Skip to content

InfraKonsult
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-28 09:09:38
JSON

NIPT: L21512022F
Administrator: Redi Struga
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqipiar; restaurime ne pergjithesi, rikonstuksione veprash arti. Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtese betoan arme, metalike; projektim rrugesh te te gjitha niveleve, ura, tunele, nenkalime, autostrada, trase hekurudhore mbi dhe nentoke, portesh, aeroportesh, heliportesh; projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike: Linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, centrale; projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra kullimi, impiante vaditese, diga, dampa,etj; projektim vepra naftesjelles, gasjelles, etj.; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi, qe nuk permendet me siper. Studime fizibiliteti; vleresim te pasurive te paluajtshme, vleresime mjedisore. Importeksport, grumbullim perpunim dhe tregetim i produkteve bujqesore, bimeve medicinale; veprimtari kreditimi e lizingu (qiraje) dhe ndermjetesime financiare; veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe te udhetareve, lokacione; blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Ushtrimi i veprimtarise financiare te fakloringut si subjekt jofinanciar. Keshillime per bizneset mbi sherbime bankare, keshillime te sigurimit te llojeve te ndryshme: keshillime per financime te ndryshme, modelim i bisnesit, keshillime mbi ristrukturimin e organizim financiar, studime tregu, studime plan biznesi, keshillime ne fushen e tatim taksave. Analiza per industri te ndryshme, analizim i strukturave operative financiare. Keshillime financiare per performancen e kompanise ne treg ne krahasim me degen e industrise qe operon; analiza dhe vleresim te biznesit, keshillime mbi transaksionet e shitjeve dhe analiza per strategjine e shitjeve, keshillime mbi partnershipe te ndryshme dhe negocime te termave te marreveshjes: keshillime mbi vleresimin e aseteve te kompanive dhe te aseteve njerezore; asistime ne pergatitjen e raporteve vjetore, vleresime risku dhe keshilllime per mitigimin e tyre. Ristrukturime te bizneseve ne veshtiresi, keshillime dhe asistence ne marredheniet me institucionet financiare, keshillime dhe bashkepunime me dhe per sektorin publik. Studime dhe auditime ne fushen e sigurise rrugore.
Emërtime të tjera Tregtare: InfraKonsult
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.03.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 57 098 600,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Volkswagen TOUREG i vit prodhimi 2011, targa AA 652XN, nr i shasise WVGFF9BP2BD007191, ngjyre Gri.

2) Tirane, Autoveture Volkswagen, vit prodhimi 2006, targa AA 239 PN, nr i shasise WVGZG77L56D019202

3) Tirane, Automjet tip Volkswagen me targa AA 959 JH, nr i shasise WVWZZZ1KZ5W068476, Ngjyre gri e hapur, nafte.

4) Tirane, Autoveture Mercedes Benz C Class 200, vit prodhimi 1999, targa AA 122 PO, nr i shasise WDB2020181A835172

5) Tirane, Volkswagen 7L Toureg me targe: AA 969 HU

6) Tirane, Volkswagen (passat), Targa AA694HH

7) Tirane, Autoveture Daimlerchrysler C 180, vit prodhimi 2001, targa AA 431 PY, nr i shasise WDB2032351F122263

8) Tirane, Volkswagen 2K CADDY i vit prodhimi 2006, targa AA 689VM, nr i shasise WV2ZZZ2KZ7X026370, ngjyre Blu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.11.2020
Akt themelimi
Kontrate dhurimi kuotash 25.06.2018
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 399 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 450 918,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 29 836 541,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 357 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 120 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 896 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:70 157 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 701 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:103 748 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:77 551 893,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 103 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 184 116,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala