Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18237

ERGI-PINK

L12710202A
(Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sig)

Elbasan 293570 ALL

NYREVA

K32706219V
(Ekspot-import te mallrave industriale,ushqimore,konfeksione,artikuj elektroshtepiake,e bujqesore,ndertimore,pleherave kimike dhe tregtim materialesh duroalumini dhe druri.Pjese kembimi per paisje e makineri,she)

Elbasan 467886 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DUDA

J61825100L
(Tregtimi i mallrave te ndryshem te konsumit te gjere, produkteve te gatshme, industrial, ushqimor, prodhime pylli, pije freskuese, restorant, operacione tregtare, komsioneri, transaksione te ndryshme import dhe)

Durres 4045032 ALL

DAAM

L72205042F
(Studim, projektim, zbatim te veprave inxhinierike, ristrukturime, pergatitje dokumentacioni, administrim, vleresim, ekspertiza, analiza, certifikime, trajnim, krijim te dhenash digitale etj, per: Objekte social)

Tirane ALL

Andrea Zallëmi

L74208001L
(Kancelari, fotokopje dhe printime. Shtypshkrime dhe printime dixhitale te madhesive te ndryshme. Printime ekologjike ne materiale te ndryshme per aplikime " indoor & outdoor ". Reklama me materiale metalike, pl)

Korce ALL

Luan Karuli

L41410511J
(Shites ambulant me makineri automatike. Magazinim te produkteve ushqimore)

Durres ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BaEr Consulting

L12205018D
(Sherbime te kontabilitetit dhe konsulences fiskale. Opinione mbi shkembimet dhe mbi emetimet e aksioneve te reja. Sherbime te konsulences ne fushen e arsimit te larte, kerkimit shkencor, inovacionit dhe transfe)

Tiranë 3455704 ALL

AlbaScan

L71416010E
(Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport iprodukteve per institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie te te gjitha lloj)

Tirane ALL

KADRI HALDEDA

K61610003S
(Punime druri. Prodhime druri,punime druri mobileri e tapiceri, prodhime metalike te cdo lloji, dyer dritare etjTregti me shumice dhe pakice të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve te aksesoreve si dh)

Tirane ALL

ENGJELLUSHE HYSA

K37508978T
(Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, konfeksione, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave si dhe sherbimet e tyre. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, )

Diber ALL

NEW OFFICE ALBANIA

K31328043J
(Tregtim dhe import-eksport kompjuterash, kanceleri, paisje zyrash,paisje elektrike, artikuj industriale, ushqimore, kozmetike etj.)

Tirane -1436967 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

MAGNUM OPUS GROUP

L12205027C
(Studime në nivelin strategjik, manaxherial dhe operacional, analiza, vrojtime, sondazhe, kërkime, vlerësime; Konsulencë, shërbime administrative dhe manaxhim projektesh për subjekte fizikë dhe juridikë,)

Tirane 24209048 ALL

Fiqiri Hysa

K52829201B
(Tregti impute buqesore. Kryerje e sherbimit te DDD-ve ne ambjente humane dhe shendet publik. Pastrim dhe dezifektimin me klorinim te depozitave dhe linjave te furnizimit me uje te pijshem.)

Elbasan ALL

Hashim Dedolli

L17505901N
(Gomisteri. Transport mallrash per nevoja vetjake dhe per te trete.Tregti me pakice te vajrave, filtrave, gomave dhe aksesoreve per automjete.)

Diber ALL

Angjelin Hasaj

K87629701P
(Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, tregti me pakice e artikujve te ndertimit. Tregtim i mallrave anticovid si maska, doreza, dizinfektante etj. Tregtim materiale pastrimi dhe dizinfektimi. Tr)

Shkoder 449145 ALL

Kadri Buçpapaj

L89226601K
(Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertes)

Tropoje ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CITRUS

L41519004V
(Tregtimi me pakice i produkteve te ndryshme industrial, produkteve te kancelarise, tonerave dhe pjeset e kembimit per printera e fotokopje, paisje shumefishimi, paisje e sherbime IT, sherbime konsulence. Trajni)

Tiranë 2190704 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SYNAPSE ATS

L12321011H
(Shitje, import dhe eksport, instalim, konfigurim, operim dhe mirembajtje te paisjeve te IT, telefonise, telekomunikacionit, sigurise se informacionit, audio/video, elektrike, citofonise automatizimit dhe indust)

Tiranë 14296148 ALL

Dervish Myftaraj

L74815005E
(Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Eks)

Korce ALL

HOXHA SECURITY

L02318007J
(Ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shende)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni