Skip to content

G. P. G. COMPANY (Ish G. P. G. Kompani) Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-07-20 12:23:32
JSON

NIPT: J64324443V
Administrator: Paqsor Buzi
Objekti i Veprimtarisë: Punime të ndërtimit për objekte civile, industriale, turistike etj. Punime restaurimi, prodhim e tregtim materiale ndërtimi, makineri e pajisje, imp-eks. Gërmime dheu, punime murature e beton arme, prodhim materiale inerte, materiale me bazë bitumi. Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtim rrugësh, punime mirëmbajtje. Ndërtime hekurudhore, ndërtime ura dhe vepra arti, ndërtime detare, ndërtime hidraulike e hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, projektime ndërtimesh civile. Transport të mallrave me mjete jashtë norme. Veprimtari në fushën e bujqësisë, blegtorisë dhe pemtarisë. Përpunimi paraprak dhe përfundimtar i produkteve të ndryshme bujqësore, blegtorale dhe frutore. Blerje shitje me shumicë a pakicë, i produkteve bujqësore, blegtorale dhe frutore: Eksport, import i produkteve bujqësore, blegtorale, frutore lëndëve kimike e materialeve ndihmëse lidhur drejtpërdrejtë me veprimtarinë kryesore. Të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtim linjash për energjinë elektrike dhe telekomunikacionin, nënstacionet elektrike T.L/T.M/T.U, centrale dhe hidrocentrale. Të zhvillojë aktivitet në fushën e mirëmbajtjes, remontit profilaktik të mesëm e kapital të transformatorëve të llojeve të ndryshëm. Të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtimit për punime ndërtimi, shërbime mirëmbajtje e riparim të aseteve të infrastrukturës energjitike industriale të TL dhe TM, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri dhe çdo punim tjetër që ka të bëjë me ndërtime e montime. Të zhvillojë aktivitet në fushën e import-eksportit dhe tregtimit me shumicë e pakicë të makinerive e pajisjeve elektrike dhe elektronike për përdorim industrial. Veprimtari import - eksport dhe tregtim të energjisë elektrike. Operator tatimor. Veprimtari për grumbullimin, transportimin e mbetjeve jo të rrezikshme (inerteve).
Emërtime të tjera Tregtare: G. P. G. COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.01.1996
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “Agro Albania Group” shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.10.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L84626401A, me adresë në Fier, Lushnje, rruga Kongresi i Lushnjes, EA7/9P, Kinoteatri/LU 0755, me administratorë Suada Velo dhe Ferdinant Bani. Aktualisht ka statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.01.2019)

II. BETA shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.07.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J62904026N, me adresë në Berat, Ura Vajgurore, Lagjja "18 Tetori", pallati nr.55, shkalla nr.1, ap nr.4, kati dytë, me administrator Gëzim Dani. Aktualisht ka statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.01.2019)

III. Egnatia Hydropower shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L82529203M, me adresë në Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16, me administrator Paqsor Buzi. Aktualisht ka statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.01.2019)

IV. HIDROALBANIA ENERGJI shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K98420202O, me adresë në Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë, me administrator Kujtim Kolgjini. Aktualisht ka statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.01.2019)

V. VELLEZERIT-TOLA sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K73512202L, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zhan D’Ark, Pallati ngjitur me Ministrinë e Jashtme, Kati i 7, me administrator Paqsor Buzi. Aktualisht ka statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.01.2019)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut.

Adresa:
1) Fier, Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, Bulevardi i Palmave, pallati 8 katësh 3 kolonat, kati i parë.
2) Gjirokastër, Tepelenë, Ndërtim By Pass Tepelenë, Loti 1.

Adresa Email:
gpgkompani@gmail.com

Telefoni:
0692080852

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (30.01.2019)
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.12.2011)
Raport per zmadhimin e kapitalit (10.07.2009)
Kontrate shitje kuotash (12.12.2017)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (25.06.2009)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (20.07.2010)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (10.08.2008)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (13.04.2018)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (30.12.2014)
Kontrate shitje kuotash (06.12.2006)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, vendimet e asamblese)
Kontrate shitje kuotash (27.02.2007)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar (19.07.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 173 330 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 285 630 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 197 648 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 277 221 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 132 193 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 88 233 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 71 776 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 60 806 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 88 766 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 442 929 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 866 480 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 263 730 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 738 160 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 417 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 175 789 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 864 564 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 089 589 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 070 500 166,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala