Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: itali Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 343

T.I.A APPAREL

M01323020O
(1.Prodhim Fason i konfeksioneve dhe të gjithave proceseve që lidhen me to për llogari të palëve të treta duke përfshirë import-eksport me qëllim përpunim të përkohshëm ose të përhershëm brenda t)

Tiranë ALL

CAESAR'S GROUP (ish CAESARS'S GROUP)

M01323013I
()

Tiranë ALL

GREEN PLACE

M01323008S
(Real estate, shitblerje, shitje, dhënia me qira, nënqira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, dhënia me qira e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të individëve, personave juridik, insituci)

Tiranë ALL

K L I A N

M02524001V
(Import-eksport, shitje me shumicë dhe pakicë të mallrave ushqimore, vajrave ushqimore, produkteve të ndryshme ushqimore, bujqësore dhe blegtorale, mallrave të shportës, etj)

Berat ALL

CONTACT GOLD

M06324201M
(Call Center, telemarketing, teleshitje, shërbime konsulence, hapje faqe website, import-eksport, shitje të llojeve të ndryshme. Dhënie me qira automjetesh. Shitje të tyre, prodhim , tregtim veshje konfeksi)

Vlorë ALL

ROALAN

M01324006H
(Shoqëri fason në përpunimin aktiv, qepjen, prerjen, paketimin e prodhimeve tekstile si dhe përdorimin e të tretëve.)

Tiranë ALL

PRIMI PASSI

M01324003G
(Prodhimin dhe shitjen e veshjeve për fëmijë.)

Tiranë ALL

LALLA

M02524401A
(Prodhimin dhe tregtimin e veshjeve, këpucëve, pajisjeve teknike dhe sportive, përfshirë rrobat e punës, aksesorët në përgjithësi dhe / ose ndonjë përbërës të njejtë, të cdo materiali dhe lloji,)

Fier ALL

MCM SERVICE

M01324001N
(Konsultim Sportiv, konsultim për trajnim, përgatitje atletike, krijim i skuadrave sportive për cdo kategori, menaxhimin dhe drejtimin e skuadrave sportive profesionale ose jo, shitje, marrje me qira, nënqir)

Tiranë ALL

HGW INTERNATIONAL

M01327018A
(Kompania ka si objekt aktivitetet e mëposhtme që mund të kryejë në favor të cdo personi publik, privat ose ministri, direkt ose indirekt ose përmes filialeve, konkurseve, filialeve, në shoqatë të për)

Tiranë ALL

AZIMUTH

M01327014N
(Sherbime marketingu. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe promovuese nepermjet shfrytezimit te te gjitha instrumenteve. Shitje, blerje, dhenie me qira te pasurive te paluajtshme dhe/ose pasurive)

Tiranë ALL

GETA Engineering Balkans

M01327001F
(Bashkëpunimi në hartimin e planeve institucionale për mbrojtjen, bonifikimin dhe vlerësimin e mjedisit dhe peizazhit, për të mbrojtur zonat e mbrojtura natyrore dhe arkeologjike, sigurinë hidrogjeologjik)

Tiranë ALL

WINTERMUTE

M01327501M
(Dizenjim software. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software. Testim software. Disenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit. Disenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë. Disenjim dhe zhvillim sistemesh )

Durrës ALL

D.G. GROUP

M01328502C
(Informacion, promovim dhe reklamim i produkteve të shoqërisë sonë.)

Durrës ALL

LYO GROUP

M01329017B
(Import- Eksport të produkteve të natyrave të ndryshme si dhe cdo aktivitet tjetër që parashikon dhe lejon legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

SA.RI FIRE

M02529402J
(Tregtimi i fikseve të zjarrit dhe aksesorë të ndryshëm. Kryerjen e cdo aktiviteti tjetër të lejuar nga legjislacioni në fuqi.)

Fier ALL

OTTICA ALESSANDRO

M01329002A
()

Tiranë ALL

LIT GREEN GROUP

M06330003A
(Tregti me shumicë e materialeve elektrike, prodhim të materialeve elektrike dhe të ndriçimit,blerje dhe shitje të pasurive të patundshme,ndërtesa dhe terrene të ndryshme,riciklime të materialeve të nd)

Shkodër ALL

AKINOM

M01330015N
(Aktivitet kursi, qiraje dhe shitje të mjeteve sportive Standup Paddle (SUP), Kite Surf, Kayak e Kanoa. Aktivitet Tour Operator dhe guidë turistike, publikimi i materialeve informative të lidhura me turizmin )

Tiranë ALL

Romano Invest

M02531402T
(Përpunim aktiv. Import-eksport i përpunimit aktiv për artikuj të ndryshëm industrialë në fushën e fasonerisë, importimi i makinerive industriale dhe tregtimi i tyre. Import- eksport, prodhim, tregti me)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni