Skip to content

HE & SK 11
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 15:30:49
JSON

NIPT: L19008502B
Administrator: Xhesila Myzyri
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë dhe pakicë i materialeve te ndërtimit, pajisjeve te ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport për vete dhe për te tretet. Import - eksport. për kryerjen e veprimtarisë se saj shoqëria do te hape njësi tregtimi, shërbimi, do te bashkëpunojë me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndërtimi si punime gërmimi ne toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirëmbajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha, punime për prishjen e ndërtimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndërtimeve industriale, civile. Mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndërtimit, etj. Grumbullim dhe tregtim i skrapit, shkatërrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashtë vendit. Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndërtim sipas liçensave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vlerësimin e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndërtimit dhe teknologjitë me ndikim ne mjedis. Ndërtime civile industrial turistike, bujqësore, etj deri ne nëntë kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme. Ndërtim rrugësh 2 kategoria e peste dhe e gjashte. Ndërtim vepra arti te vogla deri ne gjashte metra. Ndërtim ujësjellësish e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te ndërtimit. Ndërtime rrugësh e aeroportesh. Ndërtime hekurudhore. Ndërtime vepra arti rrugor dhe hekurudhor. Ndërtime detare. Ndërtime hidroteknike, etj. Përpunim dhe shfrytëzim kariere (gurore). Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton te rrugëve, ndërtim veprash arti, ndërtim ujësjellësish e kanalizime. Punime karpentierie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Imp-eksport, tregti te mallrave te ndryshme etj. Veprimtari te Agjentit Komisioner. Ne fushën e Projektimit te ndërtimit. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, import-eksport mineralesh. Ekspert privat zjarrfikës. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullues te përgjithshëm për qendra te banuara dhe qytete. Konsulence teknike, shërbime, projektim e zbatim, revizion dhe tregtim ne fushat punime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike, pasuritë e paluajtshme. Vlerësim Pasurie për Toke dhe Ndërtesa. Akte Ekspertimi për Gjykate.
Emërtime të tjera Tregtare: HE & SK 11
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 08.04.2011
Rrethi: Tepelenë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TEPELENE Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, kati përdhe

Adresa Email:
info@hesk11.com

Telefoni:
695309561

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 067 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 663 735,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 477 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 444 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 335 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 962 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 565 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 696 834,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016