Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Hekuran Hoxha
Rezultate gjithsej: 7

HMK - Consulting

L57129604Q
(Projektime, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Studime në fushën e planifikimit urban. Shërbime ekspertize lidhur me Vlerësimin e ndikimit në mjedis. Shërbime konsulencë, marketingu dhe )

Korçë 778940 ALL

ARCHIVISTA 2009

L78712501P
(Projektimin e objekteve civile-industriale-turistike, prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rrugëve urbane kryesore dhe rrugë interurban)

Gjirokastër ALL

NG STRUCTURES

L79326502O
(Shoqëri Ndërtimi/Zbatimi dhe Studim-Projektimi e Konsulence, përmbledhur në: Punime gërmimi në tokë; Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, v)

Tepelene ALL

RONI OIL

L82219505K
(Tregtim me pakice te nenprodukteve te naftes si Gasoil, Benzine, G/N, vajra lubrifikante)

Durrës ALL

2H-Construction

M04619001D
(Punime germimi ne toke.Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rruge, autostrada, rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge, mbikalime, hekurud)

Korçë ALL

Tekna Chem Albania

M11404031H
(Prodhimin, tregtimin me shumice dhe me pakice dhe shitjen e lendeve te para, produkteve te gatshme dhe gjysme te gatshme te destinuara per sektoret e ndertimit, gjeoteknikes dhe qeramikes. Import eksport te len)

Tirane ALL

DARD CONSTRUKSION 3

M21810035N
(Ndertim per qendra rezidenciale dhe jorezidenciale, Hoteleri)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni