Skip to content
Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza” -Ratifikuar sipas ligjit nr. 55/2016 për ndryshimin e marrëveshjes së konçesionit ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë konçesionare ""Tirana Airport Partners"" shpk. "

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA) ( Ish TIRANA AIRPORT PARTNERS SHPK (TAP))
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: K51612012D
Administrator: Rolf Castro-Vasquez
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, financimi, ndërtimi, kryerja, funksionimi, menaxhim i dhe zhvillimi i Aeroportit Ndërkombëtar "Nënë Tereza", Tiranë, i cili përfshin ndër të tjera: Marrjen në pronësi nga shoqëria të Terminalit të Ri, Zyrave të Reja të Administrimit, Qendrës së Re të Ngarkesës Ajrore, Pajisjeve të Reja të karburantit, Rrugës së Re të Hyrjes së Urës së Re ("Mjediset e Reja") dhe zotërimi dhe ushtrimi i Uzufruktit nga shoqëria në lidhje me zonën e Konçesionit, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Tirana International Airport shpk
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 16.09.2004
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 161 148 885,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: Kontrata Konçesionare lidhur më datë 15.10.2004 / Ratifkimi i marrëveshjes sipas ligjit Nr. 55/2016, i miratuar më datë 19.05.2016
Kohëzgjatja(vjet): 22
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): Vlera e huasë e parashikuar në kontratë për ndërtimin është 33,845,000 euro
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari ka të drejtë që të kryejë punime apo shërbime shtesë që janë jashtë qëllimit të konçesionit, por me kusht që këto shpenzime të mos e kalojnë vlerën 25.000 Euro në vit gjatë afatit të konçesionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa paraprake e konçesionit është 3,000,000 euro. Gjithashtu, shoqëria do ti paguajë çdo vit qeverisë së Shqipërisë kuotën junior, ku kjo kuotë junior përfaqëson 30% të të gjithë fitimit të shpërndarë të shoqërisë.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit në tokë

Pesha min e Ngritjes se Avionëve - Pagesa Bazë e Shërbimit në Tokë - Pagesa Bazë e Uljes dhe Ngritjes

Deri 1 ton - 30 euro - 25 euro
Nga 1 deri 2 ton - 50 euro - 35 euro
Nga 2 deri 6 ton - 120 euro - 70 euro
Nga 6 deri 10 ton - 230 euro - 120 euro
Nga 10 deri 20 ton - 500 euro - 200 euro
Nga 20 deri 30 ton - 700 euro - 300 euro
Nga 30 deri 45 ton - 1000 euro - 400 euro
Nga 45 deri 60 ton - 1250 euro - 550 euro
Nga 60 deri 80 ton - 1350 euro - 650 euro
Nga 80 deri 100 ton - 1500 euro - 700 euro
Nga 100 deri 120 ton - 1600 euro - 800 euro
Mbi 120 ton - 1700 euro - 900 euro

Tarifat e Kargos

Pesha (kk) - Pagesa Baze e Kargos

Deri 3 - 1 euro/kg
3 deri ne 5 - 2 euro/kg
6 deri ne 10 - 3 euro/kg
11 deri ne 20 - 4 euro/kg
21 deri ne 50 - 5 euro/kg
51 deri ne 100 - 8 euro/kg
101 deri ne 250 - 10 euro/kg
251 deri ne 500 - 15 euro/kg
501 deri ne 750 - 20 euro/kg
751 deri ne 1000 - 25 euro/kg
1001 deri ne 1500 - 35 euro/kg
Mbi 1501 - 50 euro/kg

Pagesat e Parkimit te Avionit

Pesha Minimale e Ngritjes se Avionit - Pagesa Bazë për Parkimin e Avionit

Deri ne 1 ton - 8 euro
Nga 1 ne 2 ton - 12 euro
Nga 2 ne 6 ton - 35 euro
Nga 6 ne 10 ton - 40 euro
Nga 10 ne 20 ton - 60 euro
Nga 20 ne 30 ton - 80 euro
Nga 30 ne 45 ton - 100 euro
Nga 45 ne 60 ton - 130 euro
Nga 60 ne 80 ton - 140 euro
Nga 80 ne 100 ton - 150 euro
Nga 100 ne 120 ton - 170 euro
Mbi 100 ton - 200 euro
Shënime: Përveç dhënies së garancisë së transhit të huasë shtetërore dhe kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë kontratë, qeveria e Shqipërisë nuk do te këtë detyrim te japë kontribute të çfarëdolloji (financiare ose të tjera) në lidhje me konçesionin.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Nikel, Rinas, Aeroporti Ndërkombëtar Nënë Tereza, Ndërtesa e Administratës

Telefoni:
00355 4 381 600

Akte/Marrëveshje Konçesionare: RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT sipas ligjit nr. 55/2016
RATIFIKIMIN E MARREVESHJES SE KONCESIONIT (date 11.11.2004)
Vendim i ndryshimit te emrit te shoqerise aksionare HOCHTIEF Airport Gmbh
Ndryshim i statutit te shoqerise 31.10.2016
Statuti i shoqerise 16.07.2007
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.12.2018
Akti i transferimit te kuotave 06.10.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2007
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Pasqyrata financiare 2011
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 283 691 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 872 452 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 994 429 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 506 399 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 117 252 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 506 478 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 712 321 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 219 440 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 485 439 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 705 710 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 154 097 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 996 422 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 265 031 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 898 423 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 243 761 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 622 127 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 467 055 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 778 242 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 103 437 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 842 796 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 2 923 469 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 2 413 229 699,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


BEKIM ENERGJITIK
Shkodër
VALBONA ENERGY ALBANIA
Tiranë
F&F
Korçë
IRARBA ENERGJI
Dibër
Punuar Nga : A.Lala