Skip to content

T A I W A N Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: K32022001U
Administrator: Avni Braçaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e tregtisë së bareve, restoranteve e hotelerisë duke përfshirë këtu të gjitha ambientet argëtuese, disko, klube nate e lojëra të ndryshme argëtuese në funksion të tyre, lojëra të ndryshme argëtuese si bilardo apo video game etj. Veprimtari në fushën tregtare, shitje me shumicë dhe pakicë të mallrave ushqimore, industriale dhe bujqësore. Ndërtimi, mirëmbajtja dhe administrimi i parkingjeve. Tregtim me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve dhe gazit të lëngshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: T A I W A N
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 28.05.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 703 573 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-593810-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkreses percjellese Nr.363/21 Prot., date29.02.2016, leshuar nga Studio Permbarimore L.D.C., protokolluar nga QKR me Nr.2435 Prot., date 09.03.2016, drejtuar QKR-se, e cila shprehet:Bashkelidhur, ju dergojme Vendimin per Pushimin e Ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimi gjyqesor Nr.2602 date 31.03.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, per heqjen e sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore Besnik Sulaj, i biri i Sulos, aksioner ne subjektet e identifikuara me NIPT-et: K32022001U, L02310023U, L41917003P,L12113009S, K82005016K, K91902013U. Kjo ceshtje eshte transferuar me Vendimin per Transferimin e Ceshtjes Permbarimore Nr.290/13 Prot., date 18.01.2016 nga Shoqeria e Permbarimit Privat “3H” shpk me permbarues gjyqesor Haxhi Ismaili. Depozitimi i vendimit Nr.363/12 14 Prot., date 29.02.2016, leshuar nga Studio Permbarimore L.D.C., “Per Pushimin e Ekzekutimit” drejtuar QKR, ku eshte vendosur:Pushimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv vendimi gjyqesor Nr.2602 date 31.03.2015 I Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. 2. Numri i ceshtjes: CN-067956-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.719/11 Prot, datë 26.11.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 10487 Prot., date 02.12.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ALBASE", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne llogarine e pales debitore Shoqeria "TAIWAN" Shpk me NUIS K32022001U me Administrator Avni Kerik Braçaj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Parku Rinia, Kompleksi Taiwan

Telefoni:
4251179

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 125 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 105 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 293,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 49 276 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:398 479,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:625 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 324 040,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016