Skip to content
Për zgjatjen dhe përmirësimet e kontratës së konçesionit 'Për prodhimin dhe shpërndarjes së kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike

ALEAT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: K82018015V
Administrator: Philippe Barreau, Jean-Alain Jouan, Laurent Lemaire, Martin Mata
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin e konçesionit “Prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të identitetit dhe pasaportave elektronike”, duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin, funksionimin, financimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të identitetit dhe të pasaportave elektronike në Shqipëri, ashtu siç përcaktohet në marrëveshjen përkatëse të konçesionit të lidhur ndërmjet grupimit (Morpho (ish Sagem Sécurité) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve) dhe Ministrisë së Brendshme (“Marrëveshja e Konçesionit”), marrëveshje e cila do t’i kalohet shoqërisë në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj dhe në mënyrë të veçantë të Marrëveshjes së Konçesionit, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
- Punime ndërtimi dhe rehabilitimi;
- shërbime komunikimi dhe IT;
- Shërbimi i transmetimit të të dhënave;
- Ngritja e një rrjeti zyrash aplikimi në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe/ose jashtë saj për marrjen e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit në përputhje me kushtet dhe afatet e Marrëveshjes së Konçesionit;
- Përpunimi i të dhënave, printimi i 2 dokumenteve të identitetit dhe lëshimi i këtyre dokumenteve aplikuesve;
- Shërbimet e Identitetit Digjital (përfshirë shërbimet e autentikimit, kushtet për të përfituar shërbimin dhe nënshkrimin elektronik të kualifikuar) nëpërmjet Platformës E-Trust;
- Shitblerjen e pajisjeve kompjuterike (hardware), të programeve (software) dhe të pajisjeve të tjera përkatëse dhe aplikacionet e teknologjisë së informacionit (IT) për përmbushjen e Marrëveshjes së Konçesionit, si edhe shërbimet përkatëse që iu ofrohen nga shoqëria përdoruesve fundorë;
- Transferimin ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë;
- Shërbime transporti;
- Trajnime.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 18.08.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 619 750 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 21.07.2008 - Kontrata Konçesionare

13.07.2010 - Ndryshime në kontratën e konçesionit

10.03.2013 - Zgjatja e kontratës së konçesionit deri më 31.07.2023.
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Punë të Brendshme
Vlera e Investimit(Lekë): 25000000 euro
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë prej 5% të xhiros së pergjithshme duke përjashtuar TVSH, mbi shitjet vjetore të dokumenteve të identifikimit.
Çmimi i Shërbimit: Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në R.SH
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës së Zakonshme/Shërbimi/Diplomatike 5000 lekë Pa TVSH
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 1200 lekë shitja e përjashtuar nga TVSH

Çmimet e alikueshme nga 1 janar 2015 në RSH
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës së Zakonshme/Shërbimi/Diplomatike 7500 lekë Me TVSH
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 1500 lekë shitja e përjashtuar nga TVSH

Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në shtetet të cilat ndajnë të njëjtin kufi me R.SH
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës 108 euro
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 10 euro
c) Çmimet e aplikushme nga 1 Janar 2015 në shtetet të cilat ndajnë të njëjtin kufi me R.SH
d) Çmimi i shitjes së Pasaportës 130 euro
e) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 12 euro
f) Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në shtetet e tjera Europiane
g) Çmimi i shitjes së Pasaportës 140 euro
h) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 13 euro
i) Çmimet e aplikushme nga 1 Janar 2015 në shtetet e tjera të Europës
j) Çmimi i shitjes së Pasaportës 170 euro
k) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 16 euro

Çmimet e aplikushme deri me 31 dhjetor 2014 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës 200 USD
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 15 USD

Çmimet e aplikushme nga 1 Janar 2015 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
a) Çmimi i shitjes së Pasaportës 240 USD
b) Çmimi i shitjes së letër njoftimin elektronik 18 USD

Çmimet e pasaportave të prodhuara me proçesin e proçedures së shpejtë deri më 31 dhjetor 2014
Çmimi i shitjes së Pasaportës me proçedure te shpejte 15000 me TVSH

Çmimet e pasaportave të prodhuara me proçesin e proçedures së shpejtë pas 1 janar 2015
Çmimi i shitjes së Pasaportës me proçedure te shpejte 18000 me TVSH
Shënime: Shoqëria ALEAT është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar është themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar me datë 21.07.2008 midis Ministrisë së Punëve te Brendshme dhe shoqërive Sagem Seurite 75% dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve 25%. Shoqëria Sagem Securite ka ndryshuar emrin në vitin 2010 duke u bërë Morpho. Në vitin 2016 nga Morpho emri u ndryshua në Safran Identity & Security dhe në vitin 2017 u ndryshua përsëri duke u bërë “Idemia Identity & Security France”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve të Brendshme
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Xhanfize Keko, ish Tipografia Ushtarake

Adresa Email:
jean-alain.jouan@idemia.com; elton.toro@aleat.com

Telefoni:
0684019790

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Ndryshimi i emrit te ortaku Sagem Securite
Ndryshimi i emrit te ortaku Morpho
Kontrate Koncesionare (21.07.2008)
Ndryshim i Kontrates se Koncesionit (13.07.2010)
Zgjatja e Kontrates se Koncesionit (10.03.2013)
Ndryshimi i Emrit të Aksionerit
Marrveshje e Konçesionit-Kushte Paraprake
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (03.01.2019)
Vendim I asamblese se ortakeve 27.03.2012
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise ALEAT
Pasqyrat Financiare 2010
Bilanci 2008
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2014
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 643 230 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 65 227 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 628 298 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 198 741 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 192 977 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 550 013 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 227 397 714,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 517 542 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 65 227 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -51 147 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 230 713 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 113 889 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 532 782 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 514 041 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 656 919 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 097 563 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 267 884 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 580 168 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 833 257 200,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala