Skip to content

ARCHISPACE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-09-30 00:00:00
JSON

NIPT: L42403012A
Administrator: Rais Petrela
Objekti i Veprimtarisë: Dhenie e sherbimeve te projektimit ne arkitekture dhe inxhinieri, Restaurim Monumente Kulture ne trashegimine kulturore, sherbime konsulence ne restaurim, projektim arkitektonik, projekt interior, dezajn, projekte per ndertim dhe infrastrukture, sherbim konsulence dhe menaxhim te ndertimit. Zhvillim i projekteve dhe zbatimi i tyre ne fushen e puneve publike, duke perfshire qendra te kujdesit shendetesor dhe sherbimeve sociale, ndertesa te arsimit, masterplane si dhe masterplane te qendrave historike, plane menaxhimi, ndertesa te gjyqesorit, infrastruktures se transportit, si dhe konsulence per sigurine dhe sektorin e aviacionit. Punime te pergjithshme ndertimi. NP-1 Punime germimi ne toke. NP-2 Ndertime civile dhe industriale. NP-3 Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP-4 Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, metro, hekurudhe me 2 kavo dhe pista aeroportuale. NP-5 Punime nentoksore, ura e vepra arti. NP-6 Diga dhe tunele hidroteknike. NP-7 Ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. NP-8 Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. NP-9 Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. NP-10 Ndertimi I impianteve per prodhimin e energjise elektrike. NP-11 Ndertime per n/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime speciale ndertimi. NS1 Punime per prishjen e ndertimeve. NS2 Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. NS3 Impiante ngritese dhe transporues (ashensore} shkalle levizese, transportues). NS4 Punime rifiniture te' muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. NS5 Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. NS6 Sinjalistika rrugore jo ndriguese. NS7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS8 Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. NS9 Punime strukturore speciale. NS10 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS11 Punime mbi shina dhe traversa. NS12 Impiante teknologjik, termike dhe te kondicionimit. NS13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS14 Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS15 Pastrimi I ujerave detare, liqenor dhe lumor. NS16 Ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimit te tij. NS17Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. NS18 Punimet topogjeodezike. NS 19 Sistemet kundra zhurmes per infrastructure. Shërbime ndaj të tretëve në kuadrin e studimeve dhe zbatimeve për projekte që trajtojnë zhvillimin e politikave urbane, ne mbr trashëgiminë arkeologjike; të proceseve planifikuese në kuadër të Planit Kombëtar të Rregullimit të Territorit apo politikave të tjera të zhvillimit; të ndërtimeve komplekse me karakter industrial, social-kulturor, apo religjioz; të bonifikimeve, erozionit bregdetar, apo menaxhimit pyjor e rural; të përgatitjes së planeve menaxhuese dhe strategjive lehtësuese nga organizma privatë, lokalë, kombëtarë apo ndërkombëtarë, gjatë të cilave ligji parashikon si të domosdoshëm verifikimin e rrezikut arkeologjik. Dizajn dhe prodhim i materialeve promovuese.Krijimi i brand-eve si dhe dizajn industrual, dizajn i komunikimit dhe promovimit 3 audio-vizuale. Ekspertize per hartimin e strategjive per rijetezimin, rivitalizimin ne nivel micro-macro. Prodhim dhe tregtim artikuj prej druri dhe me konstruksion metalik etj.Prodhim dhe tregetim me shumice dhe pakice te mobiljeve, elementeve te drurit, imp-eks etj.Transport per te trete. Riparim mobiljesh, lyerje mobiljesh, dhenie mobilje me qera. Eksport - Import te çdo makinerie apo pajisje qe ka lidhje me prodhimin, si dhe çdo materiali tjeter te nevojshem qe lidhet me kete aktivitetet e larte permendura. Shfrytezim, Prodhim, Perpunim, Tregtim dhe Transport i lendes drusore, te paperpunuar dhe te perpunuar, si pishe, ah, lis etj si dhe druve te zjarrit, si gjithe nenproduktet e drurit MDF, Melamin etj. Tregtim prodhimesh te ndryshme druri, mobilie, orendi etj. Te merret me promovimin e shkembimeve tregtare nga Shqiperia per jashte dhe nga jashte per ne Shqiperi. Marrja pjese ne tendera dhe ankande si dhe kryerja e sherbimeve qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se saj. Tregtim i materialeve te ndryshme meshumice dhe pakice ne format e parashikuara dhe te lejuara nga legjislacioni shqiptar. Tregetim me shumice e pakice, prodhimin,importi dhe eksporti i te gjitha llojeve te mallrave te lejuara nga Ligji, brenda dhe jashte vendit, per llogari te vete shoqerise si dhe te te treteve. Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi, mund te kryeje cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te realizuar fitime ne fushat e permendura sa me siper.Veprimtari te ngjashme dhe te nevojshme per permbushjen e objektit si me siper. Investime private ne lidhje me shoqerine dhe aktivitetin qe ajo ushtron brenda dhe jashte Shqiperise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.11.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rr. Abdyl Frasheri, p.Nr.31, Qendra e biznesit Hekla, kati i 3

Adresa Email:
studio@archi-space.com

Telefoni:
0692030808

Faqja Web:
www.archi-space.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 874 605,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 492 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 627 820,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016