Skip to content

AL-MEXWOOD Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: K36603807B
Administrator: Geri Zogu
Objekti i Veprimtarisë: Studime dhe projektime në fushën e pyjeve, zbatime të punimeve pyjore, pyllëzimet, sistemimet malore, gjueti sportive e turistike të faunës së egër, gërmime dheu, muraturë e beton arme, prishje dhe punime toke të gërmuar, prodhime elementë parafabrikate betoni e beton arme të zakonshme e pararendura, gurë dekorative, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore deri në 5 kate dhe mbi 5 kate, rikonstruksione, ndërtime banesa dhe sinjalizimi në rrugë, ndërtim mbi shtresa rrugore ndërtim ura dhe vepra arti deri në 10 dhe mbi 10 metra, eskada, ura metalike, të varura, ndërtime tunele rrugore, hekurudhore, ndërtim ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditëse, punime karpentieri druri. Import eksporti i materialeve të ndërtimit, drusore, bimë mjekësore. Transport të mallrave për vete dhe për të tretë. Hartimi i planeve të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave; konsulentë teknike në fushën e përgatitjes së strategjive, politikave, programeve dhe planeve kombëtare të zhvillimit të sektorit të pyjeve; shërbime të ekspertizës dhe certifikimit në fushën e pyjeve dhe mjedisit; shërbime profesionale për: studime dhe aplikime profesionale në pyje 2 dhe kullota, për hartimin e projekteve të zhvillimit të baseneve, për hartimin e planeve të menaxhimit të pyjeve, kullotave dhe zonave të mbrojtura, për hartimin e projekteve tekniko-organizative të shfrytëzimit në pyje, dhe në hartimin e projekteve të përmirësimit të pyjeve; projektime në fushën e prodhimit të fidanëve dhe administrimit të fidanishteve; prodhim fidanësh drunore dhe zbukurues; projektim dhe gjelbërim ambientesh urbane dhe rrugësh; zbatim punimesh në fushat e pyllëzimit dhe përmirësimit të pyjeve; vlerësim të ndikimeve në mjedis.
Emërtime të tjera Tregtare: AL-MEXWOOD
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.04.2004
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 106 841 149,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pishaj CEKIN Fshati Çekin, rruga nacionale Gramsh- Elbasan, ndertese private, zona kadastrale nr.1362, nr. pasurie 6/76 prane Uzines

Adresa:
Elbasan Hotolisht HOTOLISHT Fshati Hotolisht(Ura e Dardhes),toke private nr. pasurie 585/1,zona kadastrale nr.1967.

Telefoni:
682097979

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 785 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 248 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 174 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 535 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 784 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:160 415 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 971 394,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016