Skip to content

LLAZO

JSON

NIPT: K24218401K
Administrator: Aldi Llazi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfalto - betoni. Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, industriale e turistike. Ndërtime struktura parafabrikate prej betonarme, druri dhe metalike. Ndërtim objekte hidraulike dhe hidroteknike. Gërmim dheu dhe punime muraturë. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Ndërtim: rruge, autostrada, tunele, ujësjellës, gazsjellës, linja elektrike, mbrojtje lumore, sisteme hidraulike, trajtimit të ujit dhe bonifikime. Ndërtime impiante për prodhimin e energjisë elektrike, nënstacione dhe kabina të tensionit të lartë dhe të mesëm. Ndërtim vepra të veçanta e punime speciale ndërtimi. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Studim dhe Vlerësim të ndikimit në mjedis. Projektues konstruktor, instalator, vepra hidraulike, rruge-hekurudha, ura dhe vepra arti, sinjalizimit rrugor. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile-ekonomike mbi 5 kate, për objekte të mëdha H/C, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Projekte hidrogjeologjik. Projektim fotogrametrik - hartografik, bazamente gjeodezike, rilevime topografike të gjitha shkallet. Konsulencë dhe projektim të objekteve të ndryshme civile, industriale dhe turistike. Menaxhim 2 projekti, investim dhe zhvillim prone. Punime restaurimi. Import-eksport dhe tregtim materiale ndërtimi, elektrike dhe hidraulike. Makineri të rënda dhe impiante me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: LLAZO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.01.2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: FIER LUSHNJE1.ATV Man me targë LU 2237 C.-2- ATV Man me targë LU 2238 C.-3- ATV Man me targë LU 1807 C.-4- ATV Astra me targë AA 931 DE.-5- ATV Astra me targë LU 1273 C.-6- ATV Man me targë LU 2239 C.-7- APV Mercedes Benz me targë AA 933 DE.-8- ATV Astra me targë AA 935 DE.-9- APV Astra me targë AA 934 DE.-10- ATV Man me targë LU 2236 C. -11-APV Astra me targë AA 943 DE.-12- Kamion Daf me targë AA 830 CE.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
X - Leje e integruar mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
BISHQETHEM Bishqethem, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21.

Adresa Email:
info@llazo.al

Telefoni:
672060901

Faqja Web:
www.llazo.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 206 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 946 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 780 584,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -11 645 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:197 281 663,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 119 465 677,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015