Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Zalli i Qarishtes

GIZAVESH ENERGY ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-07-06 14:47:11

NIPT: L32124008V
Administrator: Vera Feri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve mbi Lumin Zalli i Qarrishtes tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: GEA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 13.09.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.08.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 5.273.943.244 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vite Konçesionari do të riinvestojë 80 % të vlerës së investimit në makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 5 % të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria GIZAVESH ENERGY ALBANIA është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 15.08.2013, të nënshkruar midis shoqërisë "GENER 2" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4", në lumin Zalli i Qarishtes, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet "Nr 1”, “Nr 2”, “Nr 3” dhe “Nr 4" do të ndërtohen në lumin Zalli i Qarrishtes, rrethi Librazhd.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga, Papa Gjon Pali II-të, ABA Business Center, kati i 7-të

Adresa Email:
info@gener2.al

Telefoni:
0672041649

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (15.08.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.06.2019
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Bilanci 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -85 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -94 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -592 690,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala