Skip to content
Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan

ALMEX GREENWOOD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: L43324202R
Administrator: Agim Zogu
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi i konçesionit/partneritetit publik-privat në lidhje me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore, Cërrik, Elbasan", si rezultat i proçedurës konkurruese të datës 01.09.2014 me Autoritet Kontraktor - Ministria e Mjedisit.
Emërtime të tjera Tregtare: Almex Greenwood
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 23.09.2014
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 07.10.2014
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 49660000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues nje tarifë prej 2% të xhiros vjetore bazuar në Bilancin Vjetor të miratuar nga eksperti kontabël për çdo vit financiar.
Shënime: Ndëtim - shfrytëzim dhe transferim i pronësisë së fidanishtes. Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore të Cërrikut, Elbasan, përcaktimi i tërësisë së të drejtave dhe detyrimeve të Autoritetit Kontraktues dhe konçesionarit si dhe i shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin,mbikqyrjen dhe administrimin e Kontratës së Konçesionit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Cerrik, Lagjja Fidanishte, Rruga e Lumit, Godinë 1 - katëshe, nr.1

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare (07.10.2014)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.09.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Bilanci Kontabël 2014
Akt Themelimi i shoqerise ALMEX GREENWOOD
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 805 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 606 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 493 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -102 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:21 409 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 089 678,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala