Skip to content
1. Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit. 2. Dhënia me konçesion e disa shërbimeve detare duke përfshirë: Portin e Durrësit, Portin e Vlorës, Portin e Shëngjinit, Portin e Sarandës, Romano Port, Portin e Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.

ANIJET E SHERBIMIT DETAR

NIPT: J61825517G
Administrator: Bujar Hoti
Objekti i Veprimtarisë: Marrja e praktikave të anijeve në mbërritje (rade), transportimi i grupit të praktikes 0(autoritete portuale). Transportimi i ekuipazhit të anijeve, udhëtareve nga rada në port dhe anasjelltas. Kryerjen e shërbimeve brenda akuariumit të portit. Kryerja e shërbimit rimorkiator të anijeve si gjate akostimit- ç' akostimit në porte edhe në raste avarive (defekti në det), e të tjera në përputhje me konventat detare ndërkombëtare. Kryerja e shërbimit ngarkim - shkarkim të mallrave me peshe të rende deri 100 ton me ndihmën e vinxhit lundrues. Furnizimin me ujë të ëmbël të anijeve shqiptare e të huaja sipas kërkesave të tyre. Gërmimin (thellimin), mirëmbajtja e kanaleve hyrëse akuariumeve, kalatave të porteve detare. Kryen shërbime polumbare për kontrollin e objekteve të nevojshme. Shoqëria mund të marre pjese në ndërmarrje apo shoqëri të tjera që kane objekt të njëjtë ose të përafërt me të sajin dhe mund të kryeje direkt apo indirekt të gjitha operacionet tregtare, financiare me karakter të luajtshëm e të paluajtshëm, të pranoje dhe të lëshojë garanci për vete apo për të tretë, të marre kredi dhe të kryeje çdo operacion bankar, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të hape dhe të mbaje llogari rrjedhëse në leke apo në valuta të tjera, pranë bankave shqiptare apo të huaja, duke mundur gjithashtu të disponoje lirisht mjetet monetare të akumuluara në to, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të punësojë me kohe të plote ose të pjesshme profesioniste të mirënjohur nga fusha të ndryshme, konform legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 16.12.1998
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 106 485 000,00
Numri i pjesëve: 106 485
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Sokol Hoti, Ilirjan Feri, Artur Duni,
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.04.2017
Data e Pranimit: 04.05.2017
Data e Nënshkrimit: 19.03.2012- Kontratë e parë Konçesionare
05.06.2017- Kontratë e dytë Konçesionare
Kohëzgjatja(vjet): 5
Lloji i Kontratës: Kontrate Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 238,374,000
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit që Konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e shërbimit bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare
Shënime: Shoqëria ANIJET E SHERBIMIT DETAR nënshkroi Kontratën e Parë Konçesionare me Autoritetin Kontraktues Ministria e Punëve Publike dhe Transportit me datë 19.03.2012, me objekt: Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit, me një afat 5 vjeçar.
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me datë 04.01.2017, shpall proçedurën e hapur për dhënien me konçesion me objekt: Financimi, rehabilitimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimit të së drejtës së operimit dhe pronësisë (forma ROT) e shërbimit të anijeve detare, me shtrirje gjeografike: Porti i Durrësit, Porti i Vlorës, Porti i Shëngjinit, Porti i Sarandës, Romano Port, Porti i Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë. Në datën 02.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Romano Port” sh.a ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, i cili mori vendimin për të mos pranuar ankesën. Me datë 04.05.2017, është bërë njoftimi për kualifikimin e shoqërisë ANIJET E SHERBIMIT DETAR dhe s'kualifikimin e shoqërisë Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena. Me datë 05.06.2017, u nënshkrua Kontrata e Dytë Konçesionare midis shoqërisë ANIJET E SHERBIMIT DETAR dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës me një afat nga data 05.06.2017 deri me datë 04.06.2022.
Autoriteti Kontraktues: Ministria Transportit dhe Infrastruktures
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DURRES Lagjja nr.1, Rruga Taulantia, Pallati Fly, kati 11

Telefoni:
052/33711

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ndryshime te statutit te shoqerise ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Kontrate Koncesionare 19.03.2012
Vendim i KPP 117. 08.03.2017 per konçesionin e shërbimeve të anijeve
Tarifat e koncesionit
ROMANO PORT SHA Ankesa 02.02.2017
Njoftim Kontrate
Kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit
Dokumentet standarte te Koncensionit per Sherbimet e Anijeve Detare
Dokumentet e Tenderit për dhënien me koncesion të disa Shërbime Detare
Anullimi i koncesionit
Kontratë Konçesionare datë 05.06.2017
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Transferim kuotash 21.04.1998
Transferim i kuotave te kapitalit 19.03.2008
Transferim i kuotave te kapitalit 14.10.2008
Transferim i kuotave te kapitalit 28.11.2008
Transferim i kuotave te kapitalit 08.01.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 23.01.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 20.02.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 13.03.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 12.05.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 01.06.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 31.08.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 01.09.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 24.10.2009
Transferim i kuotave te kapitalit 18.03.2011
Transferim i kuotave te kapitalit 02.07.2012
Transferim i kuotave te kapitalit 27.04.2013
Transferim i kuotave te kapitalit 16.06.2015
Bilanci 2007
Bilanci 2012
Bilanci2013
Bilanci 2011
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2009
Bilanci 2008
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Bilanci 2010
Njoftime Prokurime Publike: Formulari njoftimit të fituesit(Prill 2012)
Ftesa për ofertë për dhënien me konçesion të Shërbimeve të Anijeve Detare
Formulari i Publikimit të kontratës së nënshkruar
Formulari njoftimit të fituesit
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 211 065 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 244 236 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 216 146 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 129 497 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 47 294 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 18 661 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 743 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 40 096 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 17 719 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 449 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 7 883 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:356 271 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:351 684 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 313 240 919,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera