Skip to content

REJ Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: J93711608Q
Administrators: Luan Kapri
Scope: Tregtim të artikujve të ndryshëm, import dhe eksport të mallrave pa përjashtim, transportimin e mallrave dhe udhëtareve. Shërbimin e pastrimit, grumbullimit dhe largimin e mbetjeve publike. Ndërtimi i objekteve të banimit, objekteve industriale, objekteve hidroenergjetike, objekteve të telekomunikacionit, objekteve bujqësore, veprave të artit, rrugëve kanalizimeve, ujësjellësve dhe shkarkuesve. Veprimtari në fushën e gastronomisë, turizmit, veprimtari në fushën e mirëmbajtjes së pajisjeve industriale, teknologjisë, mirëmbajtjes së automjeteve, shfrytëzimin e pyjeve dhe përpunimin e lendes drusore, prodhim i materialeve të ndërtimit dhe tregtim i tyre. Veprimtari në fushën minerale, kërkim, zbulim, shfrytëzim dhe përpunim i mineraleve të të gjitha grupeve. Shfrytëzim i karrierave të ndryshme. Punime me lende plasëse. Import eksport i pajisjeve minerare, i lendes së pare dhe të përpunuar. Shoqëria mund të zhvilloje çdo veprimtari që nuk është e ndaluar nga legjislacioni në fuqi. Ndërtime civile. Rikonstruksion, sistemim, asfaltim rrugë.
Other Trade Names: REJ
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 09.02.1999
District: Durres
Country: Shqipëri
Initial Capital: 130 000 000,00
Shares: 13 000
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Tirane TIRANE Trajler Kogel me targë TR 2165 T. Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Volvo me targë TR 2167 T.
Status: Aktiv
License(s): III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Changes
Address:

Seat:
XHAFZOTAJ Xhafzotaj Durres, zona kadastrale nr 3052, numer pasurie 15/37

Address:
Korce Udenisht POGRADEC Fshati Udenisht, banese private, Korce Udenisht UDENISHT HUDENISHT Elbasan Elbasan ELBASAN Lumi Shkumbin, Jakodine Muriqan, Elbasan, Zone Kadastrale 1991 Korce Udenisht UDENISHT Udenisht Pogradec, zona kadastrale nr 3665, numer pasurie 203/1

Telephone:
682052610

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 68 105 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 32 755 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 300 831,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 949,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:247 254 821,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 179 028 750,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015