Skip to content

BLERIMI

JSON

NIPT: J62903384G
Administrator: Behexhet Uruçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile dhe industriale, turistike, projektime, prodhim materiale ndërtimi, import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë dhe transporte të ndryshme. Transport mallrash e udhëtarësh, punime duralumini, druri, hekuri, tregtim me pakicë të karburantit, pjesë këmbimi për automjete, krijimi i agjencive turistike, udhëtimi dhe reklame. zhvillim të aktivitetit tregtar në hoteleri, turizëm, bar-restorant. Hapje qendrash argëtimi, lojëra për fëmije. Punime të gërmimit në toke. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasade. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. ujësjellës ,gazsjellës,vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për n/stacionet, kabinat e trasformatorëve, linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe 2 transportuese(ashensor, shkalle lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xham dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtim parafabrikat beton arme, strukturë metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbi struktura speciale Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacionit. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelevizioni TV etj. Pastrimi i ujërave detare, liqenor dhe lumor. Ndërtim i impiantit të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse shpime për ujë. Studim, projektim, ndërtim dhe zbatim të veprave ndërtimore të të gjithë llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve. Investime në ndërtimet civile, pallate dhe në ndërtimet turistike. Magazinim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjithë mallrave industriale, ushqimor, ndërtimor dhe bujqësore, materiale ndërtimi dhe mobilimi të jashtëm dhe të brendshëm dhe hidrosanitare. Prodhim konstruksione, panele të gatshëm dhe gjysmë të gatshëm ndërtimor, prodhim të materialeve të ndërtimit drurit dhe metalike. Pika servisi për automjetet.
Emërtime të tjera Tregtare: BLERIMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.12.1994
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 125 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shirgjan MJEKES Fshati Mjekes.Zona Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t,prane lumit Shkumbin

Telefoni:
692065163

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 29 917 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 030 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 719 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 31 556 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:266 585 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 135 569 959,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015