Skip to content

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-02 10:10:43
JSON

Tax Registration Number: J61817005F
Administrators: Benet Beci
Scope: Prodhimi, transformimi, shitjen dhe blerjen e çdo lloj energjie.
Other Trade Names: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 17.10.1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 147 483 647,00
Shares: 20 162 799
Child Company: 1.ELEKTRIKU ELBASAN 70 %
2.KESH SECURITY SHRSF 100%
3.SH.A. ELEKTRIK( Nitp-J66703230E) 100%
Shoqëri e themeluar në datë 30.01.1996, me seli në Vlorë dhe me kapital themeltar 325.479.000. Shoqëria përfaqësohet nga administratori Mariglen Nora, dhe nga likuiditatori Eneida Rahmani pasi shoqëria është në proces likuidimi. Ortak i vetëm i shoqërisë është Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH Sh.a.
4.TERMOCENTRALI Vlorë Sh.a 100%
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: 2 Femra/ 4 Meshkuj
Board Members: Luigj Pjetri; Artur Metani; Eduart Gjokutaj (Kryetar); Albana Shkurta; Dorina Çinari; Ardit Kamberi
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I-Masa konservative:

01.Në datë 29.12.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.1427-249 Prot., datë 24.12.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff’s Office” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të aktivitetit tregtar që zotëron subjekti debitor, shoqëria “K.E.SH” me Nipt-J61817005F, me përfaqësues ligjor Agron Hetoja duke vendosur masën e bllokimit të dokumentacionit me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative ështrë hequr në datë 09.07.2015, në bazë të Urdhrit Nr.1228-224 Prot., datë 26.06.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailiff`S Office”.
02.Në datë 24.12.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.168 Prot., Nr.76 Regj, datë 14.12.2015,të lëshuar nga Shoqëria “Gereral Debt Collection”, ështe urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e debitorit KESH Sh.a me Nipt-J61817005F, deri në një urdhër të dytë të shoqërisë përmbarimore”. Pala kreditore: Shpresa Tepelija. Objekti: Pagim shume 420.000 lekë dhe shpenzimet përmbarimore. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 24.05.2016, në bazë të Urdhrit Nr.76 Regj., Nr.86 Prot, datë 12.05.2016, “Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “General Debt Collection”.
03.Në datë 01.11.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.614-3Regj datë 27.10.2016 të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqesor “Aldo F.Gjevori”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore KESH sh.a me Nipt-J61817005F”. Pala kreditore:Naim Safet Elezi. Objekti:Shpenzime gjyqësore.
04.Në datë 04.04.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.394Regj., Nr.547Prot., datë 27.03.2017, të protokolluar nga QKB me Nr.4566 Prot., datë 29.03.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AFA-2010”sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat, aksionet, kapitalin që mund të zotërojë në çdo shoqëri tregtare apo person fizik debitori, KESH Sh.a me Nipt- J61817005F. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj shoqërie përmbarimore.” Pala kreditore:Ferhat Shkurti. Objekti:Pagim shpenzimesh gjyqësore. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 02.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. 1119Prot., datë 12.06.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Andani Bailiff Office”.
05.Në datë 05.01.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.1266 Prot, datë 20.12.2017, “Për Vënien e Sekuestros Konservative", të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G.Bailiff Service", është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore KESH Sh.a me Nipt J61817005F, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv,Vendim Gjyqësor Nr.4345 datë 23.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjyqësor Tiranë”. Pala kreditore: Vodafone Albania Sh.a. Objekti:Kthim shume. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 04.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.535/1 Prot, datë 25.06.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G.Bailiff Service",
06.Në datë 09.01.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.431 Regj, Nr.1033 Prot, datë 26.12.2017 të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, është urdhëruar: “Qendra Kombëtare e Biznesit të bëjë verifikimin dhe bllokimin e kuotave të palës debitore KESH Sh.a me Nipt-J61817005F, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose dipsonimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga shoqëria përmbarimore”. Pala kreditore: Kozeta Haki Fino. Objekti: Dëmshpërblim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 23.03.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.1157Prot., Nr.431Regj., date 16.03.2018, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Besnik Dokushi”.
07.Në datë 22.06.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.1007 Prot, datë 22.06.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Real Bailiff Service", është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore KESH Sh.a me NIPT J61817005F, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 11.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.1007/1 Prot, datë 11.07.2018, “Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Real Bailiff Service".
08.Në datë 16.07.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.1282 Prot, datë 16.07.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Andani Bailiff Service", është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në masën 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë KESH Sh.a me NIPT J61817005F, për ekzekutimin e Urdhërit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr. 863 U datë 04.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. Pala kreditore: Bujar Hysenaj. Objekti: Dëmshpërblim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 18.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr.1300 Prot, datë 18.07.2018, 'të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Andani Bailiff Service”.
09.Në datë 02.08.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.4015 Prot, Nr.107-18 Regj., datë 27.07.2018, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “Astrea”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative duke bllokuar çdo veprim dhe aplikim mbi aktivet e shoqërisë KESH Sh.a me Nipt- J61817005F deri në një njoftim të dytë.” Pala kreditore: Robert Nazmi Reçi. Objekti: Shpenzime gjyqësore. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 17.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr. 5051Prot, Nr.107-18 Regj datë 04.01.2019 të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Astrea sh.p.k.
10.Në datë 06.11.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.9280 Prot., datë 05.11.2018 të lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Evelina Bekteshi, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në çdo aset, kapital dhe aksione në emër të shoqërise KESH sh.a, me Nipt-J61817005F.Pala debitore: Shoqëria Al-Tek Sh..p.k me administrator Altin Bakulari, dhe shoqëria Climcasa Sh.p.k me administrator Bashkim Delija. Objekti: Detyrime kontraktore që rrjedhin nga Kontrata Nr.5233/10 datë 11.08.2015 “Sistemim i Ajrit të Kondicionuar të Hec Vau i Dejës”, për vlerën e detyrimit të palikujduar 23.370.434 lekë. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 13.12.2018, në bazë të Urdhrit Nr.9325 Prot., datë 03.12.2018, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat, Evelina Bekteshi.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë; Blloku Vasil Shanto; Rruga "Viktor Eftimiu".

Address:
01.Tiranë; Vasil Shanto Apar.Kesh.
02.Elbasan; Fierzë; Komuna Fierzë.
03.Shkodër; Vau Dejës.
05.Shkodër; Temal Koman; Komuna Koman.

Website:
http://www.kesh.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 506 174 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 786 815 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 445 992 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -22 135 435 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 9 300 344 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 212 212 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -7 359 339 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 17 098 824 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 3 422 676 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -10 346 905 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -10 897 877 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 213 499 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:17 273 892 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:19 651 214 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 15 752 296 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 28 564 633 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 27 282 436 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 15 435 381,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 26 035 685 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 11 202 922 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 18 997 407 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 20 401 231 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.B