Skip to content

ARCHISPACE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-30 13:37:50
JSON

NIPT: L42403012A
Administrator: Rais Petrela
Objekti i Veprimtarisë: Dhënie e shërbimeve të projektimit në arkitekturë dhe inxhinieri, Restaurim Monumente Kulture në trashegiminë kulturore, shërbime konsulence në restaurim, projektim arkitektonik, projekt interior, dezajn, projekte për ndërtim dhe infrastrukturë, shërbim konsulence dhe menaxhim të ndërtimit. Zhvillim i projekteve dhe zbatimi i tyre në fushën e punëve publike, duke përfshirë qendra të kujdesit shëndetesor dhe shërbimeve sociale, ndërtesa të arsimit, masterplane si dhe masterplane të qendrave historike, plane menaxhimi, ndërtesa të gjyqësorit, infrastrukturës së transportit, si dhe konsulencë për sigurinë dhe sektorin e aviacionit. Punime të përgjithshme ndërtimi. NP-1 Punime gërmimi në toke. NP-2 Ndërtime civile dhe industriale. NP-3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP-4 Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. NP-5 Punime nëntoksore, ura e vepra arti. NP-6 Diga dhe tunele hidroteknike. NP-7 Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. NP-8 Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. NP-9 Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. NP-10 Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. NP-11 Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesem dhe shpërndarjen e energjisë. Punime speciale ndërtimi. NS1 Punime për prishjen e ndërtimeve. NS2 Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. NS3 Impiante ngritëse dhe transporues (ashensore} shkallë lëvizëse, transportues). NS4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. NS5 Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. NS6 Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. NS7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS8 Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. NS9 Punime strukturore speciale. NS10 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS11 Punime mbi shina dhe traversa. NS12 Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit. NS13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS14 Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS15 Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumor. NS16 Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. NS17 Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. NS18 Punimet topogjeodezike. NS 19 Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë. Shërbime ndaj të tretëve në kuadrin e studimeve dhe zbatimeve për projekte që trajtojnë zhvillimin e politikave urbane, në mbr trashëgiminë arkeologjike; të proceseve planifikuese në kuadër të Planit Kombëtar të Rregullimit të Territorit apo politikave të tjera të zhvillimit; të ndërtimeve komplekse me karakter industrial, social-kulturor, apo religjioz; të bonifikimeve, erozionit bregdetar, apo menaxhimit pyjor e rural; të përgatitjes së planeve menaxhuese dhe strategjive lehtësuese nga organizma privatë, lokalë, kombëtarë apo ndërkombëtarë, gjatë të cilave ligji parashikon si të domosdoshëm verifikimin e rrezikut arkeologjik. Dizajn dhe prodhim i materialeve promovuese. Krijimi i brand-eve si dhe dizajn industrual, dizajn i komunikimit dhe promovimit audio-vizuale. Ekspertize për hartimin e strategjive për rijetezimin, rivitalizimin në nivel micro-macro. Prodhim dhe tregtim artikuj prej druri dhe me konstruksion metalik etj. Prodhim dhe tregetim me shumice dhe pakice të mobiljeve, elementeve të drurit, imp-eks etj.Transport për të trete. Riparim mobiljesh, lyerje mobiljesh, dhenie mobilje me qera. Eksport - Import të çdo makinerie apo pajisje që ka lidhje me prodhimin, si dhe çdo materiali tjeter të nevojshem që lidhet me kete aktivitetet e larte permendura. Shfrytezim, Prodhim, Perpunim, Tregtim dhe Transport i lendes drusore, të paperpunuar dhe të perpunuar, si pishe, ah, lis etj si dhe druve të zjarrit, si gjithë nënproduktet e drurit MDF, Melamin etj. Tregtim prodhimesh të ndryshme druri, mobilie, orendi etj. të merret me promovimin e shkëmbimeve tregtare nga Shqipëria për jashtë dhe nga jashtë për në Shqipëri. Marrja pjesë në tendera dhe ankande si dhe kryerja e shërbimeve që kanë lidhje me objektin e veprimtarisë së saj. Tregtim i materialeve të ndryshme me shumicë dhe pakicë në format e parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Tregetim me shumicë e pakicë, prodhimin,importi dhe eksporti i të gjitha llojeve të mallrave të lejuara nga Ligji, brenda dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë si dhe të te treteve. Shoqeria mund të kryeje çdo lloj veprimtarie tjeter që eshte në perputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, mund të kryeje çdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtperdrejte ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit. Mund të hyjë në tratativa dhe biznese me shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objekt veprimtarie për të realizuar fitime në fushat e përmendura sa më sipër. Veprimtari të ngjashme dhe të nevojshme për përmbushjen e objektit si më sipër. Investime private në lidhje me shoqërinë dhe aktivitetin që ajo ushtron brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: ARCHISPACE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.11.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. Abdyl Frashëri, p.Nr.31, Qendra e biznesit Hekla, kati i 3

Faqja Web:
www.archi-space.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.06.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje te pjesemarrjes se kapitalit 02.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 630 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 150 288,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 494 464,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 527 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 492 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:87 149 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:51 180 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:44 922 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 608 890,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala