Skip to content
"Marrveshje Konçesionare për disa objekte të industrise së bakrit dhe kromit me vendodhje Miniera e bakrit Munellë, Miniera e bakrit Lak-Rosh, Miniera e bakrit Karmë, Fabrika e pasurimit të bakrit Fushë-Arrëz, Fabrika e pasurimit të bakrit Mjedë, Uzina e bakrit Rubik (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit), Impianti i fraksionimit të skorieve të bakrit në Shëngjin, Miniera e kromit Vlahen, Miniera e kromit Perollaj, Fabrika e pasurimit të bakrit në Golaj, 2. Shtesë e Marrveshjes Koncesionare e formës BOT për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit, në Minierën e bakrit Munellë, Miniera e bakrit Lak-Rosh, Miniera e bakrit Karmë, Fabrika e pasurimit të bakrit Fushë-Arrëz, Fabrika e pasurimit të bakrit Mjedë, Uzina e bakrit Rubik (Metalurgjia dhe Fabrika e rafinimit), Impianti i fraksionimit të skorieve të bakrit në Shëngjin, Miniera e kromit Vlahen, Miniera e kromit Perollaj, Fabrika e pasurimit të bakrit në Golaj"

BERALB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08

NIPT: K12107002A
Administrator: Yongjian Xu, Mustafa Nezih Kubac
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën minerare. Shoqëria ka të drejte të importoje lirisht dhe pa asnjë kufizim pajisje, makineri dhe materiale të tjera të cilat mund të nevojiten gjate procesit të prodhimit, duke përfshirë eksplozive dhe materiale të tjera për përdorimin e duhur të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: BERALB
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare,SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 19.02.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 751 842 600,00
Numri i pjesëve: 9 080
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Yongjian Xu, Kebing Zha, Esin Iffet Atli, Mustafa Nezih Kubac, Erol Kohen, Peng Liu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B - Minerare
III.1 - Për ndikimin në mjedis
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-837941-07-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.63 Regj 419 Prot, date 19.07.2016, lëshuar nga Përmbarues gjyqesor, Gazmor Guri, protokolluar nga QKB me Nr.4448 Prot., datë 20.07.2016, ku është urdhëruar: Venie e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “BERALB”shpk me NIPT-K12107002A me administrator Yongjian Xu dhe Mustafa Kubac.
Numri i ceshtjes: CN-875270-08-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 939 Prot, date 05.08.2016, lëshuar nga Përmbarues gjyqesor, Elvin Hoxha, protokolluar nga QKB me Nr.5888 Prot., datë 09.08.2016, ku është urdhëruar: Venie e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “BERALB”shpk me NIPT-K12107002A, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi I ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar.
Numri i ceshtjes: CN-925014-09-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.1186 Prot, Nr.66/2016, date 06.09.2016, protokolluar nga QKB me Nr.6891, datë 08.09.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Elvin Hoxha” drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Lirimin nga masa e sekuestros konservative të kuotave të zotëruara nga debitori shoqëria “BERALB “ sh.a me NIPT K12107002A, të bllokuara me shkresën Nr.939 Prot, datë 05.08.2016, të Zyrës Përmbarimore “Elvin Hoxha.
Numri i ceshtjes: CN-941571-09-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 561 Prot, Nr.63 Regj, datë 19.09.2016, protokolluar nga QKB me Nr.7327 Prot, datë 20.09.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Gazmor B.Guri”, drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative vendosur ndaj aksioneve të subjektit debitor shoqërisë “BERALB” sh.a me 30 NIPT K12107002A, të vendosur me shkresën Nr.419 Prot, Nr.63 Regj, datë 19.07.2016.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.01.2001- Marrveshja Koncesionare ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe shoqërisë së të drejtës turke "Ber-Oner Madencilik San.Ve.Tic.A.S." për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit".
Kohëzgjatja(vjet): "Sipas marrëveshjes së parë periudha e koncesionit është 30 vite,- Sipas shtesës së marrëveshjes periudha e konëesionit është 45 vite nga data e hyrjes në fuqi të Marrëveshjes se koncesionit të miratuar me ligjin nr. 8761, datë 02.04.2001."
Vlera e Investimit(Lekë): 8,014,450Dollare
Shënime: Shoqëria BER-ONER-ALBANIA-MINERAR shkurt "BERALB" është një shoqëri e themeluar nga aksionaret: shoqëria "BER-ONER MADENCILIK SANAYU VE TICARET AS" 96% të kapitalit, dhe Ayhan Çetiner 1% të kapitalit, Moiz Berkman 1% të kapitalit, Shahin Celik 1% të kapitalit, dhe Bertan H Berkpinar 1% të kapitalit. Në vitin 2007 shoqëria "BER-ONER MADENCILIK SANAYU VE TICARET AS' ndryshoi emrin në NESKO MADEN TICARET VE SANAYI ANONIM SIKRETI. Në vitin 2008 kapitali i NESKO MADEN SAN.TIC.A.S. (përfshirë shoqërinë koncesionare “Beralb” SHA), pas një procesi ndarje të realizuar në përputhje me legjislacionin tregtar Turk, i kaloi shoqërisë së re NESKO METAL SAN.TIC.A.S.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Business Centre, Kati 13, Tirane

Adresa:
Shkoder Fushe Arrez Fushe Arrez Objekti minerar Fush Arrez, zhvillim aktiviteti miniere, zona kadastrale 1657 Shkoder Fushe Arrez Fushe Arrez Fush Arrez - Puke, per zhvillim aktiviteti fabrike pasurimi. Shkoder Qafe Mali Qafe Mali Objekti mineral Paluce, zhvillim aktiviteti miniere, zona kadastrale 3074 Shkoder Qelez QELEZ Karma - Komuna Qelez - Puke Shkoder Qafe Mali Qafe Mali Objekti minerar Qaf-Bari, 4 zhvillim aktiviteti miniere, zona kadastrale 3653 Shkoder Qafe Mali TUC Tuc, objekti minerar Tuc, zhvillim aktiviteti miniere, zona kadastrale 3653 Durres KATUNDI I RI FLLAKE Fllake - Durres, per zhvillimin e aktivitetit te depozitim i perkoheshem koncentrati. Shkoder Qafe Mali Qafe Mali Lak-Rosh - Puke, per zhvillim aktiviteti miniere Shkoder Gjegjan GJEGJAN Munelle - Puke, per zhvillim aktiviteti miniere.

Telefoni:
2270365

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Vendim i ndarjes se shoqerise zoteruese
Akti i themelimit te shoqerise BERALB
Marrveshje kolaterali me banken raiffeisen
Marrveshje Koncesionare BERALB 18-01-2001
Shtese e Marreveshjes se Koncesionit
Dokumenta Financiare: Transferim kuotash kapitali 04.01.2014
Transferim kuotash kapitali 21.02.2011
Transferim kuotash kapitali 17.09.2010
Bilanci 2008
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -394 876 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -672 606 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -262 902 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 886 310 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 837 684 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 088 502 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 842 197 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:51 843 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 133 911 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 327 126 686,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera