Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA

HYDRO SETA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-06 14:47:11

Tax Registration Number: L31528016T
Administrator: Pëllumb Beta
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Seta 2- 1", "Seta 2-2, "Seta 3", "Seta 4" tek Autoriteti Kontraktor (përkatësisht Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) ku përfshihet Financimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Prodhimi, Furnizimi, Transmetimi, Shpërndarjen Eksportimi dhe Shitja e Energjisë Elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 67 Rep. , Nr. 19 Kol. , date 1. 2. 2013, lidhur në prani të noteres publike Joana Kushe, ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive "AlbBuilding: sh. p. k, "Liqeni VII" sh. p. k, "Euroconstruzioni" Spa dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
Other Trade Names: HYDRO SETA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 01.03.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 30.01.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 214 Rep., Nr. 162/2 Kol., lidhur midis HYDRO SETA sh.p.k, (Barrëdhënës/Kredimarrës) dhe Banka Societe Generale Albania sh.a (Kredi dhënës/Barrëmarrës), për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata për kredi bankare afatgjatë Nr. 212 Rep., Nr. 160 Kol., datë 30.01.2018, sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi kredimarrësit në shumën limit prej 8.000.000 (tetë milion) euro, nga ku 7.500.000 (shtatë milion e pesëqind mijë) euro do të jetë principal ndërsa limiti maksimal prej 500.000 (pesëqind mijë) euro për rikapitalizim interesash dhe komisionesh, shumë e cila do të shërbejë edhe përdorim si LC deri në shumën 2.000.000 (dy milion) euro dhe më pas do të konvertohet në cash.
Changes
Date of signing: 01.02.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 1.400.805.550 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “HYDRO SETA” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 01.02.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: "Eurocostruzioni" s.p.a, dhe “Alb-Building” shpk, dhe “LIQENI VII” sha, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, dhe “Seta 4” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, dhe “Seta 4” do të ndërtohen në lumin e Setës.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Tiranë, Prezë, Rruga Vorë-Fushë Krujë, 200 m nga kthesa për në aeroportin e Rinasit

Address:
Dibër, Lurë, GURE-LURE, Lumi Seta, Gurë Lurë, Arras, Peshkopi

Telephone:
0692054390

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (01.02.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2019
Statuti i shoqerise koncesionare
Marreveshje siguruese mbi kuotat 30.01.2018
Financial Documents: Kontrate shitje kuotash (11.04.2013)
Kontrate shitje kuotash (15.06.2017)
Kontrate shitje kuotash (27.10.2017)
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 744 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:366 542 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 19 642 215,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2017

Other Concessions


Worked By : A.Lala