Skip to content

G.P.G. COMPANY Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: J64324443V
Administrator: Paqsor Buzi
Objekti i Veprimtarisë: Punime te ndertimit per objekte civile, industriale, turistike etj. Punime restaurimi, prodhim e tregetim materiale ndertimi, makineri e pajisje, imp-eks. Germime dheu, punime murature e beton arme, prodhim materiale inerte, materiale me baze bitumi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertim rrugesh, punime mirembajtje. Ndertime hekurudhore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, projektime ndertimesh civile. Transport te mallrave me mjete jashte norme. Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe pemtarise. Perpunimi paraprak dhe perfundimtar i produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore. Blerje shitje me shumice a pakice, i produkteve bujqesore, blegtorale dhe frutore: Eksport, import i produkteve bujqesore, blegtorale, frutore lendeve kimike e materialeve ndihmese lidhur drejteperdrejte me veprimtarine kryesore. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e Ndertim linjash per energjine elektrike dhe telekomunikacionin, nenstacionet elektrike T.L/T.M/T.U, centrale dhe hidrocentrale. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e mirembajtjes, remontit 2 profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve te llojeve te ndryshem. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e ndertimit per punime ndertimi, sherbime mirmbajtje e riparim te aseteve te infrastruktures energjitike industriale te TL dhe TM, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri dhe cdo punim tjeter qe ka te beje me ndertime e montime. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e import-eksportit dhe tregtimit me shumice e pakice te makinerive e pajisjeve elektrike dhe elektronike per perdorim industrial. Veprimtari import - eksport dhe tregtim te energjise elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: G. P. G. COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.01.1996
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
LUSHNJE Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut.

Adresa:
Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Loni Dhamo, Bulevardi i Palmave, pallati 8 katesh 3 kolonat, kati i pare. Tirane Tirane TIRANE Rehabilitimi i aksit Mbikalim - Kombinat, Ura teknologjike - Kombinat, njesia Bashkiake nr 6.

Telefoni:
692080852

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 285 630 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 197 648 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 277 221 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 132 193 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 88 233 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 856 513 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 263 730 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 738 160 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 417 998,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017