Skip to content

K.M.K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L78223801E
Administrator: Kelmend Caushaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e projektimeve, zbatimit të veprave të ndërtimit dhe rikonstruksioneve, vlerësime të pasurive të palujtshme, sipërmarrje të ndryshme private dhe shtetërore; investitor privat në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile private dhe shtetërore, social-kulturore, ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro etj. Ndërtime ujësjellësa, kanale të ujërave të zeza dhe të bardha, gazësjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemim hidraulik e bonifikime dhe agjenci për shitblerjen e këtyre ndërtimeve. Tregtim i materialeve inerte, produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshme për ndërtim. Tregtim i materialeve prej duralumini dhe plastike. Hotel, bar-kafe, restorant. Aktivitet në fushën e edukimit parashkollor, privat, çerdhe, kopsht; aktivitet mësimdhënie në fushën e arsimit të 2 ciklit të ulët, 9-vjeçar, arsimit të mesëm të profilizuar dhe të përgjithshem dhe arsimit të lartë; kurse kualifikimi në gjuhë të huaj etj; sipas kërkesës dhe ofertës që do të ketë shoqëria nga subjekte të ndryshme private, juridike dhe shtetërore; Shërbime spedicioni brenda dhe jashtë Shqipërisë për transport mallrash të ndryshme me shumice e pakicë, importeksport me mjete të shoqërisë. Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshëm ushqimore industriale, bujqësore, elektro-shtëpiake, kancelari, pjesë kompjuterike, blegtorale të mishit dhe nënprodukteve të tij, sallameri e çdo nënprodukt të tij, shpendëve të gjalla e të therura. Tregtim, eksport-import me shumicë dhe pakicë të makinerive bujqësore, pjesë të këmbimit për këto makineri, autoservis i tyre, autoservis mjetesh të markave e tonazheve të ndryshme, tregëtim me pakicë i llojeve të ndryshme, të karburantit dhe nënprodukteve të tij, hoteleri, shërbim agjensi turisitike, projektime objektesh të ndryshme dhe hapje studiosh projektimesh, prodhim material ndërtimi dhe tregtimi i tyre. Eksport - import dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të makinerive industriale dhe pjesëve të këmbimit, për këto makineri, linjë transporti, linjë prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe kancelarisë dhe mobileri zyre: letrës për shtypshkrim, fotokopje etj, pajisje, kondicionimi dhe ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe çdo pajisje elektronike apo elektrike që gjen në përdorim zyre si dhe pjesë këmbimi për to si dhe të ofrojë të gjitha shërbimet që kryhen me pajisjet e sipërpërmendura; shërbime riparimi të këtyre pajisjeve. Transport dhe tregtim me shumice e pakice të artikujve të ndryshëm industriale si: lëndë të para, material ndërtimi, makineri dhe pajisje, pjesë këmbimi për makineri e automjete etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.08.2017
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Ballsh-Mallakastër, Bulevardi Rrapo Hekali, Shkalla 1, Kati 1, Z.Kadastrale 1090, Nr.Pasurie 7/9810/Ndertesë

Telefoni:
0696074475

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:440 338,00
Punuar Nga : A.LALA