Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Begaj.

HIDROBEGAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: L42004001B
Administrator: Kosta Sotiri
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentralit ''BEGAJ'', shitjen e energjisë së prodhuar dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: HIDROBEGAJ
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 23.07.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.06.2014
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.794.366.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues, një tarifë konçesionare për përdorimin e burimit hidrik si pasuri kombëtare, të barabartë me vlerën korresponduese të sasisë prej 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria HIDROBEGAJ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar me datë 24.06.2014, nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive "Alpower", "TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT" dhe "AGNA" me Autoritetin Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë, me objekt "Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Begaj".

Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi të Instaluar 24 800 kw dhe Prodhim të energjise elektrike 131 000 000 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Kilometri i parë, Godina AGNA Group, Kati i dytë, Zona kadastrale nr.2679, numri i pasurise 122/30

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë konçensionare Nr. 353 Rep. Nr. 186 Kol. datë 24.06.2014
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar (15.01.2019)
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2014
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -355 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -376 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 799 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 553 150,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala