Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim të Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit, me Fuqi të Instaluar 152,2 Më dhe Prodhim të Energjisë Elektrike 683, 336,098 këh/vit

GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-12-01 13:16:50

NIPT: L12309020P
Administrator: Vito Çela
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve mbi lumin Osum me një kapacitet të kombinuar të instaluar 152 MW përgjatë këtij lumi, si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryeje çdo veprimtari tjetër tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: GENERATE RENEWABLE ENERGIES
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV
Viti i Themelimit: 27.10.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Nr. i anëtarëve të bordit: Scott Wells Queiroz, Nedia Çela, Martin Dushkaj, Neil Armstrong Hayden, Pëllumb Çela,
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.03.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 231301024euro
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Pasi të jëtë lëshuar çertifikata e përfundimit të punimeve për impiantin përkatës dhe vënies në punë të hidrocentralit, Konçesionari sipas zgjedhjes se Autoritetit Kontraktues do t'i paguajë një tarifë të bararbartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike dhe çdo lloj përfitimi tjetër që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen e cila përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: Shoqëria GENERATE RENEëABLE ENERGIES është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës datë 30.03.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Genosumi", "Constructora Quebec", "Orteng Equipamentos e Sistemas" dhe Pëllumb Çela dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me qëllim: "Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Qemal Stafa, Nr.31, Kati 2

Telefoni:
692180743

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçensioni Nr. 10619 Rep. Nr. 141/4 Kol. datë 30.03.2013
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera