis automjetesh ,tregtim i pjeseve te kembimit dhe vajra lubrifikant.)

Durres ALL

TOP OIL

J93316615M
()

ALL

A&M TEKSTIL

K52526202I
(Prodhime tekstile, pelhura, metrazhe,tregti me shumice dhe pakic artikuj te ndryshem, lende ndihmese, aksesore tekstili, makineri per prodhime tekstili, import-eksport, konfeksione, lavanderi. Stampim mbi teks)

Elbasan -63006 ALL

Lejla Shahu ( ish "Lejla Dobi")

K82005005S
(Ekspert Kontabel i Autorizuar. Administrator falimentimi. Hartim dhe implementimi i plan biznes, prokurime dhe shërbime të tjera në këtë fushë.Auditues ligjor.)

Tiranë ALL

SHERIFE HOXHA

K71906025P
(Ekspert kontabel i regjistruar, auditim ligjore i pasqyrave financiare.)

Tiranë ALL

Enkelejda Alite

L01606037A
(Auditues Ligjor, Kontabel i Miratuar, Studime financiare dhe Plan Biznesi.)

Tiranë ALL

ARBEN LLESHI

L46726701V
(Tregëtia e materialeve të ndërtimit. Mirëmbajtja e objekteve të ndërtuara. Lyerja e objekteve.Rikonstruksione dhe punime rifiniturash në objekte. Subjekti do të veprojë në fushën e ndërtimit dhe pro)

Diber ALL

Valter Bardhi

L72202052U
(Tregtim lende drusore vendi dhe te huaj, dru zjarri, qymyr, pelet. Import dhe eksport te tyre. Rikonstruksion te cative, tavaneve, blerje dhe vendosje e ulluqeve per shi dhe debore, sistemim i kanalizimeve, sis)

Tiranë ALL

Luan Lipo

K94028601E
(Projektim inxhinjerik, plan vendosje, plan rilevime, planimetri. Vleresues per pasurite e paluajtshme, toke truall, ndertese, toke bujqesore,pyje, kullota, toke e pafrytshme,konsulent, kolaudues, supervizues pe)

Pogradec ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA (Ish SIGAL LIFE)

K51423801Q
(Sigurimi i jetes)

Tiranë 230576325 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RADIO FREQUENCY & ADVANCE ENGINEERING

L11629005K
(Sherbime e konsulence ne fushen e telekomunikacionit.Agjensi komisionere ne fushen e telekomunikacionit, si dhe import-eksport te artikujve te telekomunikacionit.)

Tiranë 69535170 ALL

ABISTORNET

L58708501Q
(Sherbime rrjeti, telefoni, radio e televizion. Tregti, riparim kompjuterash e pajisje elektronike, Agjent te Shoqerive Telefonike dhe Celulare, Veprimtari private ne fushen e Investimeve ne Ndertim, ne fushen e)

Gjirokaster ALL

AVNI KURTI

L01612021V
(Gomisteri, riparim gomash. Shit - blerje makinash te ndryshme dhe servis per makina)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni