Skip to content

ANSOIL ( ish "ANSOIL KORÇA COMPANY")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-14 10:55:30
JSON

NIPT: L04321001D
Administrator: Julian Suljoti
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport,transporti dhe tregtimi me shumice e pakice te vajrave baze e perpunimin e tyre,tregti me shumice e pakice dhe depozitimi i vajrave lubrifikante,filtra,goma e pjese kembimi per automjete te ndryshme.Pergatitja-prodhimi i detergjenteve te ndryshme,kimikate te ndryshme,tregtimi i materialeve te ndertimit,veprimatri transporti mallrash brenda dhe jashte vendit,investime ne fushen e ndertimeve.Import eksporti dhe tregtimi me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit,artikuj higjenosanitare,elektronike,elektroshtepiake,konfeksione,artikuj bujqesore,makineri dhe paisje.Njesi te tregtimit me shumice dhe pakice te vajrave lubrifikante.Riciklim i vajrave te djegura.
Emërtime të tjera Tregtare: ANSOIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/07/2010
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Stiljan Suljoti; Stelio Suljoti; Jorida Suljoti
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Korçe, Mjeti me targa AA 934 KO
2. Korçe, Mjeti me targa AA 376 UY.
3. Korçe, Mjeti me Targa AA 065 YA
4. Korçe, Mjeti me Targa AA 174 GR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit Nr.124417 0505-16 Prot, date 31.05.2016, protokolluar nga QKB me Nr.2322 Prot, date 03.06.2016, leshuar nga Zyra Permbarimore Private “Kodra Bailiff Service", drejtuar QKB, eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektit “ANSOIL ” sh.p.k , me NIPT L04321001D si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin/ dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Sipas Urdherit Nr. 64/7 0060-16 Prot, date 28.12.2016, protokolluar nga QKB me Nr.11817 Prot, date 29.12.2016, leshuar nga Zyra Permbarimore Private “BESA", eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektit “ANSOIL ” sh.p.k , me NIPT L04321001D si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin/ dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte. . Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat te cilat zoterohen nga pala debotore “ANSOIL” sh.p.k, me NIPT L04321001D , ne shoqeri te tjera te regjistruara.

III. Sipas Urdherit Nr. 18/8-0060-16 Prot., date 24.01.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA" sh.p.k, eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit “ANSOIL” sh.a, me NUIS (NIPT) - L04321001D.

IV.Me date 17.06.2016, eshte depozituar Vendimi i Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Korçe Nr.(625)-00849 regj.them., date 01.06.2016 regjistrimi, “Mbi pranimin e kerkeses per marrjen e mases se sigurimit te padise” , ku eshte vendosur:Pranimin e kerkeses se paditesit Shoqeria Tregtare “ANSOIL” sh.a per marrjen e mases se sigurimit te padise, pezullimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimit nr.2107 date 02.04.2014 te Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial Tirane.

V.Sipas Urdherit Nr. 304/3 0505-16 Prot, date 12.12.2018, leshuar nga Zyra Permbarimore Private “Kodra Bailiff Service", drejtuar QKB, eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektit “ANSOIL ” sh.p.k , me NIPT L04321001D si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe, Lagjja 17, Rruga Viktimat e 7 Shkurtit, Zona Kadastrale 8564, Nr. Pasurie 4/64 + 1 - 5, Kati 2

Adresa:
1.Korçe Maliq MALIQ Km. i 11 i Rruges Korçe-Maliq, objekt privat tek ish Depot e Grumbullimit, zona kadastrale 2445
2. Korçe, Lagjja 17, Rruga Viktimat e 7 Shkurtit, Zona Kadastrale 8564, Nr. Pasurie 4/64+1-5, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.01.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i aksionerit te shoqerise date 01.03.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 263 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 966 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 993 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 642 247,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 581 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 668 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 506 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 29 816,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 88 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:33 580 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 083 268,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:41 430 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:47 011 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:35 449 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:37 599 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 409 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 162 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 627 227,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani