Skip to content

SKELA MARTINI

JSON

NIPT: K81314023A
Administrator: Benard Martini
Objekti i Veprimtarisë: Specialist të ndërtimit si ; montim e çmontim skelash, murator, suvatime, karpentier armaturash, veshje pllakash, hekurkthyes, lyerje, riparime të ndryshme, instalime, punime elektrike dhe hidraulike. Punime karpentierë druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami. Gërmime dheu me punime eventuale muraturë e betonarme. Prishje dhe punime në toke të gërmuar. Prodhim materiale inerte. Prodhim elemente betoni e b/arme të zakonshme -pararendur, gurë dekorative. Prodhim materiale me baze bitumi -sintetike. Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore deri në 5 kate. Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore mbi 5 kate. Rikonstruksione. Ndërtim banese me skelet mbi 8 kate. - ndërtim rruge kategoria IV dhe V. -Ndërtim rruge kategoria III, II dhe I. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ndërtim mbi shtresa rrugore. Ndërtim ujësjellës kanalizime, kanale e impiante vaditëse. Punime mbrojtjeje të sistemit hidraulik, çimentime etj. Sillose, kulla, kulla uji etj., b/arme metalike. Përforcime themeli e punime nëntokësore. Izolime mbi dhe nëntokësore nga ujërat. Themele të veçanta. Punime karpentieri druri e metalike. Punime bojatisje, hidroizolim, 2 termoizolimi, akustike kudra zjarrit. -Ndërtim objektesh të përmasave të ndryshme, shtëpi vila, ndërtesa shumëkatëshe ose komplekse, etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.01.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 923 000,00
Numri i pjesëve: 4 923
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz me targë AA 781 CG Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz me targë AA 782 CG
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 14/11/2011 Numri i ceshtjes: CN-620451-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.309-11 Regj. Nr.10825 Prot, datë 10.11.2011, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., ku është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet qe debitori Benard Tom Martini zotëron në shoqërinë “SKELA MARTINI" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K81314023A. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë".
2. 07/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-350147-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses Nr.309-11 Regj., Nr.02692 Prot., date 03.02.2014, "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria “Sherbimi Permbarimor ZIG” sh.p.k., drejtuar QKR-se, ku eshte urdheruar: Heqjen e sekuestros konservative te vendosur me shkresen nr.10825 Prot, date 10.11.2011, ne aktivet tregtare te regjistruara prane jush te Benard Tom Martini.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KAMEZ Lagja Frutikulture, Banese Private 3 katësh Mbrapa Shkolles 9 Vjeçare

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 859 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 196 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 457 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 075 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 962 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 32 701 036,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015