Skip to content
Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan

ALMEX GREENWOOD
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L43324202R
Administrator: Agim Zogu
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi i Koncesionit/partneritetit publik-privat në lidhje me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore, Cërrik, Elbasan", si rezultat i procedurës konkurruese të datës 01. 09. 2014 me Autoritet Kontraktor - Ministria e Mjedisit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALMEX GREENWOOD
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i krijimit: 23.09.2014
Rrethi: Cërrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 07.10.2014
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontrate Sherbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 49660000
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues nje tarife prej 2% të xhiros vjetore bazuar ne Bilancin Vjetor.
Shënime: Shoqeria ALMEX GREENWOOD nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar per zbatimin e kontrates koncesionare te nenshkruar me date 07.10.2014, midis Ministrise se Mjedisit dhe shoqerise AL-MEXWOOD.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
CERRIK Lagjja Fidanishte,Rruga e Lumit, Godine 1 - kateshe, nr.1

Telefoni:
692097600

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare (07.10.2014)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Bilanci Kontabël 2014
Akt Themelimi i shoqerise ALMEX GREENWOOD
Bilanci 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 606 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 493 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -102 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 089 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 415,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016

Konçesionare të tjera


TIS PARK
Vlorë
F&F 
Fier
EDIANI 
Mirditë
AYEN AS ENERGJI
Tiranë