Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27339

ITALIAN PRO

L66319003T
(Krijim nga vetë dhe nëpërmjet të tretëve, konfeksionim, prodhim, tregti të artikujve të ndryshëm; tregti / import / eksport të mallrave të ndryshme, përfshirë lëndët e para, produkte gjysmë të g)

Shkodër ALL

C.T.A. Distribution

L61319006K
(Prodhim fason i konfeksioneve dhe të gjithave proçeseve që lidhen me to për llogari të palëve të treta duke përfshirë import-eksport me qëllim përpunim të përkohshëm brenda territorit të Republik)

Tiranë ALL

AD & ME TIRANA ALBANIA

L62519402K
(Agjent tregtar. Broker. Konsultim, ndërmjetësim.)

Fier ALL

SPIDERNET

L61320013V
(Aktivitet në fushën e teknologjisë së komunikimit dhe informacionit. Shërbime në fushën e lidhjeve të internetit ( Internet Service Provider ). Import dhe eksport të pajisjeve dhe aksesorëve në përd)

Tiranë ALL

KARTONTEKS

L66320003B
(Prodhim, tregtim import eksport kutia kartoni.)

Shkodër ALL

BESILLUKAJ

L68720301T
(Bar, bufe; Tregti artikuj të ndryshëm, shërbime komunale, ndërtime, riparime, etj; Transport mallra dhe udhëtarësh, autoservis, autoshkolle, dhënie me qira, etj.)

Shkodër ALL

EME ENERGY

L61320006P
(Prodhim eksport import të energjisë elektrike. Import tregti të automjeteve të tonazhit të lehtë dhe të rëndë e automjeteve të dëmtuara dhe makinerive të rënda për ndërtim. Import tregti me shumi)

Tiranë ALL

BERTI & LUIS - 2016

L61320041D
(Veprimtari financiare të këmbimit valutor; Agjent për ushtrimin e veprimtarisë financiare të shërbimit të pagesave dhe të transferimit të parave në emër për llogari të subjektit të liçencuar sipa)

Tiranë ALL

B.E.A.M KONSTRUKSION

L61320037V
(Import-eksport të materialeve të ndryshme, projektime dhe zbatime elektrike dhe hidraulike. Zbatimi projekteve në fushën e ndërtimit të tilla si: gërmime dheu, prodhim materiale ndërtimi, ndërtime civi)

Tiranë ALL

Orange Event

L61320036N
(Konsulecë organizime dhe menaxhime aktivitetesh për dite të rëndësishme, seminare, konferenca, dasma, ditelindje, përvjetorë, përurime dhe ngjarje të tjera të rëndësishme në të gjithë komponentë)

Tiranë ALL

ALL AUTO - D.M

L61320031T
(Riparim i mjeteve motorike në përgjithësi, automjete, barka, anije, pjesët elektrike, elektronike, dhe të grupit të gomave; Importi, eksport tregtim me shumicë e pakicë i automjeteve, mjete të tjera mo)

Tiranë ALL

Beta Pharm

L61320028A
(Tregtia me shumicë e mallrave parafarmaceutike dhe farmaceutike, e produkteve kimike, e parfumeve dhe e kozmetikës, ushqimore, e produkte të tjera. Shoqëria gjithashtu mund të ndërmarrë të gjitha veprim)

Tiranë ALL

Infinity Pool's Al

L61320024N
(Import, eksport, tregtim dhe instalim i të gjitha produkteve të nevojshme për impiante për pishina të hapura dhe të mbyllura, hamame, sauna, etj. Të të gjitha llojeve. Import, eksport, tregtim dhe imple)

Tiranë ALL

NEW ZODIAC

L61320511M
(Organizimi i aktiviteteve të ndryshme si evente, festa veprimtari promocionale, shërbime marketingu dhe promocioni. Ushtrimi i aktivitetit si lokal, bar kafe. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë çdo aktivi)

Durrës ALL

ALFREGE-MI

L62520002O
(Profesionit të lirë të avokatit.)

Berat ALL

XHK STUDIO KONTABILITETI DHE FINANCIARE

L61320502N
(Mbajtje kontabiliteti (kontabël i miratuar), shërbime Konsulence Financiare, nxjerrje bilanci, shërbim Konsulencë marketingu dhe tregu, asistencë në ngritjen dhe themelimin e shoqërive (sipërmarrjeve) p)

Durrës ALL

SHEHU TRAVEL & TOURS

L61321053I
(Tregtimin e biletave të udhëtimit dhe turizmit, tregtimin e figuracioneve të automjeteve dhe tregtimin e gazetave, revistave dhe librave. Ushtrim i veprimtarisë së transferimit të parave në emër dhe pë)

Tiranë ALL

"IL - AD" Company

L61321052A
(Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxh)

Tiranë ALL

INTIMO E.S.R UNION

L66321003G
(Hapje rrobaqepësie, prodhim veshje të ndryshme, shërbime në fushën e rrobaqepësisë me linje fason vendase dhe të huaja. Tregtim i tekstileve, metrazheve dhe konfeksioneve me shumicë dhe pakicë, import)

Shkodër ALL

SEC4 International

L61321036S
(Sigurim i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të përsonave fizike e juridike, që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe të shënd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni