Skip to content

SPARKLE 32

JSON

NIPT: L51327014R
Administrator: Bashkim Rami
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumicë e pakicë, import-eksport i mallrave të ndryshme. Import Eksport, shitje me shumicë dhe pakicë e mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave dhe/ose të pasagjereve. Eksport- import, shitja me shumicë dhe pakicë e mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë, të kapaciteteve të ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri e pajisje industriale. Eksport import, shitja me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të pjesëve të këmbimit, gomave të automjeteve dhe të mjeteve bujqësore, baterive. Hapje dhe shfrytëzim i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të mjeteve. Hapja pika Lavazh. Investime dhe shërbime në fushën e pasurive të paluajtshme, duke përfshirë pa u kufizuar, shitje, qiradhënie, riparime, blerje, rimarrje të pasurive të patundshme në Shqipëri. Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve të kapaciteteve të ndryshme që përdoren për transportin e pasagjereve ose të mallrave, të mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë. Shitja me pakicë e lëndëve djegëse (nafte, benzine, lubrifikante, etj.). Administrimi i pikave të karburantit për shitje me pakicë në territorin shqiptar. Transporti i lëndëve djegëse brenda dhe jashtë 2 vendit me mjetet e shoqërisë ose të tretëve. Hapja administrimi i pikave të karburantit dhe të mini-dyqaneve për tregtimin e aksesorëve të të gjitha llojeve të automjeteve. Aktivitet në fushën e turizmit, hotelerisë, bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore dhe përdorim shtëpiak si: detergjente, tregtim i të gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirëmbajtja e tyre, etj. me shumicë dhe pakicë, të artikujve kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje kompjuterike të të gjitha llojeve. Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe shërbimin për to, prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, ndërtimin e objekteve me karakter social e publik, investime në fushën e ndërtimit etj. zbatime punimesh ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha produkteve bujqësore, punime të ndryshme në bujqësi (mbjellje, korrje, shirje etj.), transport i produkteve bujqësore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e pajisje transporti, pjesë këmbimi për makineri dhe pajisje të ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro - shtëpiake të të gjitha llojeve, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial etj. Internet cafe, bar - Restorant, Hoteleri turizëm etj. Në fushën e prodhimeve të ndërtimit: Prodhim dhe tregtime të materialeve, prodhim dhe tregtimi i betoneve të ndryshme, parafabrikate dhe elemente të ndërtimit, prodhimin e elementeve gjysme fabrikat, prodhim dhe tregtim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, të drejtën e franksionimeve të zhavorreve etj., veprimtari më fushën e ndërtimit si ndërtime civile, ndërtime industrial, turistike, bujqësore etj. Veprimtari në fushën e turizmit, transportit, industrisë, në përpunimin e tregtimin e lëndëve djegëse etj. Shoqëria, brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtpërdrejte ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria mund të hape veprimtari të reja, të krijoje sipërmarrje të reja ose të marre pjesë në sipërmarrje të tjera si brenda ashtu dhe jashtë vendit pa cenuar objektin kryesore të shoqërisë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.01.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KAMEZ Lagjja "Frutikulture", Rruga "Bulevardi Blu", Ndertese Private Nr.115

Adresa Email:
bashkimrami@gmail.com

Telefoni:
0682531952; 0675390722

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 924 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 881 664,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015