Skip to content

NDREGJONI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-02 13:00:45
JSON

NIPT: K31329048I
Administrator: Xhetan Ndregjoni
Objekti i Veprimtarisë: Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile dhe industriale, private dhe shteterore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve. Ndertimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e tyre e punimeve germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeoroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimin ne uje, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise, Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impjante teknologjik, termike dhe te kondicionimit, impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impjante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore, Ndertimi i impjanteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kunder zhurmes per infrastrukture, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Ndertimi i godinave turistike,bujqesore, landfilleve, stadiumeve, si dhe cdo lloj ndertimi tjeter, rikonstruksion , mirembajtje, apo restaurim i tyre. Prodhimin e elementeve te betonit , betonarme te zakonshme, prodhimin e materialeve te ndertimit ne pergjithesi, prodhimi inertesh ne gjitha llojet e fraksioneve , prodhim Asfalto-Beton dhe shite blerjen e tyre. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise , vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime te ndertesave civile dhe industriale, restaurimi ne monumentet e arkitektures, restaurimi i monumentevete trashegimis kultorure, zbatim ne restaurimin e Qendrave Historike e kulturore,etj. Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime ne siperfaqe te gjelbera,parqe,pyje. Pastrimi i siperfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban. Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit, largimit dhe te transportit te mbetjeve urbane. Projektim objekte te ndryshme, studio projektimi. Import eksport, tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem elektrike, hidraulike, ushqimore , industrial , bujqesore, elektroshtepiake , kancelari , pjese kompjuterike etj. Pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante , lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Import- eksport makineri , pajisje, automjete, vajra lubrifikante, pjese kembimi dhe tregtimi i tyre. Import , instalim , menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje . Shitblerje mjete, automjete, makineri , kamiona , etj. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Hartim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore dhe vleresim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.
Emërtime të tjera Tregtare: NDREGJONI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.08.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 237 146 000,00
Numri i pjesëve: 237 146
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: MARSIAN SERVICE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92411010F, me adrese ne Diber, Bulqize, Lagjia Gjeologu, me administrator Elton Doda. NDREGJONI shpk zoteron 5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.11.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.11.2020
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.07.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 98 013 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 25 960 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 88 264 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 73 357 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 86 401 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 36 237 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 747 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 714 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:845 060 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:285 144 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:440 986 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:367 433 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:270 607 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 253 765 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 293 614 267,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala