Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18683

E & E PLANT GROWER

L82112036R
(1-Prodhim, kultivim fidane lulesh, shitje dhe blerje, eksport import. 2-Eksport import , shitje dhe blerje te artikujve te ndryshem industrial. 3-Agjensi imobiliare e turizem, bar kafe, restorant. 4-Shitje dhe )

Vore ALL

ANCIENT SHALOM

L82112033Q
(Shoqeria do te kete si objekt kryesor te saj hapjen, menaxhimin dhe drejtimin e Restoranteve, Bareve, Fast Food, dhe modele te tjera te ngjashme ne fushen e Kulinarise dhe Gastronomise. Shoqeria do te kete si o)

Tirane ALL

DANIELI MILLENNIUM

L82112042P
(Tregtim me shumice dhe pakice i materialeve te ndryshme te ndertimit si dhe mallrave industriale te te gjitha llojeve. Punime dhe sherbime ne ndertim ( Murature, termoizolim fasade, shtrim pllakash, suvatime te)

Tirane ALL

G&G Tobacco

L82112044I
(Ne momentin e miratimtt te ketij Statuti, objekt i aktivitetit te Shoqerise eshte: Import, export, shperndarje, ambalazhim, prodhim, perpunim te produkteve te duhanit dhe cigareve. Pervec kesaj ne perputhje me )

Tirane ALL

TV KOPLIKU

M17728701I
(Transmetues televiziv te TV Koplikut -Jehona e Malesise)

Shkodër ALL

S.S.C.I.A

L82112039S
(Kerkimi dhe zhvillimi i teknologjive te reja dhe/ose patentave. Realizimi dhe organizimi i aktiviteteve e kurseve te formimit. Konsulence ne fushen e energjitikes ne pergjithesi dhe impianteve. Projektim i impi)

Tirane ALL

TV BALLKAN

K01809005G
(Realizimi i transmetimeve te nje kanali televiziv nen emrin e kanalit "A 1". Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara,)

Tiranë -21937914 ALL

Fino (ish "Red Lira")

L82112037C
(Import - eksport i mallrave te ndryshem, shitblerje, import dhe eksport brenda dhe jashte vendit i pijeve alkoolike dhe joalkoolike, ujit natyral dhe te gazuar, te gjithe produkteve ushqimore. Import - eksport )

Tirane ALL

E-KONSTRUKSION

L88312201J
(Ndertime civile dhe industriale te te gjitha llojeve ,sherbime ndertimi per objekte civile dhe industriale.Ndertim rrugesh, ura dhe punime karpenterie metalike dhe druri.Shfrytezim minierash,nxjerrje dhe perpun)

Kukes ALL

EUROASIA AUTOMOBILES

L82112029L
(Imp - Exp, shitje dhe blerje makinash, konçensionar i autoriziar, makina me qera etj.Sherbim taksi dhe dhenie te makinave me qera.)

Tirane ALL

BLUE TEX INT

L82112020I
(Tregtim dhe import-eksport i artikujve te pergjithshem. Shoqeri mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili eshte ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.)

Tirane ALL

Makers Production

L82113037H
(Prodhim filmash te metrazhit te shkurter, te gjate dhe dokumentare.Prodhim spotesh televizive.Prodhim reklamash.Distribucion filmash.Organizim festivalesh me teme filmin.Organizim konferencash dhe koncertesh.Bo)

Tirane ALL

ARDI.ALBANIA

L82113035O
(Aktivitet ne fushen e ndertimit. Ndertime civile dhe industriale, ujesjelles, kanalizime, vepra arti, ura, rikonstruksione ndertesash etj.)

Tirane ALL

CLEAN TAXI

L82113034G
(Shërbime në transport udhëtarësh, taxi, brenda vendit.)

Tirane ALL

PLANET INDUSTRY SERVICE

L82113506I
(Tregtine me shumicë dhe pakicë te: Makinerive dhe pajisjeve teknike dhe elektronike, pajisjeve, pjesëve te këmbimit në fushën e përpunimit të lëkurës së këpucëve dhe artikujve të lëkurës në per)

Durres ALL

BILLA HOME

L82113027A
(Import–eksport dhe shitje me shumicë dhe pakicë të mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake. Shoqëria mundet gjithashtu që të prodhojë me qëllim që të tregtojë me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë )

Tirane ALL

REENA ENTERPRISE

L82113025H
(Tregtim dhe import-eksport i artikujve te pergjithshem. Shoqeri mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili eshte ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.)

Tirane ALL

QERIMI Construction

L82113502A
(Punimet e ndertimit te banesave dhe objekteve social dhe private me lartesi deri ne 5 kate mbi toke dhe 2 kate nentoke. Konstruksioneve te ndertimit, ndertimin e vepra publike Ujesjelles, vepra hidroteknike dhe)

Durres ALL

MPS COMMUNICATIONS

L87113201G
(Rishitje e trafikut telefonik ne teknologjine Call Center, shitje programesh, publicitet online.)

Vlore ALL

GREEN RESORT DUE

L82113004I
(Blerja, shitja, shkëmbimi, menaxhimi i te mirave dhe pasurive të paluajtshme të zonave të çdo lloji dhe destinacioni, ushtrimi i aktivtetit ne fushjen e Real Estate, ekzekutimi i punëve ndërtimore civile)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni