Skip to content

ASI-2A CO

JSON

Tax Registration Number: K53002402C
Administrators: Astrit Gjikondaj
Scope: Në fushën e ndërtimit; ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore deri në V kate dhe mbi V kate, ndërtime hekurudhore, punime mbi shina dhe traversa, gërmime dhe punime dheu, punime për prishjen e ndërtimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, si dhe mirëmbajtja e tyre. Rikonstruksione godinash civile, industriale, bujqësore e ekonomike, veshje fasadash të te gjitha llojeve, termike, dekorative, strukturore etj. Punime mermeri të të gjitha llojeve të thjeshte dhe dekorativ. Materiale dhe punime për hidroizolime të të gjitha llojeve nëntokësore dhe për objekte civile, industrial, rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave, zëvendësimi i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave mbrojtës në dritare; vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e shtresave të sipërme të oborreve; dhe riparimi i rrethimeve riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë. Ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare, veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-sanitare dhe riparimet e impiantit. etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, punime hidraulike (linja të të gjitha llojeve ) FV linja ujësjellësi dhe gazi të të gjitha llojeve dhe dimensioneve të shpërndarjes së ujit dhe të gazit duke përfshirë gjithashtu shitjen dhe blerjet me shumicë dhe pakicë të materialeve hidraulike dhe të gazit. Punime elektrike, linja tL, tU, impiante elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja të TN te mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, telefoni, citofoni, internet, sisteme vëzhgimi, sisteme monitorimi dhe mirëmbajtja e tyre. Ndërtime dhe restaurime të ndërtesave monument kulture, punime restaurimi në vepra arkeologjike, Ndërtime gazsjellës, naftësjellës, ndërtime diga, galeri, tunele, punime mbrojtjeje të sistemit hidraulike-çimentime, kanale e impiante vaditje, higjienike, punime karpentierë druri dhe metali, instalimet e impianteve nën presion, instalimet për nënstacionet, kabinat e transformatorëve etj. Punime të inxhinierisë së mjedisit, rilevime topografike, punime topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbra parqe, lulishte, instalimi i impianteve vaditëse, ngritëse dhe transportuese, ashensorë, shkalle lëvizëse etj. Shitje me shumicë dhe pakicë si dhe shërbimet e nevojshme për mbrojtjen nga zhurmat, material akustike, material për mbrojtjen nga rrezatimet X-RAY, pastrim i ujërave detar, liqenore dhe lumore, ndërtim i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtim i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Në fushën e blerjes së shitjes se artikujve të ndryshëm, shfrytëzim pylli, në fushën e pyllëzimeve e përmirësimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushën e mbarështimit të pyjeve, rrugëve pyjore dhe studim e projektim, shitje kancelarie etj. Në fushën e tregtisë import-eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industrial, ushqimore, shërbime katering, përpunim, prodhim, tregtim i lëndës së pare ushqimore dhe shpërndarjes së saj, bujqësore dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhim e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rërë, zhavorr punime gipsi, automjeteve, makinerive, projektim, instalim dhe mirëmbajtje për pajisje elektronike, pajisje, rrjete dhe sisteme të telekomunikacionit, pajisje software, sisteme dhe rrjeta të teknologjisë së informacionit, pajisje dhe sisteme të detektimit dhe mbrojtjes nga zjarri, pajisje dhe sisteme të kontrollit të trafikut ajror, tokësor dhe detar, pajisje dhe sisteme të vëzhgimit, të mbikëqyrjes dhe alarmit, pajisje, instrumente dhe sisteme matëse dhe kalibrues, pajisje dhe sisteme energjetike, pajisje dhe sisteme hidraulike dhe pneumatike, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobilieve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara e të papërpunuara, të bimëve medicinale, të lëndës drusore, dyer, dritare, plastike, duraluminit, metalike etj. Tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante, tapete dhe rrugica të të gjitha llojeve për objekte civile, industriale etj. Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit, Import-eksport Tregti me shumicë e pakicë të kondicionerëve, pajisjeve elektro - shtëpiake. Shitje kondicionerë, aspiratore të fuqive te ndryshme shtëpiake dhe industriale, aksesorë për aspirim, delagështues, jonizues ajri, kaldaja, pajisje hidraulike dhe elektrike, ngrohës dhe radiatorë elektrike, sisteme për matjen dhe monitorimin e temperaturave dhe lagështirës së ajrit në ambiente të ndryshme. Shërbim, mirëmbajtje dhe riparim kaldaja, kondicionerë, sistem ngrohje -ftohje me ujë e gaz, gjenerator, ashensor, rrjetit elektrik dhe rrjetit hidraulik. Ndërtim sera diellore me konstruksion metalik dhe plastmasë. Magazinim të frutave dhe perimeve. Furnizim, vendosje dhe Tregtim me pakicë dhe shumicë të pjesëve të këmbimit për te gjitha llojet e automjeteve. Servis automjetesh.
Other Trade Names: A.S.I.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.03.2005
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 125 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
FIER, Lagjja Konferenca e Pezes, Kryqezimi i rrugeve Mujo Ulqinaku dhe Besnik Shehu, Banesa nr2.

Telephone:
0695451541 0695222140

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 698 270,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 515 624,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 153 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 53 346,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:23 340 422,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 181 155,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015