Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3339

EURO. CALL COMPANY

L91314503R
(Çdo aktivitet të call center, kryerje të shërbimeve të ndryshme nëpërmjet telefonisë, qendër kontakti, help desk dhe administrimin e linjave telefonike të dedikuara në asistencën e klientëve të ve)

Durrës ALL

SFI Holding

L91314020A
(Të themelojë apo të blejë, të organizojë dhe të kontrollojë shoqëri të tjera të cilat do të kryejnë aktivitet prodhues e tregtar fitimprurës, bazuar në ligjin "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Treg)

Tiranë ALL

Gaia Konfeksion

L93714402T
(Në fushën e konfeksioneve, prodhimit, përpunimit, tregtimit të këtyre mallrave jo-shqiptare, të klasifikuara nën regjimin e përpunimit aktiv (fason) si dhe fushave të tjera, sipas sektorëve është si)

Lushnje ALL

2AOM

L98714201J
(Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore si vijon: ndërtime me karakter civil dhe industrial, përpunim vendosje dhe lidhje hekuri industrial, punime gërmirmi dhe sitemimi dheu, tarracime terrenesh, rikonst)

Përmet ALL

NOMA TRADE

L91314001R
()

Tiranë ALL

RIEN Investment Group

L92515005Q
(Në fushën e ndërtimeve, restaurimeve dhe rikonstruksioneve të objekteve civile, ushtarake, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukturë, )

Berat ALL

PAPINIAN LEGAL & FINANCE

L91315051L
(Konsulencë në fushën juridike, civile, penale, publike, administrative, tregtare dhe financiare, mbajtje dhe konsulencë kontabiliteti dhe përgatitje e pasqyrave periodike dhe vjetore financiare. Hartim akt)

Tiranë ALL

Masters of Dentistry

L91315050D
(Shoqëria ka për qëllim të promovojë studimin dhe kërkimin shkencor në fushën e stomatologjisë me qëllim që të kontribuojë lirshëm në përmirësimin e njohurive praktike e shkencore të specialite)

Tiranë ALL

AGIMIRI

L91315049A
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Re)

Tiranë ALL

TRAIM-ALBANIA

L91315048O
(Transport të udhëtarëve, mallrave, si brenda vendit dhe jashtë saj. Transport rrugor, ujor, ajror, të të gjitha llojeve, për vete dhe për të tretë, për udhëtarë, për dërgesa, mallra të ndryshëm)

Tiranë ALL

DINA POWER (Ish KLEDI GROUP)

L91315047G
(Ndërmarrje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, që lid)

Tiranë ALL

U-Roast Albania

L91315044F
(Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të kafes dhe paisjeve të kafeterisë.)

Tiranë ALL

ER & SA - 2 S

L97515101A
(Import- eksport, me shumicë dhe pakicë, në fushën e tregtimit të artikujve veterinare farmaci veterinare, klinikë veterinare. Tregti me pakicë dhe shumicë e produkteve për mbrojtjen e bimëve (PMB), pl)

Kuçovë ALL

FIVE

L93715403J
(Bar-Kafe)

Lushnje ALL

OSMANI 2000

L92515406C
(Këmbim valutor)

Fier ALL

JON COMPANY

L91315519I
(Shërbime kundrejt ndërmarrjeve. Import, eksport. Tregtim me shumicë dhe pakicë i detergjentëve, produkteve higjenosanitare dhe prodhimesh kozmetike e estetike. Tregtim të artikujve të ndryshëm të të g)

Durrës ALL

U2K INTERNATIONAL

L91315036O
(Kompania do të ketë si qëllim të përgjithshëm ofrimin e shërbimeve të konsulencës teknike dhe organizative në sektorin e industrisë dhe shërbimeve në favor të kompanive private dhe organeve publik)

Vorë ALL

CiASKO

L91315033N
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj ekonomik në fushën e përpunimit aktiv. Prodhimi i faqeve të këpucëve, sandaleve dhe këpucë-sandaleve të përfunduara për prodhim vendas dhe me porosi. Pro)

Tiranë ALL

V/T/M.

L91315509B
(Blerje dhe marrje me qera prona publike dhe private. Zhvillim veprimtari akuakulturë. Zhvillim veprimtari në plantacione ulliri, shegë, portokall, mandarinë, vreshtari. Ndërtim strukturash në funksion të)

Durrës ALL

Perla & Aura

L98715201O
(Në fushën e Turizmit: Investime në sektorin e Agroturizmit. Hapje bujtine, bar kafe, restaurant, hoteleri. Mbashtrim shpendësh. Hapje axhensi turistike. Në fushën e Tregëtisë: Import - eksport, tregëti)

Përmet ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni