Skip to content

InfraKonsult

JSON

NIPT: L21512022F
Administrator: Redi Struga
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim, konsulencë për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore publike dhe private, objekte turistike, ushtarake, kulti, industriale dhe të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar; restaurime në përgjithësi, rikonstruksione veprash arti. Studime urbanistike të të gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtëse betona arme, metalike; projektim rrugësh të të gjitha niveleve, ura, tunele, nënkalime, autostrada, trase hekurudhore mbi dhe nëntoke, portesh, aeroportesh, heliportesh; projektim linjash dhe sistemesh së prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike: Linja mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, centrale; projektim ujësjellës, kanalizime, vepra ujitjeje, vepra bonifikuese e ujore, vepra kullimi, impiante vaditëse, diga, dampa, etj.; projektim vepra naftësjellës, gazsjellës, etj. ; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nënkategorive të licencave profesionale dhe çdo lloj studimi dhe projektimi, që nuk përmendet me sipër. Studime fizibiliteti; Vlerësim të 2 pasurive të paluajtshme, vlerësime mjedisore. import - eksport, grumbullim përpunim dhe tregtim i produkteve bujqësore, bimëve medicinale; veprimtari kreditimi e lizingu (qiraje) dhe ndërmjetësime financiare; veprimtari në fushën e transportit të mallrave dhe të udhëtarëve, lokacione; blerje e tjetërsime të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Ushtrimi i veprimtarisë financiare të faktoringut si subjekt jo financiar. Këshillime për bizneset mbi Shërbime bankare, këshillime të sigurimit të llojeve të ndryshme: këshillime për financime të ndryshme, modelim i biznesit, këshillime mbi ristrukturimin e organizim financiar, studime tregu, studime plan biznesi, këshillime në fushën e tatim taksave. Analiza për industri të ndryshme, analizim i strukturave operative financiare. Këshillime financiare për performancën e kompanisë në treg në krahasim me degën e industrisë që operon; analiza dhe Vlerësim të biznesit, këshillime mbi transaksionet e shitjeve dhe analiza për strategjinë e shitjeve, këshillime mbi partnershipe të ndryshme dhe negocime të termave të marrëveshjes: këshillime mbi Vlerësimin e aseteve të kompanive dhe të aseteve njerëzore; asistime në përgatitjen e raporteve vjetore, vlerësime risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Ristrukturime të bizneseve në vështirësi, këshillime dhe asistencë në marrëdhëniet me institucionet financiare, këshillime dhe bashkëpunime me dhe për sektorin publik.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.03.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Volkswagen (GOLF), Targa TR0716T Tiranë, Automjet tip Volkswagen me targa AA 959 JH, nr i shasise WVWZZZ1KZ5W068476, Ngjyre gri e hapur, nafte. Tiranë, Volkswagen 7L Toureg me targë: AA 969 HU Tiranë, Volkswagen (passat), Targa AA694HH 15.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln

Adresa Email:
infrakonsult@yahoo.com

Telefoni:
0689010844

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 120 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 031 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 974 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:86 206 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 429 347,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015