Skip to content

G. P. G. COMPANY (Ish G. P. G. Kompani) Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-22 16:00:30
JSON

NIPT: J64324443V
Administrator: Paqsor Buzi
Objekti i Veprimtarisë: Punime te ndertimit per objekte civile, industriale, turistike etj. Punime restaurimi, prodhim e tregetim materiale ndertimi, makineri e pajisje, imp-eks. Germime dheu, punime murature e beton arme, prodhim materiale inerte, materiale me baze bitumi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertim rrugesh, punime mirembajtje. Ndertime hekurudhore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, projektime ndertimesh civile. Transport te mallrave me mjete jashte norme. Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe pemtarise. Perpunimi paraprak dhe perfundimtar i produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore. Blerje shitje me shumice a pakice, i produkteve bujqesore, blegtorale dhe frutore: Eksport, import i produkteve bujqesore, blegtorale, frutore lendeve kimike e materialeve ndihmese lidhur drejteperdrejte me veprimtarine kryesore. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e Ndertim linjash per energjine elektrike dhe telekomunikacionin, nenstacionet elektrike T.L/T.M/T.U, centrale dhe hidrocentrale. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e mirembajtjes, remontit profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve te llojeve te ndryshem. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e ndertimit per punime ndertimi, sherbime mirmbajtje e riparim te aseteve te infrastruktures energjitike industriale te TL dhe TM, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri dhe cdo punim tjeter qe ka te beje me ndertime e montime. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e import-eksportit dhe tregtimit me shumice e pakice te makinerive e pajisjeve elektrike dhe elektronike per perdorim industrial. Veprimtari import - eksport dhe tregtim te energjise elektrike. Operator tatimor. Veprimtari per grumbullimin, transportimin e mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme ( inerteve ).Zhvillimi i aktivitetit ne fushen e Hotelerise dhe turizmit. Investime, pjesmarrje ne fushen industriale turistike. Veprimtari ne fushen e strukturave akomoduese hoteleri, bar restorant , me plan sherbim te personalizuar ,shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike , sporte ujore, piste ne det me lokacion bar restorant ,vendbazim per mjete ujore,motorrike , dhe jo motorrike,sherbime opsionale plotesuese me karakter clodhje, pushimi, apo defrimi , spektakli , lojra , organizime dhe realizime "eventesh" te ndryshme, sherbimi spa, sherbim parkimi, Ofrimi i guidave turistike si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per vijimin e aktivitetit te shoqerise. Restorant, delivery, katering dhe fast food.
Emërtime të tjera Tregtare: G. P. G. COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.01.1996
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 286 270 990,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “PLATINUM GROUP” shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.06.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M04224402C, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjja ''18 Tetori'', Godinë 1 Katëshe, tek Nyja e Prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Jetmir Mërruko. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.02.2021)

II. BETA shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.07.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J62904026N, me adresë në Berat, Lagjja " Allvaxhias ", rruga për ne Skrevan. Lejet minerare ( Gurore ), Shfrytezimi i mineralit te gurit gelqeror me nr. 969/1 dhe nr.1816, me administrator Gëzim Dani. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.02.2021)

III. Egnatia Hydropower shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L82529203M, me adresë në Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16, me administrator Paqsor Buzi. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.02.2021)

IV. HIDROALBANIA ENERGJI shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K98420202O, me adresë në Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë, me administrator Kujtim Kolgjini. G.P.G. COMPANY zoteron 66% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.02.2021)

V. VELLEZERIT-TOLA sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K73512202L, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zhan D’Ark, Pallati ngjitur me Ministrinë e Jashtme, Kati i 7, me administrator Gezim Dani. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. G.P.G. COMPANY zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: Me date 16.10.2020, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin e shoqerise perthithese “G.P.G Company” sh.p.k me shoqerine e perthithur “Vellezerit-Tola” sh.p.k. Kalimi i kuotave nga shoqeria e perthithur tek shoqeria perthithese nuk do te shoqerohet me zmadhim te kapitalit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut.

Adresa:
1) Fier, Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, Bulevardi i Palmave, pallati 8 katësh 3 kolonat, kati i parë.
2) Gjirokastër, Tepelenë, Ndërtim By Pass Tepelenë, Loti 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.02.2021
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.12.2011)
Raport per zmadhimin e kapitalit (10.07.2009)
Kontrate shitje kuotash (12.12.2017)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (25.06.2009)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (20.07.2010)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (10.08.2008)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (13.04.2018)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (30.12.2014)
Kontrate shitje kuotash (06.12.2006)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, vendimet e asamblese)
Kontrate shitje kuotash (27.02.2007)
Projekt-marreveshja e bashkimit te “G.P.G Company” sh.p.k me “Vellezerit-Tola” sh.p.k, date 16.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 282 457 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 173 330 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 285 630 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 197 648 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 277 221 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 132 193 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 88 233 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 71 776 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 60 806 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 88 766 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 852 315 939,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 442 929 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 866 480 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 263 730 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 738 160 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 417 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 175 789 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 864 564 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 089 589 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 070 500 166,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala