Skip to content

ALBDESIGN PSP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: L51819005Q
Administrator: Kleant Lami
Objekti i Veprimtarisë: a)Shtypshkrime të ndryshme, Shtypshkrime me elemente sekret dhe karakter sigurie, prodhim kutish të te gjitha llojeve, printimet në formate të mëdha, përpunimi grafik dhe design, stampime të ndryshme, reklamimi si dhe menaxhimi e fushatave publicitare në Media dhe të tjera, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në forma të tjera; si Outdoor advertising, billbording etj, përgatitjen dhe promovimin e materialeve promocionale; prodhimin c reklamave ndriçuese, tabelave reklamuese të llojeve të ndryshme, etj. b) aktivitetet tregtare, duke përfshirë, por edhe duke mos u kufizuar tek shitja si dhe shitja me shumicë e materialeve grafike dhe publicitare, shtypshkrimeve të te gjitha llojeve, botimeve të ndryshme si libra, revista, gazeta, etj, reklamave ndriçuese, tabelave, importi dhe eksporti i tyre; e)dhënien apo marrjen me qira të produkteve dhe materialeve grafike dhe promocionale, pajisjeve të shtypshkrimeve, makinerive, etj; f)pjesëmarrjen dhe organizimin e ekspozitave, panaireve dhe/apo akti\'iteteve të tjera të ngjashme; g)aktivitetet dhe veprimtaritë e komisionit dhe agjencisë si dhe konsulence në fushën e shtypshkrimeve të te gjitha llojeve, grafikëve, dizajnit dhe fushatave promocionale, përfaqësime dhe transaksione; l) çdo aktivitet tjetër, i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejte apo që ka lidhje me aktivitetet e sipërpërmendura, i cili konsiderohet fitimprurës nga organet administruese të shoqërisë; ) aktivitetet në fushën e reklamës dhe turizmit. k) Shtëpi botuese, aktivitet në fushën e Botimeve duke përfshirë por duke mos u kufizuar në botimet e librave, botimeve periodike (gazeta, revista, etj). Në vijim, bazuar në legjislacionin shqiptar, me qellim arritjen e objektivave të mësipërme, shoqëria mund: a) të kryejë çdo aktivitet në lidhje me pasunte e luajtshme apo ato të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar dhe financiar, të vendose barra hipotekare dhe pengje; aktivitete këto të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në mase aktivitetet kryesore, të cituara me sipër. b) të kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti në raport me objektin apo për të favorizuar atë. Objekti i shoqërisë mund të ndryshoje, zgjerohet ose ngushtohet vetëm me vendim të Asamblesë. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti në raport me objektin apo për ta favorizuar atë. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore të duhura. Ajo zbaton standardet me të larta të edkes profesionale. Shoqëria duhet të kryeje çdo aktivitet që përfshihet në objektin e saj, në lidhje dhe që e favorizon atë. Shoqëria duhet të respektoje të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo përfshin standardet me të mira etike. Prodhimin e kartave të te gjitha llojeve dhe formularë aplikimi të te gjitha llojeve për karta. Prodhim dhe tregtim i zgarave të shiut dhe pusetave të ndryshme, me material kompozitë gize si dhe me materiale të tjera. Tregtim i matësve të ndryshëm për ujë, energji elektrike, etj. Tregtim i materialeve të ndërtimit si hekur, beton, beton. Prodhim dhe tregtim kode dhe boje sigurie.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBDESIGN PSP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.06.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Lagjja Mezeze, Rruga "Çerçiz Topulli", Nr.17, Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2679, Numer Pasurie 17/36

Telefoni:
672000800

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 30 569 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 364 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:200 733 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 199 388,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016