Skip to content

ARTI

JSON

NIPT: J64103808P
Administrator: Alqi Xoro, Ahilea Papuçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime Civile e Industriale, prodhime materiale betoni, prodhime Inerte dhe nënprodukte të tyre. Hapje Inerte dhe linje betoni. Lëndë plasëse dinamike, kapsolla detonatorë, magazinimin e tyre, për punimet në linjat inerte, prodhim i asfalto betonit, betoneve, rikonstruksion të objekteve, ndërtim digash, përforcime themeli dhe izolime mbi dhe nëntokësore, lyerje fasadash dhe lyerje të objekteve, hidroizolime, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalistikës rrugore, ndërtim mbishtresash rrugore, ndërtim të urave, rrugë, punime karpentierie prej druri dhe konstruksione metalike, prodhim të tyre dhe ndërtime objektesh me fasada xhami, importe, eksporte dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, inerte dhe nënprodukteve të tyre, të prodhimeve të betonit. Shitje të pasurive të paluajtshme, të realizuara gjatë ndërtimit, hyrja në marrëdhënie bashkëpunimi me persona të tretë, fizik ose juridik, hapje të Agjencive Imobilare. Ndërtime civile e industriale, punime të ndryshme dheu beton, beton armë, ndërtime civile, vepra arti, kanalizime, rikonstruksion godinash, veshje fasadash, prodhime druri, metalike, plastike për dyer dhe dritare. Të ofroj, kryej dhe drejtoj shërbime sipërmarrjeje, projekte dhe veprimtari të të gjitha llojeve. Të 2 krijojë, blejë, financoj, investoj, të hyjë në marrëdhënie me të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: ARTI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.07.1995
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 342 510 000,00
Numri i pjesëve: 73 500
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 2 Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 20.01.2017 Numri i ceshtjes: CN-115846-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.3451 Prot., date 12.12.2016, "Per Venien e Sekuestros Konservative", leshuar nga Shoqeria Permbarimore “E.G Bailiff`S Services" drejtuar QKB-se, ku eshte urdheruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “ARTI" sh.p.k. me NIPT J64103808P, me administrator z.Ahilea Papuçi, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv,Deklarate noteriale Nr.4225 Rep., Nr.1554 Kol date 13.03.2013.
03.02.2017 Numri i ceshtjes: CN-134417-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.316/1 Prot, datë 30.01.2017, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Permbarues Privat "Enuar V Merko", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative mbi të gjitha aksionet e zoteruara nga debitori Shoqeria "ARTI" Shpk, identifikuar me NIPT J64103808P me perfaqesues ligjor Z. Ahilea Papuçi per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Deklarate noteriale Nr. 4225 Rep. dhe Nr. 1554 Kol., date 13.03.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
SARANDE Lagjja nr.1,Rruga Onhezmi.

Adresa:
Vlore Finiq VRION Rruga Nacionale Sarande-Gjirokaster km7, Perballe fushes se Aviacionit(ish-repartit Ushtarak),Vrion. Vlore Sarande SARANDE Lagjja nr.4,Rruga Mitat Hoxha, Banese shumekateshe në krahe të disko" Afrika". Vlore Lukove LUKOVE Rruga Nacionale Sarande-Lukove km2,Mbi varrezat e fshatit Gjashte, Volloder.

Telefoni:
692080737

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 218 607,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 480 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 458 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 469 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:137 486 429,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 207 717 133,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015