Skip to content

NG STRUCTURES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-09-12 12:35:32
JSON

NIPT: L79326502O
Administrator: Aleksandra Bami, Fatjon Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëri ndërtimi/zbatimi dhe Studim-Projektimi për të gjitha kategoritë e përmbledhur në: Punime gërmimi në toke; Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; Rrugë autostrada mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; Punime nëntoksore, ura e vepra arti; Diga dhe tunele hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; Punime për prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; 2 Barriera dhe mbrojtje rrugore; Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe drur; Punime strukturore speciale; Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi shina dhe traversa; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit; Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni; Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore; Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. -Projektime: Plane kombëtare sektoriale; Plane të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale në nivel bashkie; Plane të detajuara vendore. Projektim arkitekturor. Projektim interiere; Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë vështirësie; troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike. Objekte civile e turistike prej druri. Projektim të instalimeve hidrotermosanitare. Instalime termoteknike; kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme. Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. Sistemeve komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të furnizimit me gaz. Sistemeve kundra zjarrit. Sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të mëdha sportive, porteve aeroporteve etj. Rrjete të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. Ujësjellës-kanalizime urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk plotësojnë kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, galeri e tunele hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të tepërta, vepra të marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Vepra naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; kulla ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane dytësore. Rrugë.Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. 3 Hekurudha; degëzime hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele rrugore; hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologoinxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale hidraulike, termike. Impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, ere etj. Nënstacione elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; Sinjalistikë jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime. Sinjalistikë jondriçuese në autostrada, rrugë, hekurudha në degëzime. Sinjalistikë jondriçuese në aeroporte dhe heliporte. Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-depozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza.-Shit-blerje materiale ndërtimi të vendit apo import-eksportin e tyre për qëllime ndërtimi. -Shërbime Konsulence; Ekspertize e mbrojtjes civile; Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi. - Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të paluajtshme; Restaurime në zbatim dhe projektim. Çdo veprimtari tjetër që konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë
Forma ligjore:
Viti i Themelimit: 24.07.2017
Rrethi: Tepelene
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer, Mashkull
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster Tepelene TEPELENE Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte

Adresa Email:
ngstructures@hotmail.com/ngstructures@outlook.com

Telefoni:
693262255

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 715 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 160 708,00