Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve, Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3

REJ ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-25 10:17:49

Tax Registration Number: K94821601Q
Administrator: Gëzim Salillari
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve, Cemeric, 1, 2 dhe 3 si dhe prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar.
Other Trade Names: REJ ENERGY
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 18.12.2009
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1 000
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë datë 02.10.2014, u nënshkrua marrëveshje siguruese Nr. 10681 Rep, Nr. 3054 Kol, ndërmjet “Union Bank” sh.a (Barrëmarrëse/Kredidhënëse), shoqërisë “Rej” sh.p.k, (Barrëdhënësit) dhe shoqërisë “The Blue Star". Barrëdhënësit nëpërmjet kësaj marrëveshje vendosin në favor të bankës një barrë siguruese të shkallës së parë mbi totalin e kuotave të zotëruara prej tyre në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk, me qëllim garantimin e përmbushjes së kushteve, afateve, pagesave të kredisë dhe të gjitha detyrimeve sipas kontratës së kredisë që do të lidhet me bankën për shumën 1.000.000 (një milion) euro.
Totali i kuotave të zotëruara nga barrëdhënsit: 92% të kuotave që “REJ” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk dhe 8% të kuotave që “THE BLUE STAR” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk.
Changes
Date of signing: 14.07.2009
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 300.673.715 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Hidrocentralet “Cemerica 1”, “Cemerica 2” dhe “Cemerica 3” do të ndërtohen në lumin Cemericë, rrethi Korçë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Cemerica 1” shfrytëzon rrjedhën pas bashkimit të përroit të Lonbecit dhe lumit të Cemericës me: Fuqi të Instaluar 880 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.230.000 kWh.

Hidrocentrali “Cemerica 2” shfrytëzon lumin e Cemericës me: Fuqi të Instaluar 910 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.350.000 kWh.

Hidrocentrali “Cemerica 3” shfrytëzon lumin e Cemericës me: Fuqi të Instaluar 2.100 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 9.960.000 kWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Durrës, Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518

Address:
Korçë, Lekas, HEC-i Lekas Korçë, me nr pasurie 267, zona kadastrale 2401

Telephone:
0698992477; 0682052610

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (14.07.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2019
Marreveshje siguruese 02.10.2014
Financial Documents: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (16.02.2011)
Kontrate shitje kuotash (02.09.2013)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -890 891,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -538 467,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -402 958,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala