Skip to content

NDREGJONI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-08-30 12:36:36
JSON

Tax Registration Number: K31329048I
Administrators: Xhetan Ndregjoni
Scope: Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile dhe industriale, private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve. Ndertimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e tyre e punimeve germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeoroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimin ne uje, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes 2 ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impjante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore, Ndertimi i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kunder zhurmes per infrastrukture, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Ndertimi i godinave turistike,bujqesore, landfilleve, stadiumeve, si dhe cdo lloj ndertimi tjeter, rikonstruksion , mirembajtje, apo restaurim i tyre. Prodhimin e elementeve te betonit , betonarme te zakonshme, prodhimin e materialeve te ndertimit ne pergjithesi, prodhimi inertesh ne gjitha llojet e fraksioneve , prodhim Asfalto-Beton dhe shite blerjen e tyre. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise , vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime te ndertesave civile dhe industriale, restaurimi ne monumentet e arkitektures, restaurimi i monumentevete trashegimis kultorure, zbatim ne restaurimin e Qendrave Historike e kulturore,etj. Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime ne siperfaqe te gjelbera,parqe,pyje. Pastrimi i siperfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban. Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit, largimit dhe te transportit te mbetjeve urbane. Projektim objekte te ndryshme, studio projektimi. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem elektrike, hidraulike, ushqimore , industrial , bujqesore, elektroshtepiake , kancelari , pjese kompjuterike etj. Pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante , lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Import- eksport makineri , pajisje, automjete, vajra lubrifikante, pjese kembimi dhe tregtimi i tyre. Import , instalim , menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje . Shitblerje mjete, automjete, makineri , kamiona , etj. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji, hartimi i akteve te 3 ekspertizes teknike per zjarret e rena. Hartim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore dhe vleresim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.
Other Trade Names: NDREGJONI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24.08.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 237 146 000,00
Shares: 237 146
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8

Telephone:
682056734

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 88 264 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 73 357 147,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 86 401 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 36 237 192,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 23 747 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 17 714 104,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:437 602 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:349 651 239,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:270 607 803,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 253 765 336,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017